Selskaper m.v

Adgangen til utdeling av utbytte i aksjeselskaper

I hvilken utstrekning kan aksjeselskaper utbetale utbytte til sine aksjonærer? Rammene for dette behandles av stud. jur. Cornelius Sogn Ness i denne artikkelen. De regler i aksjeloven som oppstiller begrensninger i adgangen til å utdele egenkapitalen, er primært utformet med sikte på å ivareta hensynet til selskapets kreditorer.
Les mer »

Årsberetningen - hvilke krav stilles?

I mars avslutter mange selskaper årsregnskapet. Styrene må legge frem sin årsberetning for aksjonærene på generalforsamlingen. Nytt av året (2004) er at styret må si noe om likestillingssituasjonen i bedriften.
Her får du en oversikt over de krav som stilles til årsberetningen i et aksjeselskap. Her er også et eksempel på en årsberetning som oppfyller lovgivningens mistekrav til årsberetninger. Les artikkelen hos Jusstorget.

Aksjeopsjoner - hva skjer med disse ved en fusjon?

I denne artikkelen får du en oversikt over de følger en fusjon får for tildelte aksjeopsjoner, spesielt med tanke på antallet opsjoner og de skattemessige konsekvenser.

Les artikkelen hos Jusstorget.

Forhøyelse av aksjekapitalen ved nytegning av aksjer

Reglene som gjelder for utvidelse aksjekapitalen i ikke-børsnoterte selskaper ved innbetaling av penger kan synes kompliserte. Dette er ikke så vanskelig som du kanskje tror. Men det er en del formaliteter som skal ivaretas.
Jusstorget viser deg hvordan det gjøres.

Les hele artikkelen hos Jusstorget.

Fusjon mellom selskaper - en oversikt

Her får du en oversikt over de grunnleggende begreper ved fusjon, samt en gjennomgang av fusjonsprosessen.

Les hele artikkelen hos Jusstorget.

Fusjoner - Offentligrettslige forhold

Her får du en oversikt over de offentligrettslige forhold ved fusjoner, spesielt med tanke på forholdet til aktuelle konsesjoner og tillatelser.

Les artikkelen hos Jusstorget.

Omsetning av unoterte aksjer - praktisk gjennomføring

Her får du en kort oversikt over hvordan dette gjennomføres i praksis for å få gyldighet partene i mellom, overfor selskapet og tredjemenn.

Les artikkelen hos Jusstorget.


Stift aksjeselskapet selv!

Å stifte et aksjeselskap er egentlig ganske enkelt.
Følger du Jusstorgets oppskrift, er det ikke nødvendig å gå til advokat og kanskje betale flere tusen kroner for å stifte et selskap.

Les artikkelen hos Jusstorget.

Styreansvaret i et aksjeselskap

Styremedlemmene kan pådra seg både erstatnings- og strafferetslig ansvar. Her får du informasjon om hvilke regler som gjelder, og hva du bør gjøre for å unngå slikt ansvar.

Les artikkelen hos Jusstorget.

Styrearbeidet - en regeloversikt

Reglene om styret, dets oppgaver og ansvar, er stadig gjenstand for stor interesse. Ikke minst i mediene når noe går galt. For styremed-lemmer er det viktig å kjenne de reglene som gjelder for styrets arbeid. Her gis en kortfattet oversikt over de viktigste regler som gjelder for styrets virksomhet.

Les artikkelen hos Jusstorget.

Hva er en stiftelse ?

Saker knyttet til stiftelser har i de senere år med jevne mellomrom dukket opp i media, og som oftest med negativt fortegn. Men hva er det som skjuler seg bak dette begrepet, hva er egentlig en stiftelse?
Les artikkelen hos Jusstorget.

Om aksjeselskapet

Her får du en kort introduksjon til reglene om aksjeselskapet.
Les artikkelen på Jusstorget.