Straff

Dom om gruppevoldtekt

Oslo tingrett har avsagt en dom hvor 5 menn ble domfelt for gruppevoldtakt. Du kan lese dommen (i anonymisert form) på Paragrafen.
Les mer »

Opplesning av politiforklaring fra vitner under rettssak

Hovedregelen er at vitner skal møte og forklare seg under hovedforhandling for retten. Men i hvilken utstrekning kan politiforklaringer fra vedkommende vitne leses opp under hovedforhandling i straffesak dersom vitnet ikke møter eller nekter å forklare seg?
Les mer »

Skjerpet straff ved gjentakelse av straffbare handlinger

Sommeren 2003 fikk straffeloven en ny bestemmelse som skjerper straffen ved gjentakelse av straffbare handlinger. Gjengangerkriminelle skal straffes hardere. Dommerfullmektig Thor Tidemann Bjønnes (bildet) omtaler bestemmelsen i denne artikkelen.
Les mer »

Prikkbelastning kan gi tap av førerkort

Fra 1. januar 2004 er det innført et nytt system med prikkbelastning av innehaver av førerkort. Får man åtte prikker i en periode på tre år, mister man førerkortet i seks måneder.
Les mer »

Tap av rett til førerkort

Reglene om tap av rett til å føre motorvogn er endret med virkning fra 1. januar 2004. Som hovedregel er det nå domstolene som avgjør om noen skal miste førerkortet. Nye lovbestemmelser og nye forskrifter gir nærmere regler.
Les mer »

Når mister man førerkortet - og for hvor lenge?

Kjører du med lavere promille enn 0,4, mister du vanligvis ikke førerkortet. Men kjører du i 120 km/t der fartsgrensen er 80 km/t, ryker førerkortet normalt i 5 – 8 måneder. Les om de nye reglene som er innført fra 1. januar 2004.
Les mer »

Skifteretten, namsretten, forhørsretten og vergemålsretten forsvinner.

Fra 1. januar 2003 forsvinner funksjonsbetegnelsene skifterett, forhørsrett, namsrett og vergemålsrett. Alle sakene behandles i første instans av tingretten med funksjonsbetegnelsen tingrett.
Les mer »

Endringer i straffeloven og straffeprosessloven

Med virkning fra 1. oktober 2002 er det en del endringer i straffeloven og straffeprosessloven. Formålet bak de fleste av endringene er å fremme en hurtigere straffesaksbehandling. Strafferammen for naskeri er også endret. Denne endringen innebærer en utvidet adgang for vektere og butikkansatte til å foreta pågripelser.
Les mer »

Bistandsadvokat

Personer som har vært utsatt for voldtekt, sedelighetsforbrytelser og grov vold har krav på bistandsadvokat. Men hva gjør bistandsadvokaten og hvordan går man frem for å få oppnevnt bistandsadvokat?
Les mer »

Forholdet mellom tilleggsskatt og straff

En skattyter kan ikke både bli ilagt tilleggsskatt og straffedømt for de samme forholdene. Dette vil være i strid med den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK). Høyesterett har avsagt tre avgjørelser den 3. mai 2002 etter behandling i plenum.
Les mer »

Samfunnsstraff

Fra 1. mars 2002 er samfunnsstraff en ny straffeart. Reglene har bl.a. erstattet tidligere regler om samfunnstjeneste og betinget dom med tilsyn som vilkår.
Les mer »

Anmeldelse av naskeri

Mange butikker er plaget av naskerier. Tyvene blir ofte tatt på fersk gjerning. Men for at politiet skal kunne straffeforfølge tyven eller tyvene, må det foreligge anmeldelse og påtalebegjæring fra fornærmede. Men hvem er fornærmede når butikken er et AS, og hvordan går man frem? Her får du oversikt over reglene og de nødvendige dokumenter for anmeldelse og påtale.
Les hele artikkelen hos Jusstorget.

Besøksforbud

For å forebygge vold og trusler kan det nedlegges besøksforbud. Reglene er endret med virkning fra 10. januar 2003. Endringene innebærer en del konkretiseringer av regelverket og noen nye bestemmelser om saksbehandlingen.
Les mer »

Privat pågripelse av naskere

Selv om naskeren ble tatt på fersk gjerning, var det tidligere sterke begrensninger for når naskeren kunne pågripes. Men nå etter en lovendring den 1. oktober 2002, kan butikkmedarbeideren, vekteren, men også kunden, pågripe naskere som blir tatt på fersken. Jusstorget gir deg de nye reglene.
Les hele artikkelen hos Jusstorget.

Nytt utvalg skal vurdere regler om datakriminalitet

Et nytt utvalg skal vurdere lovendringer som følge av at Norge har undertegnet Europarådets konvensjon om It-kriminalitet.
Les mer »

Ny organisering av politiet fra 1. januar 2002

Fra årsskiftet skjer det store endringer i politiet. En rekke politidistrikter blir slått sammen.
Les mer »

Beslag og inndragning av førerkort


Les mer »

Varetektsfengsel

Varetektsfengsling skjer som regel for å hindre gjentakelse av kriminalitet eller forspillelse av bevis.
Les mer »

Straffansvar for handlinger begått under rus

Er man strafferettslig ansvarlig for handlinger man har begått under påvirkning av rusmidler?
Les mer »

Straffesaker

Paragrafen gir en oversikt over hvordan straffesaker behandles ved domstolene.
Les mer »

Konfliktrådene

Konflikrådene mekler i tilfeller hvor noen har påført andre en skade. Fra 1. januar 2004 er ansvaret for konfliktrådene overført fra kommunene til staten.
Les mer »

Forsvarerens arbeid i straffesaker

Alle som blir stilt for retten for straffbare forhold har rett til å forsvare seg og være representert ved forsvarer. Vi ser nærmere på rammene for forsvarerens arbeid.
Les mer »