Håndverkstjenesteloven

(Skrevet 25.06.2002 )

Relaterte artikler
Benytter du deg av håndverkere? Da bør du sette deg inn i lov om håndverkstjenester m.m. for forbrukere. Loven inneholder mange bestemmelser som beskytter forbrukerne. Loven gjelder også hvis du leverer inn ting for reparasjon.Lov om håndverkstjenester m.m. er av 16. juni 1989.

Lovens virkeområde.
Loven gjelder avtale eller oppdrag om bestemte tjenester som gjelder reparasjon, vedlikehold, oppføring, ombygging m.v. Forutsetningen er at håndverkeren (tjenesteyteren) er yrkesutøver og utfører ervervsmessig virksomhet. Arbeidet må være til personlig bruk for oppdragsgiveren (forbrukeren) eller vedkommendes husstand, familie eller omgangskrets. Loven omfatter både arbeid på ting og på fast eiendom, men ikke nyoppføring av bolig eller arbeid som utføres umiddelbart som ledd i slik oppføring.

Utførelsen av oppdraget.
Arbeidet skal utføres fagmessig. Håndverkeren skal ivareta forbrukerens interesser med tilbørlig omsorg. Utføringen skal omfatte de materialer som trengs med mindre annet er avtalt eller følger av forholdene. Materialene skal være av vanlig, god kvalitet hvis ikke annet er avtalt. Hvis det ikke er avtalt pris, skal arbeidet utføres på den rimeligste måten hvis forbrukeren ikke har gitt beskjed om noe annet.


Håndverkeren skal veilede forbrukeren. Hvis det må antas at kostnadene med reparasjonen vil stå i misforhold til tingens verdi etter reparasjonen, skal vedkommende tjenesteyter orientere forbrukeren om det.

Arbeidet skal være avsluttet innen den fristen som er avtalt. Hvis ikke noe er avtalt, skal det være avsluttet innen den tid som er rimelig i forhold til det som er vanlig.

Forsinkelse.
Hvis ikke arbeidet er avsluttet til avtalt tid eller innen rimelig tid og dette ikke skyldes forbrukeren selv, kan forbrukeren holde tilbake så mye av betalingen som sikrer de krav vedkommende har som følge av forsinkelsen. Forbrukeren må reklamere på forsinkelsen.

Er den av vesentlig betydning, kan han heve avtalen. Dette innebærer at han fragår den. Ved heving har ikke tjenesteyteren rett til betaling. Heves avtalen bare for den delen av arbeidet som står igjen, har håndverkeren krav på avtalt betaling med fradrag for hva det vil koste å sluttføre arbeidet. Vedkommende har rett til å få tilbake materialer i den grad det er mulig uten ulempe eller kostnad av betydning for forbrukeren. For materialer det ikke er mulig å få tilbake, kan det kreves rimelig vederlag inntil den verdien det har for forbrukeren.

Mangel.
Det foreligger mangel hvis tjenesten ikke fører til det resultatet som forbrukeren har rett til å kreve etter loven eller som er avtalt. Det foreligger også mangel hvis resultatet av arbeidet ikke er i samsvar med det som ble opplyst under avtaleinngåelsen eller markedsføringen. For at forbrukeren skal kunne gjøre sine rettigheter gjeldende, må han underrette tjenesteyteren om at mangelen påberopes innen rimelig tid etter at han har eller burde ha oppdaget mangelen. Ved arbeid på ting kan reklamasjon senest skje innen to år fra oppdragets avslutning. Hvis resultatet av arbeidet er ment å vare vesentlig lenger, er lengste frist for reklamasjon fem år. Det samme gjelder ved arbeid på fast eiendom. Disse fristene gjelder ikke hvis tjenesteyteren har påtatt seg ansvar i lengre tid ved garanti.

Har forbrukeren ikke betalt når han oppdager mangelen, kan han tilbakeholde så mye av betalingen at det sikrer hans krav som følge av mangelen. Han kan videre kreve at tjenesteyteren retter mangelen. Selv om forbrukeren ikke krever det, har vedkommende håndverker rett til å rette mangelen hvis det kan skje uten vesentlig ulempe for forbrukeren. Det er også en forutsetning at forbrukeren heller ikke ellers har særlig grunn til å motsette seg retting. Eventuell retting skal skje innen rimelig tid og for tjenesteyterens regning. Tjenesteyteren kan likevel kreve betaling for arbeid og materialer som ikke omfattes av den opprinnelige prisen dersom dette ville ha vært nødvendig for å utføre arbeidet uten mangel fra først av.

