Separasjon

(Skrevet 28.12.2001 )

Separasjon innebærer at to som er gift med hverandre ”tar en pause” i samlivet. Finner de ikke sammen igjen i løpet av den tenkepausen separasjonen gir, kan ekteskapet oppløses ved skilsmisse når separasjonen har vart minst ett år.

Vilkår for separasjon
En ektefelle som ikke finner å kunne fortsette samlivet, kan kreve separasjon. Dette er en ubetinget rett en ektefelle har, og det krever ikke at den andre ektefellen er enig. Det er heller ikke krav om noen bestemt begrunnelse for at vedkommende ikke ønsker å fortsette samlivet.

Mekling
Ektefeller som har felles barn under 16 år, må først møte til mekling. Formålet med meklingen er å komme frem til en avtale om foreldreansvaret, om hvor barna skal bo fast og om samvær. Det skal legges vekt på hva som vil være den beste ordningen for barna. Under meklingen skal det tilstrebes at foreldrene kommer frem til en skriftlig avtale om disse forholdene.


Mekling foretas ved en godkjent mekler. Dette kan være ansatte ved offentlig godkjent familievernkontor, prest og fagperson ved offentlig helse- og sosialinstans. Enkelte advokater, psykologer og psykiatere er også godkjent som meklere.

Mekling foretas ved alle familievern- og familierådgivningskontorer. Du finner dem ved å bruke Jussguiden hos Paragrafen.no (slå opp under ”familierett”). Fylkesmannen kan gi opplysninger om hvor nærmeste mekler finnes.

Hovedregelen er at partene må møte personlig og samtidig for mekleren. Når mekling er foretatt, utstedes det en meklingsattest. Separasjon må begjæres innen 6 måneder etter at attesten er utstedt. Mekling i inntil 4 timer skjer uten kostnad for partene.

Begjæring om separasjon
Begjæring om separasjon sendes fylkesmannen der partene bor. Skjema for søknad om separasjon får man hos fylkesmannen. Dette skjemaet må benyttes. Vigselsattest og meklingsattest (hvis mekling er påkrevd) må vedlegges skjemaet. Også en del annen dokumentasjon skal vedlegges. Dette fremgår av skjemaet. Partene kan innkalles til personlig møte dersom fylkesmannen mener det er hensiktsmessig.

Når fylkesmannen finner at vilkårene for separasjon er til stede, utferdiges det vedtak om at separasjonsbevilling er gitt.

Separasjon krever samlivsbrudd
Hvis partene ikke bryter samlivet eller gjenopptar samlivet i separasjonstiden, faller virkningene av separasjonen bort.

Virkningen av separasjon
Hovedregelen er at virkningen av separasjon inntrer når fylkesmannen har gitt separasjonsbevilling.

En ektefelle kan kreve deling av ektefellenes samlede formue som er felleseie når det er gitt bevilling for separasjon. I mange tilfeller vil det i denne forbindelse oppstå spørsmål om hvem som har rett til å overta ektefellenes tidligere felles bolig. Ektefellenes felles ansvar for underhold av familien etter ekteskapsloven § 38 opphører.

En ektefelle kan i visse tilfeller kreve underholdsbidrag av den annen. For den av foreldrene som ikke lenger skal bo fast sammen med barna, oppstår det også plikt til å betale faste pengebeløp til forsørgelse og utdanning for barna. Skattemessig lignes ektefellene hver for seg etter separasjonen.

Når separasjonen har vart minst ett år, har hver av ektefellene krav på skilsmisse selv om den andre ikke er enig.