Førsteinstansdomstolene bytter navn

(Skrevet 16.12.2001 )

Navnet på domstolene i førsteinstans blir fra 1. januar 2002 tingrett. Domstolene ledes av en sorenskriver, og de øvrige dommerne får betegnelsen tingrettsdommer. Betegnelsen justitiarius forsvinner fra førsteinstansdomstolene.

Det er gjort en rekke lovendringer. Betegnelsene by- og herredsrett forsvinner. De funksjonelle betegnelsene forhørsrett, skifterett, namsrett og vergemålsrett opprettholdes inntil videre. Det er imidlertid meningen å endre også disse betegnelsene senere.

Navneendringen er et ledd i reformen i domstolene som er på gang. Det er meningen å redusere antall førsteinstansdomstoler fra 92 til 66. Sammenslåinger vil skje suksessivt, men navneendringen trer i kraft for alle fra 1. januar 2002.

Oslo skifterett og byskriverembete og byfogdembetene i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim blir ikke berørt av navneendringen.

Som eksempel på hva navneendringen innebærer, nevner vi at embetsbetegnelsen Sorenskriveren i Horten endres til Horten tingrett. Den funksjonelle betegnelsen Horten byrett endres til Horten tingrett.