Sameie - Salg av andel og tvangsoppløsning

(Skrevet 19.09.2002 )

En sameier kan selge sin andel. Men de andre sameierne har da forkjøpsrett. En sameier kan også kreve oppløsning av sameiet.Salg av sameieandel
En sameier har rett til å selge sin sameieandel til hvem han vil. Dette gjelder ikke ved realsameie. Her kan sameieparten som hovedregel bare overdras sammen med eiendommen sameieparten hører til. En sameier kan også pantsette sin part i sameiet.

Hvis en sameier selger, gir bort eller på annen måte avhender sin sameiepart, har de øvrige sameierne forkjøpsrett. Dette gjelder ikke ved realsameiet når sameieparten følger med ved avhendelse av eiendommen den ligger til. Også tvangssalg og overgang ved arv utløser forkjøpsrett .

Vil flere av de øvrige sameierne benytte forkjøpsretten, skal hver av dem kunne kjøpe så mye at partsforholdet dem imellom blir det samme som før.


Forkjøpsretten gjelder ikke ved overdragelse til vedkommende sameiers ektefelle, til livsarving eller fosterbarn som faktisk står i samme stilling som livsarving. Forkjøpsretten gjelder heller ikke hvis overdragelsen skjer til noen annen som i de siste to årene har hørt til den tidligere eierens husstand. Som hovedregel kan det heller ikke gjøres gjeldende forkjøpsrett hvis overdragelsen gjelder boligeiendom og det skjer ved skifte etter separasjon eller skilsmisse eller ved opphør av husstandsfellesskap etter lov om husstandsfellesskap av 4. juli 1991 nr 45

Forkjøpsretten må gjøres gjeldende innen 6 måneder etter at vedkommende fikk eller burde skaffet seg kunnskap om forholdet som utløser forkjøpsretten. Den som selger, kan imidlertid velge å gi de andre sameierne tilbud om å overta sameieparten med to måneders akseptfrist. Aksepterer de ikke innen fristen, kan han selge til hvem han vil på de samme eller strengere vilkår i en toårsperiode uten hinder av forkjøpsretten.

Forkjøpsretten kan gjøres gjeldende til den prisen sameieparten er solgt for. Ved arv, gave eller salg til underpris, kan forkjøpsretten gjøres gjeldende til vanlig pris.

For ektefeller er det en særregel. Hvis overdragelsen gjelder sameieandel i eiendeler som har tjent til felles personlig bruk, har den andre ektefellen rett til å løse inn andelen til skiftetakst. Dette må i tilfelle kreves uten ugrunnet opphold og senest 6 uker etter at vedkommende har fått melding om overgangen.

Oppløsning av sameie
Enhver sameier har rett til å kreve sameiet oppløst. Vedkommende må gi de øvrige varsel med rimelig frist. Reglene om oppløsning finnes i sameieloven § 15. Reglene gjelder ikke ved realsameie.

Hovedregelen er at oppløsning skal skje ved naturaldeling. Det vil si at gjenstanden deles fysisk. Gjelder sameiet for eksempel en bankkonto, deles pengene mellom sameierne. Gjelder sameiet en større tomteeiendom, deles den opp slik at sameierne får hver sin del av tomten.

Fysisk deling er imidlertid ikke alltid mulig. Offentligrettslige regler kan være til hinder for deling av en tomt (jordloven er for eksempel til hinder for deling av et gårdsbruk). Gjelder sameiet for eksempel en bil, er fysisk deling umulig.

Når tingen ikke kan deles uten skade, fastsetter sameieloven at den skal selges gjennom namsmyndighetene etter reglene for tvangssalg. Det salget utbringer, deles mellom sameierne i forhold til deres andeler i sameiet.

En sameier har under ellers like vilkår rett til å få sitt bud godtatt.

Krav om oppløsning av sameiet ved tvangssalg fremsettes for namsretten.

Hvis en ektefelle har krevd oppløsning av sameie i en gjenstand som har tjent til felles personlig bruk for ektefellene, har den andre ektefellen rett til å løse inn vedkommendes andel etter skiftetakst (ekteskapsloven § 36).

Les også vår artikkel om sameie som behandler de grunnleggende reglene om sameie.

Les også lov om sameie.