Diverse

Rettsgebyr fra 1. januar 2006

Rettsgebyret er øket til kr. 860,- fra 1. januar 2006. Les vår reviderte oversikt over hva sakene koster.
Les mer »

Rettsgebyr fra 1. januar 2005 til 30. juni 2005

Fra 1. januar 2005 er selve rettsgebyret uendret, men det er noen mindre endringer i multiplikatoren for enkelte tvangsfullbyrdelsessaker.
Les mer »

Gratis kontrakter på internett

Trenger du å få satt opp en avtale? Eller trenger du et skjema for å sende en søknad eller en melding til en offentlig etat? Du finner det aller meste av det du trenger gratis på internett.
Les mer »

Rettsgebyrer 1. juli - 31. desember 2004

Fra 1. juli 2004 har rettsgebyret steget til kr. 845.
Les mer »

Beskytt dine varemerker

Et varemerke er et kjennetegn næringsdrivende benytter for å skille sine varer og tjenester fra andres. Beskytter du dine varemerker, vil du sikre deg mot andres uberettigede bruk. Advokatfullmektig Espen Skjerven (bildet) gir i denne artikkelen en oversikt over hvordan man kan beskytte sine varemerker
Les mer »

Hundeloven II - Nøds- og faresituasjoner

Hvilke rettigheter og plikter har man dersom en hund angriper et menneske eller et annet dyr, som for eksempel en annen hund eller et reinsdyr?
Les mer »

Hundeloven I - Generelle regler om hundehold

Hundeloven trådte i kraft 1. januar 2004. Loven pålegger hundeholder plikt til å vise aktsomhet for å unngå at hunden volder skade. I denne artikkelen gir vi oversikt over en del generelle regler om hundehold.
Les mer »

Rettsgebyrer 1. januar - 30. juni 2004

Rettsgebyrsatsen er fortsatt kr. 740,- fra 1. januar 2004. Prisen for å begjære tvangsfullbyrdelse har økt til 1,5R.
Les mer »

Fri rettshjelp

Lov om fri rettshjelp gir mange muligheter til å få råd fra advokat eller rettshjelper og til å få sin sak prøvd ved domstolene. Fra 1. januar 2005 er det gjeninnført egenandel på fri rettshjelp. Vår artikkel er oppdatert med informasjon om de nye reglene for egenandel.
Les mer »

Jakt - lover og regler

Jakt på vilt er naturlig nok underlagt regler og reguleringer.
De viktigste fremgår av viltloven med forskrifter.
Jusstorget gir deg oversikten over regelverket og tips om hvor du kan hente mer informasjon. Les artikkelen hos Jusstorget.

Ferdselsretten i strandsonen

Ferdselsretten i strandsonen med båt eller på land, er underlagt de samme regler som gjelder for friluftslivet ellers. Det er også her av avgjørende betydning for omfanget av retten om området er innmark eller utmark. Hele artikkelen kan du lese hos Jusstorget.

Rettsgebyrer 1. juli - 31. desember 2003

Rettsgebyret øket til kr. 740 fra 1. juli 2003. Paragrafen bringer oppdatert prisliste over tjenester fra domstolene.
Les mer »

Beskyttelse av produktdesign - den nye designloven

I denne artikkelen gir advokat Hans Chr. Steenstrup en oversikt over reglene i den nye designloven som avløser den tidlige mønsterloven. Han redegjør også for de viktigste endringene i forhold til mønsterloven. Les artikkelen hos Jusstorget.

Pasientskader - ny lov

Blir du skadet som følge av feilbehandling hos helsepersonell, har du kanskje krav på erstatning etter den nye pasientskadeloven. Loven trådte i kraft den 1. januar 2003.
Advokat Elvevoll gir deg her en oversikt over lovens innhold og hva som kreves for å få erstatning. Les artikkelen hos Jusstorget.

Navneloven

Ønsker du deg nytt navn? Da kan du sende melding om endring av navn til folkeregisteret. Men du kan ikke ta et såkalt ”beskyttet etternavn” uten samtykke fra alle som allerede har etternavnet. Ny navnelov trådte i kraft 1. januar 2003.
Les mer »

5 advokatfirmaer med mer enn 100 advokater

5 norske advokatfirmaer har nå mer enn 100 advokater. Wikborg Rein & Co er det største advokatfirmaet i Norge.
Les mer »

Skifteretten, namsretten, forhørsretten og vergemålsretten forsvinner.

Fra 1. januar 2003 forsvinner funksjonsbetegnelsene skifterett, forhørsrett, namsrett og vergemålsrett. Alle sakene behandles i første instans av tingretten med funksjonsbetegnelsen tingrett.
Les mer »

Rettsgebyrer 1. januar - 1. juli 2003

Rettsgebyret har øket til kr. 700,- fra 1. januar 2003. Det er også endringer i satsene for noen av tjenestene. Paragrafen presenterer prisene som gjelder fra 1. januar 2003. Fra 1. juli er det nye priser.
Les mer »

Notarius Publicus

Trenger du en notarialbekreftet underskrift til bruk i utlandet? Da skal du henvende deg til notarius publicus. Det er nye lovregler om notarius publicus som trer i kraft 1. juli 2002.
Les mer »

Avliving av farlige hunder

En midlertidig lov om farlige hunder gir hjemmel for å kreve hunder som har skadet mennesker eller dyr avlivet.
Les mer »

Innføring i odels- og åseteretten

Odels- og åsetesretten utgjøres av et komplisert regelverk som fremgår av odelsloven av 28 juni 1974 nr. 58 og av en omfattende rettspraksis. Jusstorget gir deg en oversikt over reglene. Det anbefales å ha odelsloven tilgjengelig ved lesning av denne artikkelen.
Artikkelen finner du på Jusstorget.

Rettsgebyrer for 2002

Rettsgebyret blir kr. 670,-. Det blir nye satser for sivile tvistemål som avhenger av hvor lenge rettsforhandlingene varer. Paragrafen har oversikten over de nye prisene.
Les mer »

Bruk av advokat

Hos Paragrafen.no finner du en oversikt over alle advokatfirmaer i Norge som har eget nettsted. Det er en tendens til at advokatfirmaene blir stadig større og til dels mer spesialiserte enn tidligere.
Les mer »

Vitneplikt

Hvilken plikt har man til å møte som vitne for domstolene?
Les mer »

Rettshjelpere

Det er ikke bare advokater som yter rettshjelp til publikum. Også rettshjelpere yter slike tjenester, men de fører ikke saker for domstolene.
Les mer »

Førsteinstansdomstolene bytter navn

Fra 1. januar 2002 kalles domstolene i første instans tingrett.
Les mer »