Ungdoms rettigheter

(Skrevet 03.02.2002. Sist oppdatert 03.02.2004 )

Den som er under 18 år, er umyndig. I mange forhold har likevel ungdom betydelig myndighet til å bestemme selv.Den som er under 18 år, er umyndig. Dette innebærer at andre treffer avgjørelser på vegne av den umyndige. I personlige forhold er det den eller de som har foreldreansvaret som gjør dette, og i økonomiske forhold er det vergen eller vergene. Lever begge foreldrene og de bor sammen, er foreldrene normalt verger og har foreldreansvar sammen.

Det er likevel slik at en ungdom stadig får større selvråderett etter hvert som vedkommende blir eldre. Nedenfor har vi tatt inn noen viktige opplysninger om hva denne selvråderetten går ut på og når den inntrer. Vi tar også med noen andre opplysninger om rettigheter som inntrer på de forskjellige alderstrinn.


Generelle prinsipper:
* Foreldrene skal gi barnet stadig større selvråderett med alderen og frem til det er myndig (Barneloven § 33).


* Etter hvert som barnet utvikles og modnes, skal det få si sin mening før det blir tatt avgjørelse om personlige forhold for barnet. Det skal legges vekt på det barnet mener (Barneloven § 31).

7 år
* Når du har fylt 7 år, skal du få si din mening før foreldrene (eventuelt andre som har foreldreansvaret) tar avgjørelse om dine personlige forhold (for eksempel påkledning, leggetider, skolegang), herunder i sak om hvem av foreldrene du skal bo hos hvis foreldrene ikke bor sammen. (Nytt etter lovendring med virkning fra 1. april 2004)(Barneloven § 31).

* Barn som har fylt 7 år skal ha anledning til å uttale seg hvis det er aktuelt med adopsjon. Barnets mening skal tillegges vekt i samsvar med alder og modenhet. Også yngre barn skal informeres og gis anledning til å uttale seg hvis vedkommende er i stand til å danne seg egne synspunkter (adopsjonsloven § 6) (Nytt fra 1. april 2004)

* Du skal få si din mening før det i barnevernsak treffes avgjørelse om plassering i fosterhjem, institusjon eller om senere flytting (Barnevernloven § 6-3. Din mening skal tillegges vekt i samsvar med alder og modenhet. Også yngre barn, som er i stand til å danne seg egne synspunkter, skal informeres og gis anledning til å uttale seg. (Nytt fra 1. april 2004).


12 år
* Det skal legges stor vekt på hva du mener før det tas avgjørelse om dine personlige forhold (Barneloven § 31).

* Du kan ikke adopteres uten eget samtykke (Adopsjonsloven § 6).

* Foreldrene dine kan ikke melde eller søke om navneendring for deg uten at du er enig (Navneloven § 12).13 år
* Du kan, med samtykke fra foreldrene, ha lett arbeid som ikke kan være til skade for din helse, utvikling eller skolegang (Arbeidsmiljøloven § 35).


14 år
* Du kan, men samtykke fra foreldrene, ha lettere arbeid og arbeid som ledd i skolegang eller i praktisk yrkesorientering, når arbeidet ikke kan være skadelig for din helse eller utvikling. (Arbeidsmiljøloven § 35).

* Vergen skal høre hva du har å si før han tar avgjørelse om dine økonomiske forhold (Vergemålsloven § 40).


15 år
* Du avgjør selv spørsmål om valg av utdannelse og om å melde deg inn og ut av foreninger (Barneloven § 32).

* Du kan straffes etter straffeloven hvis du begår straffbare handlinger (Straffeloven § 15).

* Har du arbeid du kan forsørge deg med, kan du selv si opp jobben og ta lignende arbeid. Vergen kan dog annullere arbeidsavtalen dersom han mener at hensynet til din oppdragelse eller velferd krever det. (Vergemålsloven § 32).

* Du rår selv over midler du har tjent ved eget arbeid eller som noen har latt deg få til egen rådighet. Vergen kan ta fra deg retten til dette dersom hensynet til deg krever det. Forsørger du deg selv, kan ikke vergen gjøre dette uten samtykke fra overformynderiet. (Vergemålsloven § 33).

* Du kan opptre som part med fulle partsrettigheter i barnevernsak som gjelder deg selv (Barnevernloven § 6-3).


16 år
* Du tar selv avgjørelse om svangerskapsavbrudd (Lov om svangerskapsavbrudd § 4).

* Du kan øvelseskjøre med bil (med ledsager som fyller lovens vilkår) (Vegtrafikkloven § 26).

* Du kan få mopedførerbevis (Forskrift om obligatorisk opplæring for fører av moped m.v.).


18 år
* Du er myndig og har fulle rettigheter som voksen. (Vergemålsloven § 1).

* Du kan kjøpe øl og vin (Alkoholloven § 1-5).

* Du treffer selv avgjørelse om å inngå ekteskap (Ekteskapsloven § 1).

* Du kan kjøpe tobakk (Tobakkskadeloven § 5).


20 år
*Du kan kjøpe brennevin på Vinmonopolet og skjenkesteder. (Alkoholloven § 1-5).