Hundeloven I - Generelle regler om hundehold

(Skrevet 25.01.2004 )

Hundeloven trådte i kraft 1. januar 2004. Loven pålegger hundeholder plikt til å vise aktsomhet for å unngå at hunden volder skade. I denne artikkelen gir vi oversikt over en del generelle regler om hundehold.Formål:
Den nye hundeloven trådte i kraft den 1. januar 2004. Loven har til formål å fremme et hundehold som varetar hensyn til sikkerhet, trygghet og alminnelig ro og orden.

Hundeloven regulerer nå de fleste sider ved hundehold, men ikke alle. Også bestemmelsene i for eksempel husdyrloven, naboloven og husleieloven får anvendelse. For bruk av hund under jakt gjelder også bestemmelsene i viltloven § 23, jf § 26 og reindriftloven § 28.

Generelt aktsomhetskrav
Lovens § 3 fastslår et viktig generelt prinsipp. En hundeholder har plikt til å vise aktsomhet for å unngå at hunden volder skade på folk, dyr, eiendom eller ting. Hundeholderen skal også sørge for at hundeholdet ikke er til urimelig ulempe for folk, miljø eller andre interesser. Hundeholderen skal søke å avverge at hunden eller hundeholdet skaper utrygghet for andre. Også folks følelse av trygghet er altså vernet etter loven.


Berørte personer kan overfor hundeholderen kreve at en varig tilstand eller varige forhold som ikke gir tilstrekkelig sikkerhet, eller som volder urimelig ulempe, blir rettet. Oppnås det ikke enighet mellom partene, fremmes kravet sivilrettslig. Det vil si at saken innledes ved forliksklage til forliksrådet på stedet. Saken kan eventuelt søkes behandlet i konfliktrådet.

Sikring av hunder
Hunder kan bare være løse dersom de blir fulgt eller kontrollert på aktsom måte eller er forsvarlig inngjerdet på et sted som ikke er åpent for allmenn ferdsel.

Hva som er aktsomt, vil bl.a. variere med hva slags hund det er tale om.

Den som holder en hund i bånd, skal være i stand til å ha kontroll med hunden. Eventuelt må vedkommende ledsages av noen som har slik kontroll. Det er altså ikke akseptabelt at et lite barn går alene med en stor hund i bånd dersom barnet ikke er i stand til å ha full kontroll med hunden.

Hundeholder skal være særlig aktsom der det er barn under 12 år og forebygge at disse blir skremt. Om nødvendig skal hunden holdes i bånd eller tett inntil hundeholderen.

Hundeholderen må passe på at hunden ikke farer mot, hopper på, forfølger eller stiller seg i veien for folk som ikke godtar det. Hvis en hund har slike vaner, skal den alltid holdes i bånd på steder som er åpne for allmenn ferdsel. Hunder skal dessuten alltid holdes under slikt tilsyn at de så vidt mulig hindres i å drive eller forfølge vilt.

Hundeholder skal ikke gå fra en bundet hund rett ved inngangen til en bygning som er åpen for allmennheten, for eksempel en butikk eller en offentlig bygning, eller ved lekeplasser.

Båndtvang
I tiden fra 1. april til 20. august er det båndtvang. Hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt, slik at de ikke kan jage eller skade storfe, sau, geit, fjærfe, rein, hest eller vilt, herunder viltets egg, reir og bo.

Dessuten har kommunen adgang til å vedta forskrift om båndtvang. Dette gjelder bl.a. i boligområder og handleområder, parker mv. Det kan også gis kommunal forskrift om båndtvang i bl.a. tur- og rekreasjonsområder, på turstier mv. Det skal imidlertid ikke gis forskrift om båndtvang i turområder i større utstrekning enn nødvendig. Hensynet til dem som ønsker å ferdes med løs hund skal også ivaretas i tilstrekkelig grad. Kommunen kan også gi forskrift om at hunder ikke har adgang til skolegårder, barnehager, kirkegårder mv.

