Rettsgebyr fra 1. juli 2005 - 31. desember 2005

(Skrevet 29.06.2005 )

Gebyrer for tinglysing reduseres fra 1. juli 2005. Forskudd ved konkursbegjæring er kraftig oppjustert fra samme dato.De fleste tjenester fra domstolene er gebyrbelagte. Beregningen skjer på grunnlag av et grunngebyr som kalles rettsgebyret. Dette endres vanligvis en gang i året. Rettsgebyret ble med virkning fra 1. juli 2004 endret til kr. 845. Prisen for begjæring om tvangsfullbyrdelse ble samtidig endret fra 1,5 til 2 rettsgebyrer. Fra 1. januar 2005 er rettsgebyret uendret. Det er imidlertid noen mindre endringer i multiplikatorene for enkelte tvangsfullbyrdelsessaker. Fra 1. juli 2005 er multiplikatorne for tinglysing noe redusert. Forskudd for konkursbegjæring er kraftig øket fra samme dato.

Det fremgår av rettsgebyrloven hvor mange rettsgebyrer den enkelte tjeneste er belagt med.

Enkelte sakstyper er gebyrfrie. Dette gjelder for eksempel farskapssaker, saker om barnefordeling, saker som behandles etter husleieloven m.v.


I tillegg til rettsgebyr kommer dokumentavgift ved tinglysing og de såkalte sideutgifter i forbindelse med saker. Sideutgiftene består for eksempel av utgifter til sakkyndige, sakkyndige meddommere, reisegodtgjørelser til vitner m.v. I sivile saker må sideutgiftene dekkes av partene i tillegg til rettsgebyr.

Prisene utgjør fra 1. januar 2005:

Notarialbekreftelser Gratis
Vigsler Gratis

Tinglysing
Pantobligasjon/skadesløsbrev 2,25R kr. 1.901,-
Prioritetsvikelse 1,8R kr. 1.521,-
Skjøte, hjemmelserklæring eller festekontrakt 1,8R kr. 1.521,-
Panteattest 1/5R kr. 169,-
Attestert kopi av tinglyst dokument 1/5R kr. 169,-
Kjæremål mot tinglysingsavgjørelser 6R kr. 5.070,-
Sletting av heftelse/Pantefrafall Gratis
Dokumentavgift 2,5 %

Skifte
Bobehandling 25R kr. 21.125,-
Innstilt bobehandling 12,5R kr.10.562,-
Tillegg for hvert rettsmøte utover 3 i døds- og felleseieboer og 5 i konkursboer 5 kr. 4.225,-
Forberedende rettsmøter før bobehandling av døds- og felleseiebo 2R kr. 1.690,-
Avslått/trukket begjæring om konkurs eller gjeldsforhandling 3R kr. 2.535,-

Forskudd til dekning av boomkostninger ved åpning av konkursboer 50R kr. 42.250,-


Forskudd til dekning av boomkostninger ved begjæring om offentlig skifte av felleseiebo og dødsbo kr. 30.000,-


Oppbudsbegjæringer og konkursbegjæringer fra arbeidstaker med fortrinnsberettiget fordring: Fritatt for forskudd


Forskudd ved åpning av gjeldsforhandling etter konkursloven

Normalt kr. 100.000,-

Proklama 4R kr. 3.380,-

Tvistemål ved tingretten (herunder namssaker)

Stevning og anke over dom avsagt i forliksrådet eller rettsforlik i forliksrådet
Inngangsgebyr 5R kr. 4.225,-

Tillegg for hovedforhandling som varer mer enn 1 dag:
Hovedforhandling som varer to dager, tilsammen: 8R kr. 6.760,-
Hovedforhandling som varer tre dager, tilsammen: 11R kr. 9.295,-
Hovedforhandling som varer fire dager, tilsammen: 14R kr. 11.830,-
Hovedforhandling som varer fem dager, tilsammen: 17R kr. 14.365,-
Hovedforhandling som varer mer enn fem dager, tillegg pr. dag: 4R kr. 3.380,-
Ny behandling etter at begjæring om gjenopptakelse eller oppfriskning er tatt til følge - Satser som ovenfor angitt
Begjæring om gjenopptakelse 6R kr. 5.070,-
Motsøksmål, intervensjonssøksmål og regressøksmål; inngangsgebyr 5R kr. 4.225,-

Annet:
Dersom saken trekkes eller forlikes senest 4 uker før hovedforhandling 2R kr. 1.690,-
Dersom saken trekkes eller forlikes på et senere tidspunkt, herunder under hovedforhandlingen - Halvparten av fullt rettsgebyr
Dersom saken avvises eller nektes fremmet 2R kr. 1.690,-
Kjæremål etter behandling i forliksrådet 2R kr. 1.690,-
Mortifikasjon 5R kr. 4.225,-
Uteblivelsesdom - Halvparten av fullt rettsgebyr
Skjønn og takster; pr. rettsdag 5R kr. 4.225,-
Skiftetakst uten at dommer deltar 1R kr. 845,-
Midlertidig forføyning og arrest 2,5R kr. 2.112,-
Klage over namsmannens avgjørelse 1R kr. 845,-
Begjæring om gjeldsordning Gratis
Begjæring om tvangsdekning i fast eiendom 2,1R kr. 1.774,-
Tillegg når beslutning om å gjennomføre tvangssalg blir truffet 9R kr. 7.605,-

Lagmannsretten og Høyesterett:

Anke:
Inngangsgebyr 24R kr. 20.280,-

Tillegg for hovedforhandling som varer mer enn 1 dag:
Hovedforhandling som varer to dager, tilsammen: 27R kr. 22.815,-
Hovedforhandling som varer tre dager, tilsammen: 30R kr. 25.350,-
Hovedforhandling som varer fire dager, tilsammen: 33R kr. 27.885,-
Hovedforhandling som varer fem dager, tilsammen: 36R kr. 30.420,-
Hovedforhandling som varer mer enn fem dager, tillegg pr. dag: 4R kr. 3.380,-

Kjæremål mv:
Kjæremål og motkjæremål 6R kr. 5.070,-

Forliksrådet:
Forliksklage 1R kr. 845,-
Begjæring om oppfriskning 1R kr. 845,-

Namsmannen:
Begjæring om utlegg 2,1 R kr. 1.774,-
Tillegg når utlegg blir tatt 2,6 kr. 2.197,-
Tvangsdekning av løsøre 2R kr.1.690,-
Tillegg når begjæringen tas til følge 3R kr. 2.535,-


Tilleggskommentarer fra brukere

Ingen har lagt igjen kommentar til denne artikkelen.
Navn
Mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)