Hvis mangelen ikke blir rettet, kan forbrukeren kreve prisavslag. Hovedregelen er at prisavslaget settes til hva det vil koste å få mangelen rettet. Det er også på dette punktet noen unntaksbestemmelser.

Forbrukeren kan istedenfor å kreve prisavslag heve (fragå) avtalen. Forutsetningen for dette er at formålet med tjenesten blir vesentlig forfeilet som følge av mangelen. Avtalen kan også heves før arbeidet er ferdig dersom det er klart at tjenesten vil ha en vesentlig mangel som gjør at formålet med tjenesten blir vesentlig forfeilet. Virkningen av hevning er den samme som beskrevet i punktet ovenfor vedrørende forsinkelse.

Er det mangel ved materialene, inneholder også loven bestemmelser som gir forbrukeren rett til å fremsette krav mot den som har levert materialene til tjenesteyteren. Det vil for eksempel være mulig for en som har fått utført reparasjon på sin bolig å reise krav mot byggevarefirmaet istedenfor mot byggmesteren.

Erstatningsansvar for tjenesteyteren.
Forbrukeren har rett til å kreve erstatning for tap forårsaket av forsinkelse eller mangel. Hvis tapet skyldes et forhold som lå utenfor tjenesteyterens kontroll, gjelder dette likevel ikke dersom tjenesteyteren ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt forholdet i betraktning ved avtaleinngåelsen eller ikke med rimelighet kunne ventes å ha unngått eller overvunnet følgene av forholdet.

Erstatningen skal svare til det tapet forbrukeren har lidt. Ansvaret gjelder bare tap som en med rimelighet kunne ha forutsett som en mulig følge av forholdet. Forbrukeren plikter å begrense tapet gjennom rimelige tiltak.

Prisen.
Hvis prisen ikke er avtalt på forhånd, skal den svare til gjengs pris for tilsvarende tjenester. Dette gjelder dog ikke hvis denne prisen er urimelig. Hvis det ikke er noen gjengs pris, skal forbrukeren betale det som er rimelig hensett til tjenestens art, omfang og utføring samt forholdene ellers.

Har tjenesteyteren gitt et prisoverslag, skal prisen ikke overstige det oppgitte beløpet vesentlig. Prisen skal i alle fall ikke overstige det oppgitte beløpet med mer enn 15 %.

En prisangivelse anses å omfatte merverdiavgift, med mindre det må antas at forbrukeren visste at merverdiavgiften ikke var omfattet.

Tjenesteyteren har rett til pristillegg for tilleggsarbeider. Forutsetningen er at forbrukeren ble varslet om tilleggsarbeidet før det ble satt i gang. Om forbrukeren ikke var å treffe, kan likevel håndverkeren igangsette tilleggsarbeider dersom forbrukeren må antas å ville ha utført tilleggsarbeidet og prisen for tilleggsarbeidet er ubetydelig i seg selv eller er lav i forhold til prisen for den avtalte tjenesten.

Forbrukeren har rett til å kreve at tjenesteyteren skriver regning. Regningen skal gjøre det mulig å bedømme arten og omfanget av arbeidet og materialer som er brukt. Hvis det ikke var avtalt fast pris, skal det også fremgå hvordan prisen er regnet ut. Det kan ikke kreves bestillingsgebyr, faktureringsgebyr eller lignende i tillegg til prisen. Hvis forbrukeren ikke innen rimelig tid etter at han har fått regningen sier fra at han ikke godtar den, blir han bundet. Forbrukeren skal, hvis ikke annet er avtalt, betale når tjenesteyteren krever betaling etter at tjenesten er utført. Er ikke den mottatte regning som er spesifisert etter loven, kan forbrukeren i tilstrekkelig tid før forfall kreve spesifikasjon. Han plikter da ikke å betale før spesifisert regning er mottatt.

Avbestilling.
Loven gir forbrukeren rett til å avbestille. Dette gjelder også etter at arbeidet er påbegynt. Er arbeidet delvis utført når avbestilling foretas, kan tjenesteyteren kreve betaling for det arbeidet som er utført. Ved avbestilling er ellers hovedregelen at tjenesteyteren kan kreve erstatning for tap som følge av avbestillingen.

Forsinkelse på forbrukerens side.
Ved forsinket betaling eller forsinket medvirkning fra forbrukeren, har tjenesteyteren etter nærmere regler i loven rett til å stanse arbeidet, heve avtalen (annullere den) for den del av tjenesten som står igjen og kreve renter av den forsinkede betalingen. Gjelder oppdraget en ting som er hos tjenesteyteren, for eksempel en gjenstand som er levert inn for reparasjon, kan tjenesteyteren holde tingen tilbake.

Les lov om håndverkstjenester.