Proklama

(Skrevet 12.04.2002 )

Arvingene kan få oversikt over avdødes gjeld ved å ustede proklama. Fordinger mot avdøde som ikke meldes i henhold til proklamaet, faller bort.Hva er proklama?
Ved å utstede proklama, kan man få en sikker oversikt over gjelden til en person som er død.

Proklama er en kunngjøring hvor kreditorene oppfordres til å melde sine krav mot avdøde. Melder de ikke kravene innen fristen, bortfaller fordringen.


Hvorfor utstede proklama?
Det er en forutsetning for at arvingene skal kunne skifte privat at minst en av arvingene overtar avdødes gjeld. Dette innebærer at vedkommende blir personlig ansvarlig for avdødes gjeld – selv om arven skulle vise seg å være langt mindre enn gjelden. Det kan derfor være viktig å få en sikker oversikt over gjelden før en vurderer å påta seg personlig ansvar for den.

Selv om ingen påtar seg ansvar for gjelden, er det viktig å få oversikt over den. Kreditorene skal ved offentlig skifte ha dekning for gjelden før arvingene kommer til arven (skifteloven § 99). Men også ved privat skifte er det viktig å ha en fullstendig oversikt over gjelden for å kunne gjennomføre et raskt og riktig skifteoppgjør.Hvem utsteder proklama?
Tingretten utsteder proklama hvis det skal være offentlig skifte. Hvis en arving begjærer det, kan tingretten også utstede proklama før det er bestemt om det skal skiftes privat eller offentlig. Det må i så tilfelle betales et gebyr til retten (Se Paragrafens oversikt over rettsgebyrer).

En arving som har påtatt seg ansvar for avdødes gjeld, kan også selv utstede proklama. Vedkommende må da underskrive det personlig eller ved fullmektig.


Hva skal proklama inneholde?
Proklamaet skal inneholde avdødes navn, fødselsnummer, stilling og siste bopel. Det skal være en oppfordring til kreditorene om å melde sine krav. En må opplyse at disse vil gå tapt hvis de ikke meldes innen fristens utløp. Fristen for anmeldelsen må oppgis samt hvem kravet skal meldes til. Vedkommende må ha bopel i Norge.

Fristen for å melde fordringer er 6 uker regnet fra siste kunngjøring.


Hvordan skal proklama kunngjøres?
Proklama skal innrykkes to ganger i Norsk Lysningsblad med minst en ukes mellomrom. Dessuten skal det rykkes inn to ganger med minst en ukes mellomrom i minst en avis som er alminnelig lest på stedet.


Virkningen av proklama
Oversittes fristen, bortfaller fordringen.

Dette gjelder imidlertid ikke hvis loddeierne (arvingene) erkjenner fordringen overfor vedkommende kreditor eller skifteretten. Det er også enkelte andre unntak som fremgår av skifteloven § 76.


Ikke alle fordringer er gjenstand for bortfall
Proklama får ikke virkning for skattekrav (skattebetalingsloven § 48a, tredje ledd). Dette innebærer at skattekrav vil være i behold selv om de ikke er anmeldt ved proklamafristens utløp. Det samme gjelder avgifter til folketrygden (folketrygdloven § 24-4, sjette ledd).

Proklamafristen har ikke betydning for panterett og tilbakeholdsrett. Har en fordringshaver pant, for eksempel i avdødes bolig, har han panteretten i behold og kan kreve boligen tvangssolgt dersom fordringen ikke blir betalt. For krav som er sikret på slike måter er derfor proklama til liten hjelp for arvingene.


Lovbestemmelsene om proklama
Reglene finner du i skifteloven av 21. februar 1930 kapittel 12.