Daglig omsorg for barn

(Skrevet 20.01.2002. Sist oppdatert 20.01.2004 )

Hvem skal barna bo hos når foreldrene flytter fra hverandre?Hva er daglig omsorg?
Den som daglig tar seg av barna, har den daglige omsorgen for dem. Bor begge foreldrene sammen med barna, har begge de den daglige omsorgen sammen. Dette gjelder enten der er gift eller ikke.

Hvis foreldrene ikke bor sammen, oppstår spørsmålet om hvem barna skal bo hos. Det er den barna bor sammen med som har den daglige omsorgen.

Problemene oppstår særlig der foreldrene har bodd sammen, men flytter fra hverandre.


Daglig omsorg etter separasjon og skilsmisse
Når barna er fylt 7 år, skal de få si sin mening før det tas avgjørelser om hvor de skal bo. Når barnet har fylt 12 år. skal det legges stor vekt på hva barnet mener. Også tidligere – etter hvert som barnet utvikles og modnes - skal foreldrene høre barnets synspunkter før det treffes avgjørelser om personlige forhold for barnet. Barnets synspunkter tillegges større vekt jo eldre barnet er.


Ved separasjon og skilsmisse kan foreldrene – etter å ha hørt barnas mening om de er gamle nok – avtale hvor barna skal bo. Formålet med mekling forut for separasjon og skilsmisse er bl.a. å komme frem til en fornuftig avtale om dette. Foreldrene har også anledning til å avtale delt omsorg – dvs at barna skal bo vekselvis, men like mye, hos hver av foreldrene. Foreldrene kan endre en avtale når de er enige. Er foreldrene enige, kan de også endre en avgjørelse fra domstolene eller fylkesmannen ved avtale.

Blir ikke foreldrene enige, kan hver av dem reise sak for retten om hvem som skal ha den daglige omsorgen. Sak reises ved stevning for tingretten på det stedet barnet bor på det tidspunktet saken reises. Gjelder saken søsken som bor på forskjellige steder, kan det reises sak som gjelder alle der ett av barna bor.

Før det reises sak for retten, må partene møte til mekling dersom noen av barna er under 16 år. Dette gjelder formodentlig selv om det tidligere har vært foretatt mekling i forbindelse med separasjon og skilsmisse. Alle familievern- og familierådgivningskontorer driver mekling. Hovedregelen er at partene plikter å møte samtidig for mekleren. Når mekling har vært foretatt, skrives det ut meklingsattest.

Etter lovendring som gjelder fra 1. april 2004, vil også retten i stor utstrekning foreta mekling mellom partene under saksforberedelsen dersom forholdene ligger til rette for det. I denne forbindelse har retten nå anledning til å benytte seg av barnefaglig kompetanse under saksforberedelsen.

Avgjørelsen til retten skal først og fremst rette seg etter hva som er best for barnet. Loven fastsetter at sakkyndige, barnevernstjenesten eller sosialtjenesten bør uttale seg der det trengs før det blir truffet noen avgjørelse. Retten kan ikke treffe avgjørelse om delt omsorg – den daglige omsorgen må tilkjennes en av foreldrene.

At avgjørelsen skal rette seg etter barnets beste, betyr at det må utøves et skjønn. Noen kriterier ved skjønnsutøvelsen er foreldrenes personlige egenskaper, hvor barnet får et mest stabilt hjem, hensynet til å holde en søskenflokk samlet, hensynet til at barnet kan fortsette å bo i sitt vante nærmiljø med skole, venner etc og hensynet til at barnet skal ha best mulig kontakt med begge foreldrene. Hvis en av foreldrene har hatt hovedomsorgen for barnet i ekteskapet, er også dette et moment. Domstolene og fylkesmannen må også legge vekt på barnets egen mening. Dette får sterkere betydning jo eldre barnet er. Er barnet over 12 år, har det rett til å uttale seg, men det er vanlig at barnet får si sin mening fra 8 – 10 års alderen. Er det risiko for seksuelle overgrep, er dette et viktig moment.

Er det rettssak om hvem som skal ha daglig omsorg, kan det kreves at retten treffer en foreløpig avgjørelse. Denne gjelder inntil det er truffet endelig dom. Det kan også kreves foreløpig avgjørelse før sak er reist dersom særlige grunner taler for det.

Hvis særlige grunner taler for det, kan det reises ny sak med krav om endring av tidligere dom eller avgjørelse fra fylkesmannen. Eksempel på særlige grunner er endrede forhold som har betydning for hva som er barnets beste.

Den av foreldrene som ikke har daglig omsorg for barna, har vanligvis samværsrett. Selv om bare en av foreldrene har den daglige omsorgen, har foreldrene ofte foreldreansvaret for barna sammen.


Daglig omsorg når foreldrene ikke har vært gift
Det kan tenkes at foreldrene har vært samboere og begge bodd sammen med barnet, men at de senere har gått fra hverandre. Det kan også tenkes at foreldrene aldri har bodd sammen. I det siste tilfellet er det nok mest vanlig at barna blir boende hos moren uten at det oppstår noen tvist om dette.

I begge tilfeller er det avtalefrihet. Foreldrene kan, under hensyn til barnets interesser, avtale hvor barnet skal bo. De kan også i disse tilfellene avtale delt omsorg. Man kan dog ikke avtale at barnet skal bo hos den ene av foreldrene, men at den andre skal ha foreldreansvaret alene.

Hvis foreldrene ikke blir enige, kan hver av dem reise sak for retten eller fylkesmannen. Reglene er de samme som ved søksmål om daglig omsorg etter separasjon og skilsmisse. Fylkesmannen eller retten kan ikke bestemme at det skal være delt omsorg – avgjørelsen må gå ut på at barnet skal bo fast hos en av foreldrene.

Den som ikke har den daglige omsorgen for barnet, har ordinært samværsrett.


Lovbestemmelsene om daglig omsorg finner du i barneloven kapittel 5.