Forbrukertvistutvalget

(Skrevet 28.04.2001 )

Forbrukertvistutvalget

Forbrukertvistutvalget har myndighet til å avgjøre en tvist som gjelder forbrukeres kjøp av løsøre og av håndverkertjenester. Avgjørelser fra forbrukertvistutvalget er bindende for partene og tvangsgrunnlag på samme måte som en dom. En part som er misfornøyd med utvalgets avgjørelse, har imidlertid mulighet for å bringe den inn for de ordinære domstoler innen fire uker.

Man får hjelp hos Forbrukerrådet til å bringe saken inn for Forbrukertvistutvalget. Dette skjer først etter at saken er behandlet av Forbrukerrådets kontor. Forbrukerrådet vil først forsøke å mekle i saken. Først når saken er avsluttet hos Forbrukerrådet, kan det reises tvist ved Forbrukertvistutvalget. Utvalget består i den enkelte sak av tre medlemmer; en jurist og to medlemmer med særlig innsikt i kjøper- og selgerinteresser. Behandlingen i utvalget er gratis. Sakene behandles ordinært skriftlig.

Forbrukertvistutvalgets virksomhet er regulert av lov om behandling av forbrukertvister.