Arbeid

Daglig leders stillingsvern

1. mars 2003 kom det en ny bestemmelse i arbeidsmiljøloven som innebærer en betydelig endring i daglig leders stillingsvern etter norsk rett. Bestemmelsen åpner muligheten for å sikre at et styre kan skifte ut en uønsket daglig leder uten langvarig prosess. Les artikkelen hos Jusstorget.

Stillingsvernet ved virksomhetsoverdragelse og outsourcing

Arbeidsmiljøloven gir ansatte et sterkt stillingsvern både ved utsetting av såkalt ordinær virksomhet og ved overdragelse av virksomhet. Det kan tenkes tilfeller som både kan anses som "utsetting" og virksomhetsoverdragelse. Kan den ansatte da påberope seg begge vern, og selv velge hvilket ? Det verserer for tiden en sak for domstolene som forhåpentligvis vil gi en prinsipiell avklaring på dette spørsmål. Les artikkelen hos Jusstorget

Masseoppsigelser

I denne artikkelen gir advokat Birger Svennson i advokatfirma Svennson Nøkleby en oversikt over reglene som gjelder ved oppsigelse av 10 arbeidstakere eller mer p.g.a. innskrenkninger hos arbeidsgiver, i arbeidsmiljøloven definert som masseoppsigelser. Les artikkelen hos Jusstorget .

Mobbing på arbeidsplassen

Sjefene er iflg. undersøkelser de verste mobberne. Men hva er mobbing i juridisk forstand? Når kan det kreves erstatning?
Advokat Sagedahl gir deg oversikt over erstatningsreglene som gjelder når en ansatt blir utsatt for mobbing. Les artikkelen hos Jusstorget.

Julejobb?

For deg som søker eller har fått julejobb, er det viktig å være klar over visse grunnleggende regler og rettigheter du har som ansatt, selv om ansettelsen bare er midlertidig. Som arbeidsgiver er det også viktig å kunne regelverket. I denne artikkelen gir advokat Rune Klausen fra Bull & Co. en oversikt over de viktigste reglene som gjelder.
Les artikkelen hos Jusstorget.

Nedbemanning eller permittering?

Permittering kan være en bedre løsning enn nedbemanning i konjunkturømfintlige virksomheter.
Les mer »

Streik og annen arbeidskamp

Lønnsoppgjøret er et sikkert vårtegn, og da er det på'n igjen for Webster & Co. Arbeidskamp er fellesbetegnelsen på de virkemidlene partene i arbeidslivet har for å sette makt bak sine krav.
Les hele artikkelen hos Jusstorget.

Streikebryteri - hva er det ?

I denne artikkelen drøfter advokat Nøkleby grensen for hva en arbeidsgiver kan gjøre for å begrense virkningene av en streik, uten at forholdet kan betegnes som streikebryteri.
Les hele artikkelen hos Jusstorget.

Permittering av ansatte - hvilke regler gjelder?

I perioder med sviktende inntjening og/eller oppdragstilgang, blir ofte permittering et tema. Spørsmål som gjerne oppstår er hvilke vilkår som må være oppfylt før bedriften kan benytte permittering. Videre kan det oppstå spørsmål knyttet til hvilke rettigheter og forpliktelser som påhviler bedriften og arbeidstakeren i permitterings- perioden. I denne artikkelen får du en kortfattet oversikt over hva permittering innebærer og regelverket knyttet til dette.
Les hele artikkelen hos Jusstorget.

Oppsigelse av arbeidsforhold

Her får du en oversikt over de viktigste reglene som gjelder ved oppsigelse av et arbeidsforhold, enten oppsigelsen skyldes individuelle forhold hos arbeidstaker eller innskrenkninger eller rasjonalisering hos arbeidsgiver.
Les hele artikkelen hos Jusstorget.

Oppsigelse av ansatte med prøvetid

I denne artikkelen drøfter advokat Nøkleby vilkårene for at en arbeisgiver skal kunne si opp en arbeidstaker i prøvetiden.
Les hele artikkelen hos Jusstorget.

Om arbeidsrett

Arbeidsrett er en vanlig fellesbetegnelse på arbeidslivets regelverk. Arbeidsretten deles vanligvis opp i to deler; den individuelle del, som er reglene som gjelder den enkelte arbeidstaker og dennes forhold til sin arbeidsgiver, og den kollektive del som dreier seg om reglene som gjelder en gruppe mennesker og forholdet til én eller flere arbeidsgivere.
Les hele artikkelen hos Jusstorget.

Kan en arbeidstaker drive virksomhet i konkurranse med nåværende eller tidligere arbeidsgiver?

Stadig oftere leser eller hører man om arbeidstakere som ønsker å stifte egen konkurrerende virksomhet eller begynne hos en av arbeidsgiverens konkurrenter. For slike arbeidstakere og eventuelt deres nye arbeidsgivere er det av stor betydning å vite hvor fritt de står.
For den opprinnelige arbeidsgiveren vil det være av interesse å vite hvilke beføyelser som i slike tilfeller kan gjøres gjeldende mot arbeidstakerne og eventuelt den nye arbeidsgiveren.
Les artikkelen hos Jusstorget.

Arbeidsreglement

Arbeidsmiljøloven bestemmer at ved industriell virksomhet og handel- og kontorvirksomhet, som sysselsetter mer enn 10 arbeidstakere, skal det for de arbeidstakere som ikke har en ledende eller kontrollerende stilling, være et arbeidsreglement.
Les hele artikkelen hos Jusstorget.

Arbeidstakernes stilling ved fusjoner

Ved fusjoner er det viktig å være oppmerksom på hensynet og rettighetene til de ansatte. Sammensmelting av to organisasjoner er ikke alltid like enkelt, og synergieffekten av en fusjon vil ofte avhenge av hvor vellykket samarbeidet er mellom de to ansattegrupperinger samt mellom ansatte og ledelse.
Les hele artikkelen hos Jusstorget.

Arbeidsgivers ansvar for erstatnings- utløsende handlinger av arbeidstaker

Her får du en oversikt over reglene som gjelder dersom en ansatt påfører sin arbeidsgiver erstatningsplikt.
- Kan arbeidsgiveren kreve tilbakebetaling dersom den ansatte er skyld i skaden?
- Kan erstatningsutløsende handlinger få konsekvenser for arbeidsforholdet?
Les hele artikkelen hos Jusstorget.

Ansettelse

Her får du en oversikt over de lover og regler som gjelder ved ansettelser.
Les hele artikkelen hos Jusstorget.

Bortfall av kollektiv pensjonsordning

En ny dom fra Frostating lagmannsrett behandler spørsmålet om en arbeidsgiver ensidig kan fjerne en kollektiv tjenestepensjonsordning.
Les mer »