Avliving av farlige hunder

(Skrevet 02.02.2002. Sist oppdatert 02.02.2004 )

En midlertidig lov om farlige hunder gir hjemmel for å kreve hunder som har skadet mennesker eller dyr avlivet.Ny lov om hundehold (hundeloven) trådte i kraft 1. januar 2004. Artikkelen blir snart oppdatert. Se i mellomtiden i Innst. O. nr 91 (2002-2003)

Se nå:
Paragrafens artikkel I om hundeloven - generelle regler,
Paragrafens artikkel II om hundehold - nøds- og faresituasjoner.

Midlertidig lov av 4. juli 1991 nr 48 om forbud mot innførsel, hold og avl av farlige hunder gjelder til 1. januar 2006. Loven er innført i påvente av en lov om hundehold.

Loven setter som utgangspunkt forbud mot å innføre, holde eller avle farlige hunder. Som farlige hunder regnes hunder som er spesielt aggressive, kampvillige og utholdende, og som av denne grunn er farlige for mennesker og dyr. Det er bare hunder som oppfyller denne definisjonen som i utgangspunktet faller inn under loven. Det er fastsatt ved forskrift hvilke hunder dette gjelder. Hunder som holdes i strid med loven, kan kreves avlivet av politiet.

Lovens § 5 har imidlertid et videre nedslagsfelt. Den gjelder også for hunder som ellers ikke faller inn under loven. Etter denne bestemmelsen kan en hund som har påført mennesker eller dyr skade, kreves avlivet. Krav om avlivning må fremsettes innen en måned etter skadeforvoldelsen. Loven gir ikke rett til avlivning dersom avlivning vil være et uforholdsmessig stort inngrep.

Begjæring om avlivning settes frem gjennom namsmyndighetene. Inntil saken er avgjort, kan politiet ta hunden i forvaring.

Viltloven, lov om ansvar ved skade på bufe ved hund og reindriftsloven gir også hjemmel for avlivning av hund som jakter på hjortevilt, bufe eller tamrein.