Skilsmisse

(Skrevet 01.01.2002 )

Skilsmisse innebærer at et ekteskap blir oppløst. Som regel følger skilsmisse etter en forutgående separasjon.

Skilsmisse etter separasjon
Når to ektefeller har vært separert minst ett år, kan hver av dem kreve skilsmisse. Det kreves ingen begrunnelse eller enighet mellom ektefellene. Forutsetningen er at separasjonen har vært gjennomført ved samlivsbrudd og at samlivet ikke senere er gjenopptatt. Ettårsfristen løper fra det tidspunktet separasjonsbevilling ble gitt. Skilsmissebevilling etter denne bestemmelsen gis av fylkesmannen.

Skilsmisse etter samlivsbrudd
Hvis samlivet mellom to ektefeller har vært brutt i minst to år, kan det kreves skilsmisse uten at en går veien om separasjon. Også i disse tilfellene kan hver av ektefellene kreve skilsmisse uten at den andre er enig. Er partene enige om at samlivet har vært brutt i minst to år, kan skilsmissebevilling gis av fylkesmannen. Er de ikke enige om dette, må saken fremmes for en domstol.


Andre grunnlag for skilsmisse
Det kan kreves skilsmisse uten forutgående separasjon ved alvorlige overgrep mot ektefellen eller barna. Krav om skilsmisse på dette grunnlag må reises for domstolene.

Mekling
Det er ikke krav om mekling ved skilsmisse etter forutgående separasjon. Det har da vært meklet i forbindelse med separasjonen. Det er heller ikke krav om mekling ved begjæring om skilsmisse ved alvorlige overgrep. Søkes det skilsmisse etter to års samlivsbrudd uten separasjon, er imidlertid mekling obligatorisk dersom ektefellene har felles barn under 16 år. Se nærmere om meklingen under vår omtale av separasjon.

Fremgangsmåten ved begjæring om skilsmisse
Skal søknaden behandles av fylkesmannen, må en benytte standardskjema. Dette fås ved henvendelse til fylkesmannen. Vigselsattest må vedlegges. Hvis det er krav om mekling, må også meklingsattest vedlegges. Ektefellenes underskrift på skjemaet skal være bekreftet av to vitner eller av advokat eller offentlig tjenestemann. Søknaden sendes fylkesmannen der søkeren bor.

I alle saker der det er mulig, skal fylkesmannen innhente skriftlig bekreftelse fra to vitner over 18 år om at ektefellene har levd atskilt i separasjonstiden og ikke gjenopptatt samlivet. Det benyttes standardskjema for denne erklæringen, og den må ikke være eldre enn 4 måneder. Slikt skjema benyttes både når ektefellene har vært separert og når de krever skilsmisse etter samlivsbrudd uten forutgående separasjon.

Er partene ikke enige om forholdet til barna, skal fylkesmannen orientere dem om spørsmålene. Fylkesmannen kan også forsøke å bringe partene til enighet.

Begjæres det skilsmisse ved domstolene, reises det sak ved stevning med den andre ektefellen som motpart.

Virkningene av skilsmisse
Fylkesmannens vedtak om skilsmisse forkynnes for partene. Dette vil si at de får beskjed om vedtaket på en formell og omstendelig måte. Det er en klagefrist på tre uker fra forkynnelsen. Først når klagefristen har gått ut, kan det utferdiges endelig bevilling for skilsmisse.

Når ekteskapet er oppløst ved skilsmisse, kan en fraskilt inngå nytt ekteskap. Dette kan imidlertid ikke gjøres før bevillingen er blitt endelig. Er skilsmisse gitt ved dom, må dommen være rettskraftig, dvs at ankefristen har gått ut og dommen ikke lenger kan ankes.

Øvrige virkninger av skilsmissen inntrer allerede den dagen bevilling blir gitt av fylkesmannen eller dom blir avsagt av domstolen. Har skilsmisse funnet sted uten at partene først har vært separert, får skilsmissen også de rettsvirkninger som ellers ble utløst ved separasjon – se vår omtale av separasjon.