Tvist

Forbrukerklagenemder - en oversikt

Advokat Einar Mo fra Advokatfirmaet Grenland gir deg en oversikt over de fleste alternative tvisteløsnings-organene (klagenemder) som finnes på forbrukerrettens område. Det er slike nemder på en rekke områder; fra kjøp av husholdnings-apparater og bolig, via pakketurer til gravferdstjenester. Les artikkelen hos Jusstorget.

Fri rettshjelp

Lov om fri rettshjelp gir mange muligheter til å få råd fra advokat eller rettshjelper og til å få sin sak prøvd ved domstolene. Fra 1. januar 2005 er det gjeninnført egenandel på fri rettshjelp. Vår artikkel er oppdatert med informasjon om de nye reglene for egenandel.
Les mer »

Karakteristiske trekk ved domstolsbehandling, voldgift og advokatmegling

En oversikt over de karakteristiske trekkene ved ulike former for konfliktløsning.
Les mer »

Beviskrav i sivile saker

Alle har hørt setningen ”bevises utover enhver rimelig tvil”. Med et slikt beviskrav vil det være svært vanskelig å vinne frem i en rettssak. Men i saker som angår folk flest gjelder en helt annen bevisregel!
Les mer »

Regler for bevisføring

Hva kan brukes som bevis i rettssaker i Norge? Hovedprinsippet er at det er fri bevisføring, men det er noen unntak.
Les mer »

Saksomkostninger ved sivile tvistemål

Det er dyrt å føre rettssaker. Hvem skal betale saksomkostningene? I hvilken utstrekning kan den som vinner kreve saksomkostningene dekket av motparten?
Les mer »

Tvistemålsutvalget har overlevert sin innstilling

Det er foreslått to nye lover: Tvisteloven og Voldgiftsloven. Det er bl.a. foreslått forenklet behandling av småkrav og at det legges større vekt på mekling mellom partene.
Les mer »

Rettsmekling

Rettsmekling foregår ved hjelp av en dommer som mekler. Enkelte domstoler deltar i en forsøksordning med rettsmekling. Flere domstoler har kommet med i ordningen fra 1. januar 2005.
Les mer »

Reklamasjonsnemnder

Er du misfornøyd med kjøp av varer eller tjenester, er det på enkelte områder muligheter for å henvende seg til en reklamasjonsnemnd.
Les mer »

Forbrukertvistutvalget

Ved tvister etter kjøp av løsøre og håndtverkstjenester kan forbrukere henvende seg til forbrukertvistutvalget.
Les mer »

Sivile søksmål for domstolene

Sivile tvister løses ved søksmål for domstolene.
Les mer »

Voldgift

Voldgift er en form for privat rettergang som gir private parter mulighet til å få en tvist løst utenfor de ordinære domstolene. Dette er ikke minst praktisk i internasjonale forhold.
Les mer »

Forliksrådene

En sivil tvist begynner med en forliksklage til det stedlige forliksrådet.
Les mer »