Rettsgebyrer 1. juli - 31. desember 2003

(Skrevet 23.07.2003 )

Rettsgebyret øket til kr. 740 fra 1. juli 2003. Paragrafen bringer oppdatert prisliste over tjenester fra domstolene.De fleste tjenester fra domstolene er gebyrbelagte. Beregningen skjer på grunnlag av et grunngebyr som kalles rettsgebyret. Dette endres vanligvis en gang i året. Rettegebyret er fra 01.07.2003 kr 740,-. Det fremgår av rettsgebyrloven hvor mange rettsgebyrer den enkelte tjeneste er belagt med.

Enkelte sakstyper er gebyrfrie. Dette gjelder for eksempel farskapssaker, saker om barnefordeling, saker som behandles etter husleieloven m.v.

I tillegg til rettsgebyr kommer dokumentavgift ved tinglysing og de såkalte sideutgifter i forbindelse med saker. Sideutgiftene består for eksempel av utgifter til sakkyndige, sakkyndige meddommere, reisegodtgjørelser til vitner m.v. I sivile saker må sideutgiftene dekkes av partene i tillegg til rettsgebyr.


Priser for 2003:
Antall rettsgebyrer er angitt ved den enkelte tjeneste, og kronebeløpet er prisen med satsene i 2003.


Notarius Publicus
Notarialbekreftelser: Gratis
Borgerlig vigsel: Gratis

Tinglysing:
Pantobligasjon/skadesløsbrev 2,5R, kr. 1.850,-
Prioritetsvikelse 2R, kr. 1.480,-
Skjøte, hjemmelserklæring eller festekontrakt 2R, kr. 1.480,-
Panteattest 1/5R, kr. 148,-
Attestert kopi av tinglyst dokument 1/5R, kr. 148,-
Kjæremål mot tinglysingsavgjørelser 6R kr. 4.440,-
Sletting av heftelse/Pantefrafall: Gratis
Dokumentavgift: 2,5 %

Skiftesaker:
Bobehandling 25R,kr. 18.500,-
Innstilt bobehandling 12,5R, kr. 9.250,-
Tillegg for hvert rettsmøte utover 3 i døds- og felleseieboer og 5 i konkursboer 5R, kr. 3.700,-
Forberedende rettsmøter før bobehandling av døds- og felleseiebo 2R, kr. 1.480,-
Avslått/trukket begjæring om konkurs eller gjeldsforhandling 3R, kr. 2.220,-
Forskudd til dekning av boomkostninger ved åpning av konkursboer, kr. 20.000,-
Forskudd til dekning av boomkostninger ved begjæring om offentlig skifte av felleseiebo og dødsbo, vanligvis kr. 25.000 - kr. 30.000,-
Oppbudsbegjæringer og konkursbegjæringer fra arbeidstaker med fortrinnsberettiget fordring: Fritatt for forskudd
Forskudd ved åpning av gjeldsforhandling etter konkursloven: Normalt kr. 100.000,-
Proklama 4R, kr. 2.960,-

Tvistemål ved tingretten:
Stevning og anke over dom avsagt i forliksrådet eller rettsforlik i forliksrådet:
Inngangsgebyr: 5R, kr. 3.700,-
Tillegg for hovedforhandling som varer mer enn 1 dag:
Hovedforhandling som varer to dager, tilsammen: 8R, kr. 5.920,-
Hovedforhandling som varer tre dager, tilsammen: 11R, kr. 8.140,-
Hovedforhandling som varer fire dager, tilsammen: 14R, kr. 10.360,-
Hovedforhandling som varer fem dager, tilsammen: 17R. kr. 12.580,-
Hovedforhandling som varer mer enn fem dager, tillegg pr. dag: 4R, kr. 2.960,-
Ny behandling etter at begjæring om gjenopptakelse eller oppfriskning er tatt til følge - Satser som ovenfor angitt
Begjæring om gjenopptakelse 6R, kr. 4.440,-
Motsøksmål, intervensjonssøksmål og regressøksmål; inngangsgebyr 5R, kr. 3.700,-

Annet:
Dersom saken trekkes eller forlikes senest 4 uker før hovedforhandling 2R, kr. 1.480,-
Dersom saken trekkes eller forlikes på et senere tidspunkt, herunder under hovedforhandlingen - Halvparten av fullt rettsgebyr
Dersom saken avvises eller nektes fremmet 2R, kr. 1.480,-
Kjæremål etter behandling i forliksrådet 2R, kr. 1.480,-
Mortifikasjon 5R, kr. 3.700,-
Uteblivelsesdom - Halvparten av fullt rettsgebyr
Skjønn og takster; pr. rettsdag 5R, kr. 3.700,-
Skiftetakst uten at dommer deltar 1R, kr. 740,-
Midlertidig forføyning og arrest 2,5R, kr. 1.850,-
Klage til tingretten over namsmannens avgjørelser 1R, kr. 740,-
Begjæring om gjeldsordning etter gjeldsordningsloven: Gratis
Begjæring om tvangsdekning i fast eiendom 1R, kr. 740,-
Tillegg når beslutning om å gjennomføre tvangssalg blir truffet, 9R kr. 6.660,-

Lagmannsretten og Høyesterett:
Anke:
Inngangsgebyr 24R kr. 17.760,-
Tillegg for hovedforhandling som varer mer enn 1 dag:
Hovedforhandling som varer to dager, tilsammen: 27R, kr. 19.980,-
Hovedforhandling som varer tre dager, tilsammen: 30R, kr. 22.200,-
Hovedforhandling som varer fire dager, tilsammen: 33R, kr. 24.420,-
Hovedforhandling som varer fem dager, tilsammen: 36R, kr. 26.640,-
Hovedforhandling som varer mer enn fem dager, tillegg pr. dag: 4R, kr. 2.960,-

Kjæremål mv:
Kjæremål og motkjæremål 6R, kr. 4.440,-

Forliksrådet:
Forliksklage 1R, kr. 740,-
Begjæring om oppfriskning 1R, kr. 740,-

Namsmannen:
Begjæring om utlegg 1R, kr. 740,-
Tillegg når utlegg blir tatt 1,5R, kr. 1.110,-
Tvangsdekning av løsøre 1R, kr. 740,-
Tillegg når begjæringen tas til følge 3R, kr. 2220,-