Det er en del unntak fra bestemmelsene om båndtvang. Bestemmelsene gjelder ikke for hund når den brukes i reindrift eller for dressert bufehund når den brukes til å vokte storfe, sau eller geit. Bestemmelsene gjelder heller ikke for jakthund når den brukes for jakt mellom 20. august og 1. april. Det er dessuten en del andre unntak, bl.a. for tjenestehunder. Når unntaksbestemmelsene kommer til anvendelse, kan hunden på en aktsom måte slippes slik det er naturlig ut fra bruksformålet.

Særlig om sikring der tamrein beiter
I områder hvor tamrein lovlig beiter, påligger det hundeholderen å se til at hunden ikke unødig uroer eller skremmer rein selv om hunden er under kontroll eller bundet. Reinens eier kan kreve at en hund som uroer rein, blir holdt innestengt mens reinen blir flyttet forbi bosted, seter eller hytte. Loven gir hjemmel for at fylkesmannen kan gi nærmere forskrift om båndtvang eller innestengning av hund når hensynet til reindriften tilsier det.

Løse hunder
Alle kan ta i forvaring hunder som går løse i strid med loven. Dette gjelder dog ikke i utmark i jakttiden der jakt er lovlig. I disse tilfellene er det bare rettighetshavere i området eller politiet som kan ta løse hunder i forvaring.

Den som har tatt hund i forvaring, skal levere den til hundeholderen dersom vedkommende er til stede. Dette gjelder ikke dersom hundeholderen åpenbart ikke kan ta hånd om hunden på forsvarlig og lovlig måte. Hvis hunden ikke blir levert til hundeholderen, skal den snarest leveres til politiet.

Unnlater hundeholderen å hente hunden innen en uke etter at vedkommende er varslet personlig eller ved kunngjøring i en alminnelig lest avis på stedet, kan politiet selge, omplassere eller avlive hunden.

Ro og orden
Kommunen kan gi forskrift om hundehold av hensyn til alminnelig ro og orden og for å motvirke forsøpling.

Antall hunder i en husholdning eller på en eiendom
Loven gir også kommunen hjemmel for i forskrift å sette vilkår for å holde mer enn et bestemt antall voksne hunder i en husholdning eller på en eiendom. Formålet med dette er å ivareta folks og dyrs sikkerhet samt ro og orden.

Merking og registrering av hunder
Loven gir hjemmel for at private organisasjoner kan etablere og drive en ordning for registrering og merking av alle hunder.

Loven gir også Kongen anledning til å gi forskrift om at alle hunder skal være merket og registrert. Det kan bestemmes at hundeholder må gi genetiske og andre opplysninger til registeret om hunden. Hundeholder kan pålegges å betale gebyr som dekker nødvendige kostnader med ordningen. Det kan også bestemmes at politiet skal gis innsyn i registeret.

Andre bestemmelser
Kompetansen til å gi nærmere regler ved forskrift er delt mellom staten og kommunen. Det er foreløpig ikke gitt sentrale forskrifter til hundeloven. Forskrift av 15. januar 2001 nr 28 om forbud mot innførsel, hold og avl av farlige hunder gjelder til den blir opphevet av Kongen. Andre forskrifter om hunder eller hundehold gitt i medhold av bestemmelser som ble opphevet ved hundelovens ikrafttreden, gjelder som hovedregel til 31. desember 2006.

Hundeloven inneholder dessuten flere bestemmelser enn de som er behandlet i denne artikkelen. Disse blir behandlet i separate artikler som blir tilgjengelige på Paragrafen i løpet av kort tid.

Les også
Hundeloven
Ot. Prp. Nr. 48 (2002-2003) Om lov om hundehold
Rundskriv G-17/2003 fra Justisdepartementet om hundeloven
Husdyrloven
Paragrafens artikkel II om hundeloven - nøds- og faresituasjoner