Prisavslag ved kontraktsbrudd

(Skrevet 26.01.2003 )

Hvis du har kjøpt en vare eller tjeneste og mottatt mangelfull leveranse, kan du kreve prisavslag. Hvordan prisavslaget beregnes, varierer i de forskjellige typer forhold.Har man kjøpt en vare eller tjeneste, har man krav på at selgeren leverer i samsvar med kontrakten. Dette gjelder enten man har kjøpt en vare, en eiendom, en pakketur til syden eller en tjeneste fra en håndverker.

Leveres det ikke i samsvar med kontrakten, foreligger det kontraktsbrudd fra den som skal levere. Kjøperen har da rett til å stille krav overfor den som har levert mangelfull vare eller tjeneste. Det er flere typer krav som kan stilles. Ett av dem er at det kan kreves prisavslag. Prisavslag forutsetter at den mangelfulle varen eller tjenesten beholdes uten at mangelen blir utbedret av leverandøren.

Tanken er at dersom man har mottatt en vare eller tjeneste som er dårligere enn hva som var avtalt eller måtte kunne forutsettes, skal man også betale mindre enn hva man skulle ha betalt for en fullverdig leveranse.


For at det skal kunne kreves prisavslag, må mangelen være av en slik art at den reduserer verdien av det som er levert. Det er imidlertid ikke noen forutsetning at den som har levert mangelfull ytelse er å klandre for dette.


Det er mange lovbestemmelser som gir rett til prisavslag. Vi har lagt lenker til de viktigste av bestemmelsene nedenfor. Hvilke rettigheter man har i det enkelte tilfelle vil bero på avtalen mellom partene og en tolkning av den aktuelle lovbestemmelsen. I forbrukerforhold vil det ofte ikke være adgang til å fravike lovbestemmelsene ved avtale til skade for forbrukeren, se for eksempel forbrukerkjøpsloven § 3.

I de fleste tilfeller har en rett til et forholdsmessig prisavslag. Dette vil si at dersom mangelen reduserer verdien av for eksempel den kjøpte varen med 10 %, har kjøperen rett til 10 % avslag i prisen. Kjøpsloven inneholder slike bestemmelser.

Andre lovbestemmelser har som utgangspunkt at prisavslaget skal settes til hva det vil koste å få mangelen rettet. Koster utbedring av det leverte for eksempel kr. 10.000, settes prisavslaget til kr. 10.000. Håndverkstjenesteloven inneholder slike bestemmelser.

Noen lovbestemmelser knytter beregningen av prisavslaget til mangelens betydning for kjøperen. De ulemper mangelen representerer for kjøperen vil da måtte vurderes.

Enkelte lover er slik bygget opp at en beregningsmåten er hovedregelen og en annen unntaket, se for eksempel boligoppføringsloven.

Noen lovbestemmelser om prisavslag:
Forbrukerkjøpsloven § 31
Kjøpsloven § 38
Avhendingsloven (salg av fast eiendom) § 4-12
Boligoppføringsloven § 33
Håndverkstjenesteloven § 25
Pakkereiseloven § 6-2
Husleieloven § 2-11
Tomtefesteloven § 25