Hvordan forberede seg til barnemekling

(Skrevet 04.02.2002 )

Skal man til mekling om foreldreansvar, daglig omsorg for barn og samværsrett, er det lurt å forberede seg. Men hva skal man forberede seg på?Advokat Torstein Skara er i kontorfellesskap med Advokatfirmaet Justin ANS i Sandefjord.

--

BAKGRUNN:
Det følger av ekteskapslovens § 26 at foreldre med felles barn under 16 år skal møte til mekling før sak om separasjon (§ 20) eller skilsmisse på grunnlag av samlivsbrudd (§ 22) kan bringes inn for fylkesmann eller domstol. Det skal også mekles før sak kan reises etter barneloven. Dette gjelder samboere og tidligere separerte/skilte.

Formålet med mekling er å komme fram til en avtale om foreldreansvar, hvor barnet skal bo fast, og samværsrett. Under meklingen skal det legges vekt på hva som er den beste ordningen for barna.


Det er gitt forskrifter som har retningslinjer for hvordan meklingen skal foregå. Her heter det blant annet at partene skal møte til mekling selv om de er blitt enige. Det blir da meklerens oppgave å forsikre seg om at de ER enige, og,- særlig,- at avtalens innhold ikke kan misforståes.

Utgiftene til mekling dekkes av det offentlige (for inntil 4 timer).


HVORDAN BØR MAN SOM FORELDRE FORBEREDE SEG?
Sammen med innkallingen vil man få et hefte, FORELDREANSVAR OG SAMVÆRSRETT.

Det tilrådes at man leser dette. Her finner man blant annet beskrevet hva foreldreansvar egentlig omfatter. Man minnes også om betydningen av barnas alder for den avtale som skal inngåes. Som eksempel kan nevnes at når et barn fyller 12 år skal det få uttale seg bl.a. om hvem av foreldrene det ønsker å bo hos. Heftet har også utdrag av barneloven.

Det er viktig at man tenker igjennom hvordan ønsket samværsordning kan kombineres med ens arbeidsforhold. Videre vil det kunne ha betydning hvor stor geografisk avstand det blir mellom foreldrene etter samlivsbruddet.

Barnas helse kan gjøre det nødvendig å lage egne tilpassninger. Dersom barna har aktiviteter utenom skolen bør man søke å legge forholdene til rette for oppfølging fra begge foreldre.

Så langt det er mulig bør foreldrene mentalt forberede seg på å legge eventuell egen konflikt til side dersom barnets beste skal bli resultatet av meklingen. Dersom en eller begge foreldre har en ”skjult dagsorden” kan dette skape alvorlige problemer for meklingsprosessen. Under meklingssamtalen bør man være så åpen som mulig, så lenge dette kan lede til en avtale som er god for barna.

Enkelte som kommer til mekling er preget av den konflikt som har ledet til samlivsbruddet. I verste fall vil mekleren måtte konstatere at de ikke er "meklingsmodne",- deres egen konflikt er så blussende at de ikke makter å se objektivt på hva som tjener deres barn. Det blir da meklerens ansvar å gjennomføre eller utsette meklingen.


KONKLUSJON:
Begge foreldre bør gjøre seg tanker om hva de mener vil være den beste avtale sett fra BARNETS SYNSPUNKT. Dette gjelder særlig slike ting som samværs-hyppighet og lengde, - henting og bringing,- forholdet til barnehage og skole, og til barnets øvrige aktiviteter.

Kontakten med vennekretsen er også viktig for et barn.

Det er foreldrene som kjenner barna best, og som dermed har de beste forutsetninger for å vite hva som er best for dem i den situasjon som er oppstått.