Dømt for ulovlig videoovervåking

(Skrevet 04.02.2002 )

Gulating lagmannsrett dømte den 20. desember 2001 en næringsdrivende til å betale en bot på kr. 1.000 for overtredelse av den nå opphevede bestemmelsen i straffeloven § 390b.

Tiltalte var næringsdrivende. Han hadde mistanke om at en ansatt i hans forretning underslo fra forretningens kasse. Det var mistanke om at dette skjedde ved at innbetalinger ble foretatt uten at dette ble slått i kassen. Han innrettet i 1998 forretningens videoutstyr mot vedkommende ansattes arbeidsplass ved kassen. Hensikten var å fremskaffe endelige bevis for mistanken. Det ble ikke ved skilting eller på annen måte opplyst at vedkommende arbeidsplass var videoovervåket.

Lagmannsretten bemerket at straffebestemmelsen ble endret i 1993. Hensikten med endringen var å bedre de ansattes personvern. Lagmannsretten fant at overvåkingen ble rammet av straffeloven § 390b, og hadde et slikt ”vedvarende eller regelmessig” preg som loven krever. Lagmannsretten fant at det ikke forelå noen nødsituasjon som kunne føre til frifinnelse. Tiltalte befant seg heller ikke i noen form for aktsom rettsvillfarelse som kunne lede til frifinnelse.

Straffeloven § 390b ble opphevet da personvernloven trådte i kraft 1. januar 2001. Forholdene er i dag regulert av personvernloven med tilhørende straffebestemmelser.