Skifteretten, namsretten, forhørsretten og vergemålsretten forsvinner.

(Skrevet 28.12.2002 )

Fra 1. januar 2003 forsvinner funksjonsbetegnelsene skifterett, forhørsrett, namsrett og vergemålsrett. Alle sakene behandles i første instans av tingretten med funksjonsbetegnelsen tingrett.Fra 1. januar 2003 er det foretatt omfattende lovendringer. Dette innebærer at alle saker som behandles i første instans behandles av en domstol med funksjonsbetegnelse tingrett. Betegnelsene forhørsrett, namsrett, skifterett, skjønnsrett og vergemålsrett forsvinner. Hensikten med endringen er at domstolene skal fremstå med en enhetlig, ytre struktur. De mange ulike betegnelser som tidligere har vært brukt om de samme institusjonene har virket forvirrende for folk flest.

Lovendringene innebærer bare at betegnelsen på domstolen endres. Saksbehandlingsreglene for de enkelte sakstyper blir imidlertid de samme som tidligere. Endringer i betegnelsene innebærer heller ingen andre realitetsendringer.

Noen domstoler er spesialembeter som bare behandler bestemte sakstyper, for eksempel Oslo skifterett og byskriverembete og Oslo byfogdembete. Disse embetene beholder sitt gamle navn. Det er imidlertid her tale om navnet på embetet og ikke funksjonsbetegnelser. Også på disse stedene blir funksjonsbetegnelsen endret, men bestemte sakstyper er lagt til disse embetene som tidligere. Oslo skifterett og byskriverembete behandler saker om skifte og saker om tinglysning, mens Oslo byfogdembete behandler namssaker og saker som notarius publicus.

Paragrafens artikler vil bli oppdatert etter hvert i samsvar med lovendringene.

Les også:

Besl. O. Nr 79 (2001-2002),
Inst. O. Nr. 61 (2001-2002),
Ot. Prp. Nr. 65 (2001-2002.