Elevenes skolemiljø

(Skrevet 27.04.2003 )

Rettsstillingen til skoleelever har blitt vesentlig styrket ved lovendringer som trådte i kraft 1. april 2003. Skolen har nå bl.a. fått en straffesanksjonert plikt til å gripe inn hvis elever blir utsatt for mobbing eller vold.Nye lovbestemmelser
Den 1. april 2003 trådte nye lovbestemmelser om elevenes skolemiljø i kraft. Opplæringsloven ble tilføyd et nytt kapittel 9a om elevenes skolemiljø. Dette innebærer at skoleelevene har fått rettigheter og skolen og skoleeieren har fått plikter på linje med det som gjelder i arbeidslivet etter lov om arbeidervern og arbeidsmiljø. Lovbestemmelsene får anvendelse for elevene i grunnskolen, videregående skole og for skolefritidsordningen.

Generelle krav
Loven fastslår følgende prinsipp: Alle elevene har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer trivsel, helse og læring. Reglene gjelder uavhengig av skolens økonomiske stilling.

Det fysiske miljøet

Det fysiske miljøet omfatter bl.a. inneklimaet. Dette gjelder bl.a. luft, temperaturer, strålemiljø og mekanisk innemiljø. Det fysiske miljøet i skolen skal være i samsvar med de faglige normer som fagmyndighetene til enhver tid anbefaler. Skoler skal bygges, tilrettelegges og drives slik at det tas hensyn til trygghet, helse, trivsel og læring for elevene.

Alle elever har rett til en arbeidsplass som er tilpasset deres behov. Skolen skal innrettes slik at det tas hensyn til elever som har funksjonshemninger.

Det psykososiale miljøet
Det psykososiale miljøet gjelder forholdet mellom menneskene på skolen. Skolen har plikt til å arbeide for et miljø der elevene kan oppleve trygghet og sosial tilhørighet. Dette arbeidet skal være aktivt og systematisk.

Hvis noen som er ansatt ved skolen får kunnskap eller mistanke om at en elev blir utsatt for krenkende ord eller handlinger, skal vedkommende snarest undersøke saken og varsle skolens ledelse. Hvis det er nødvendig og mulig, skal vedkommende også gripe inn selv. De krenkende handlingene kan være mobbing, diskriminering, vold eller rasisme. Ansatte ved skolen har altså fått en handleplikt dersom det for eksempel foreligger mistanke om mobbing.

Krav om tiltak
En elev eller en forelder kan fremsette krav om tiltak både i forbindelse med det fysiske og psykosomatiske miljøet, for eksempel hvis en elev blir utsatt for mobbing. Også råd eller utvalg ved skolen (for eksempel elevrådet) kan fremsette krav om tiltak. Skolen plikter da snarest mulig å behandle saken etter reglene om enkeltvedtak i forvaltningsloven.

Klagerett
Er den som har fremsatt et krav om tiltak misfornøyd med den beslutningen som fattes av skolen, kan vedkommende klage til overordnet forvaltningsorgan etter forvaltningsloven. Dersom skolen ikke har tatt stilling til saken innen rimelig tid, kan det også klages etter forvaltningsloven som om det hadde vært truffet et enkeltvedtak.

Skolemiljørepresentanter
Elevrådet kan oppnevne skolemiljørepresentanter. Disse skal ivareta elevenes interesser overfor skolen og skolemyndigheter i saker som har med skolemiljøet å gjøre. Skolemiljørepresentantene skal delta i planleggingen og gjennomføringen av det systematiske helse-, miljø- og trygghetsarbeidet ved skolen. Representantene har rett til den opplæring og det fritak fra undervisningstimer som er nødvendig for å skjøtte oppgavene. Muligheten til å oppnevne skolemiljørepresentanter er en rett for elevrådet. Elevene har ikke plikt til å ha slike representanter. Nærmere bestemmelser er gitt i opplæringsloven § 9a-5.

I tillegg til skolemiljørepresentantene skal elevene engasjeres i planleggingen og gjennomføringen av arbeidet med skolemiljøet. Skolen skal legge oppgaver til rette for elevene etter hva som er naturlig for det enkelte klassetrinn.

Informasjon og uttalerett
Skolen plikter å holde elevrådet, foreldrerådet, samarbeidsutvalget og skoleutvalget løpende orientert om alle forhold som har vesentlig betydning for skolemiljøet. Rådene og utvalgene har rett til å kreve fremlagt dokumentasjon for det systematiske arbeidet med miljøet ved skolen.

Rådene og utvalgene skal så tidlig som mulig tas med i planleggingen og gjennomføringen av miljøtiltak ved skolen. De har rett til å komme med forslag i slike saker. Hvis skolen blir klar over forhold ved skolemiljøet som kan ha negativ virkning for helsen til elevene, skal elevene og foreldrene varsles om dette.

Straff
Brudd på bestemmelsene i kapittelet om skolemiljø er straffbart. Dette gjelder både hvis bruddet skjer forsettlig (med vilje) eller uaktsomt. En ansatt ved skolen som unnlater å gripe inn eller vasle ved mistanke om mobbing kan eksempelvis bli straffet.

Statlig tilsyn
Fylkesmannen fører tilsyn med at lovens ordninger etterleves.

Les også:
Opplæringsloven kapittel 9a
Ot. Prp. nr. 72 (2001-2002).