Skatt

Mye nytt i skattereformen

Delingsmodellen og RISK foreslås avskaffet i Bondevikregjeringens opplegg til skattereform. Advokat Eivind Ludvigsen har foretatt en nærmere vurdering av hvilke virkninger forslagene i skattereformen får.
Les mer »

Skattereformen

Regjeringen har lagt frem en Stortingsmelding om ny skattereform. Advokatene i Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA har sett nærmere på hva forslaget innebærer.
Les mer »

Trust i Lichtenstein ga skatt i Norge

Ptarmigan Trust ble etablert i Lichtenstein av Olsen-familien i 1980. I en dom av 10. juni 2002 kom Høyesterett til at det foreligger skatteplikt til Norge for norske skattytere som er begunstiget i trusten.
Les mer »

Forholdet mellom tilleggsskatt og straff

En skattyter kan ikke både bli ilagt tilleggsskatt og straffedømt for de samme forholdene. Dette vil være i strid med den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK). Høyesterett har avsagt tre avgjørelser den 3. mai 2002 etter behandling i plenum.
Les mer »

Delingsmodellen - det skal mindre til for deling i enmannsforetak enn i aksjeselskap

Er det lettere å unngå delingsmodellen ved aksjeselskap enn i enkeltmannsforetak?
Les mer »

Hvordan kan skattemyndighetene motivere til å betale skatt ?

Skatte- og avgiftstrykket i Norge er høyt. Det er nødvendig med en innsats mot dem som ikke vil følge fellesskapets regler. Kontrollsjef Solveig Skaar hos Kemneren i Bergen behandler i en artikkel for Paragrafen spørsmålet om hvordan myndighetene kan motivere folk til å betale skatt.
Les mer »