Prikkbelastning kan gi tap av førerkort

(Skrevet 04.01.2004 )

Fra 1. januar 2004 er det innført et nytt system med prikkbelastning av innehaver av førerkort. Får man åtte prikker i en periode på tre år, mister man førerkortet i seks måneder.Innledning
Fra 1. januar 2004 er det innført et nytt system med prikkbelastning for innehaver av førerkort. Ved alvorlige overtredelser av veitrafikklovgivningen kan man tape retten til å føre motorvogn på grunnlag av en overtredelse. Det vises til Paragrafens artikkel om Tap av rett til førerkort. Prikkbelastningssystemet vil bli anvendt for overtredelser som er alvorlige, men som ikke er så alvorlige at de kvalifiserer til tap av førerkort ved første gangs overtredelse. Siktemålet er å få et effektivt system for reaksjon mot gjentakelsesovertredere i trafikken. Ordningen skal være forutsigbar for trafikantene og enkel å praktisere for politiet.

Hvilke overtredelser gir prikkbelastning?

For at man skal kunne belastes med prikker, må forholdet saken gjelder være endelig avgjort enten ved dom, ved forelegg eller ved forenklet forelegg. Forelegg og forenklet forelegg innebærer at den som har begått en overtredelse vedtar en bot for forholdet.

Utgangspunktet er at hver overtredelse registreres med to prikker. Enkelte lavere fartsovertredelser gir dog bare belastning med en prikk. Man kan overtre flere bestemmelser ved samme handling. Dette kan for eksempel være tilfelle hvis man både kjører for fort og ikke overholder reglene om vikeplikt. Det gis da prikkbelastning for hver bestemmelse som er overtrådt.

Følgende forhold gir prikkbelastning:

For høy hastighet
  • Fartsoverskridelse med mer enn 10 km/t når fartsgrensen er 60 km/t eller lavere
  • Fartsoverskridelse med mer enn 15 km/t når fartsgrensen er 70 km/t eller høyere


Kjøring i strid med trafikklyssignal

Ulovlig forbikjøring
Dette gjelder like foran eller i veikryss eller der sikten er hindret ved bakketopp, kurve eller på annen måte. Det gjelder videre ved forbikjøring foran gangfelt eller i strid med skilt.

Overtredelse av vikepliktsregler
Dette gjelder overtredelse av vikeplikt i henhold til skilting og overfor trafikk fra høyre. Det gjelder videre overfor gående i gangfelt samt ved utkjøring fra parkeringsplass eller lignende område. Regelen gjelder også ved unnlatt overholdelse av vikeplikt overfor gående eller syklende når det skal kjøres inn ved svinging.

Registrering av prikker
Prikkbelastning registreres i et sentralt register.

Når mister man førerkortet?
Den som registreres med åtte prikker eller mer i løpet av tre år skal tape føreretten for seks måneder.

Treårsperioden beregnes slik: Perioden begynner å løpe når eldste forhold er endelig (rettskraftig) avgjort. Perioden slutter å løpe på gjerningstidspunktet for siste forhold. Treårsperioden beregnes for hver enkelt overtredelse.

Begår man forhold som alene kan føre til tap av førerrett, tas det hensyn til tidligere registrerte prikker ved beregningen av lengden på tapet av førerretten.

Hvem treffer avgjørelsen om tap av førerkort?
Hovedregelen er at domstolene treffer avgjørelsen.

Dersom den som taper førerretten godtar det, kan imidlertid avgjørelsen treffes ved forelegg som utferdiges av politiet. Førerkortet tapes da ved at vedkommende vedtar forelegget.

Tap av førerkort for kortere tid
Det er en unntaksbestemmelse i forskriften. Rettighetstapets lengde kan settes under seks måneder dersom tap av førerrett ellers vil virke urimelig hardt og det foreligger særdeles formildende omstendigheter ved det forholdet som ga grunnlag for den siste prikken.

Må man opp til ny prøve for å få førerkortet tilbake?
De som har førerkort på prøve, må ta ny prøve hvis de mister førerkortet i prøveperioden. De som nå tar førerkort for første gang, får førerkortet på prøve i to år og må således avlegge ny prøve dersom de mister førerkortet i prøveperioden. Andre behøver ikke avlegge ny prøve.

Når man får førerkortet tilbake, slettes de prikkene som ga grunnlaget for tapet av førerkortet.

Les også
Paragrafens artikkel ”Tap av rett til førerkort.”
Paragrafens artikkel ”Når mister man førerkortet – og for hvor lenge”
Forskift av 19. september 2003 om prikkbelastning
Spørsmål og svar om prikkbelastning fra Samferdselsdepartementet
Folder om prikkbelastning fra Samferdselsdepartementet (pdf)
Vegtrafikkloven § 33 nr 2
Ot. Prp. nr. 71 (2001-2002)