Ektepakt

(Skrevet 01.12.2002 )

Avtale om særeie inngås ved ektepakt. Gaver mellom ektefeller må også skje ved ektepakt. Er ikke formkravene fulgt, blir ektepakten ugyldig.En ektepakt er enten en avtale mellom to ektefeller eller en ensidig erklæring fra den ene ektefellen som tilgodeser den andre.

Når kreves ektepakt?
Gaver mellom ektefeller må som hovedregel skje ved ektepakt for å være gyldige (ekteskapsloven § 50). Skal for eksempel den ene ektefellen gi den andre en fast eiendom som gave, må dette skje ved ektepakt. For gaver som ikke er større enn at de må anses for vanlige, kreves ikke ektepakt.

Avtale om særeie inngås også ved ektepakt (ekteskapsloven § 42). Avtale om at reglene om skjevdeling ikke skal benyttes ved et senere skifteoppgjør, må også inngås ved ektepakt (ekteskapsloven § 44).

Formkrav
Ektepakt må inngås skriftlig. Ektefellene, eller eventuelt den av ektefellene som skal undertegne ektepakten, må undertegne eller vedkjenne seg sin underskrift i nærvær av to vitner som begge ektefellene (eventuelt den som undertegner) har godtatt. Vitnene skal undertegne ektepakten mens ektefellene (eventuelt den som undertegner) er til stede. Vitnene må være myndige og ved full sans og samling. Ektepakt som skal tinglyses i Ektepaktregisteret, må være opprettet på særskilt skjema. Dette skjemaet kan du laste ned fra Brønnøysundregistrenes nettside; se lenke nedenfor.


Hovedregelen er at begge ektefellene må undertegne ektepakten. Hvis ektepakten bare er til fordel for den ene ektefellen, vil den likevel være gyldig selv om vedkommende ikke har medvirket ved opprettelsen. Dette vil for være tilfelle hvis ektepakten inneholder en ensidig gavedisposisjon fra den ene ektefellen til den andre. Gavemottakeren behøver da ikke medvirke.

Er ikke formkravene overholdt, blir ektepakten ugyldig.

Krav om tinglysing
En ektepakt som oppfyller formkravene, er bindende mellom ektefellene selv og deres arvinger. For at ektepakten skal gjelde i forhold til ektefellenes kreditorer, må den tinglyses i Ektepaktregisteret. Ektepaktregisteret føres ved Registreringsenheten i Brønnøysund. Ektepakt som overfører fast eiendom fra den ene ektefellen til den andre, må dessuten tinglyses i grunnboken ved eiendommens verneting. Grunnboken føres – inntil føringen blir sentralisert – ved tingretten der eiendommen ligger. Tilsvarende regler gjelder for andre realregistrerte eiendeler, for eksempel skip som er registrert i skipsregisteret.

Er ikke ektepakten tinglyst, kan den ikke gjøres gjeldende overfor ektefellenes fordringshavere. Enhver kan ved henvendelse til Brønnøysundregistrene få opplysninger om hvorvidt det er inngått ektepakt mellom to ektefeller.

I 2001 ble det tinglyst 4835 ektepakter i Ektepaktregisteret.Les reglene i ekteskapsloven §§ 54 – 55
Last ned skjema for ektepakt
Les informasjon om ektepaktregisteret fra Brønnøysundregistrene