Omlegging av tinglysingen

(Skrevet 15.03.2002 )

Relaterte artikler
Tinglysing blir lagt til en sentral enhet under Statens kartsverks hovedkontor i Hønefoss. Pantebokregisteret legges til Hardanger.Regjeringens forslag
Tingrettene utfører i dag tinglysing av rettigheter som vedrører fast eiendom. I grunnboken blir det registrert hvem som eier en eiendom, pantsettelser av eiendommen, rettigheter i eiendommen, for eksempel rett til vei over en eiendom eller rett til båtplass mv.

Regjeringen har i en Stortingsmelding som ble fremlagt 15. mars 2002 foreslått at denne oppgaven skal overtas av fylkeskartkontorene. Fylkeskartkontorene er underlagt Statens kartverk. All informasjon om eiendommer vil da kunne gis på ett sted, herunder opplysninger om eiendomsgrenser, offentlige reguleringsplaner, offentlige pålegg mv.

De nye enhetene vil være lokalisert på fylkesplan. Det vil da bli langt færre enheter som driver med tinglysing enn i dag. På denne måten håper en å kunne få til en mer ensartet praksis.


Det er planlagt at kommunene i tillegg til kartverket skal ha ansvar for å gi veiledning til publikum. Det skal bl.a. være muligheter til å få innsyn i hva som er registrert og til å bestille utskrifter av pantebok og grunnbok ved henvendelse til kommunen.

Planen er at etableringen av fylkesvise kontorer skal være gjennomført innen tre år etter at Stortinget har fattet endelig beslutning. Overføring vil først bli foretatt fra de tingrettene som er lokalisert i samme by som fylkeskartkontorene.

Den total bemanningen som er knyttet til tinglysingen er i første omgang beregnet redusert fra ca 200 til ca 150 stillinger. Deretter antar departementet at bemanningen gradvis kan reduseres til ca 50 stillinger. Departementet antar at mange av de ansatte som jobber med tinglysing ved tingrettene vil følge oppgavene til Kartverket.

Det er planlagt et nytt datasystem fra sommeren 2004. Det er da planen å åpne for bruk av elektroniske dokumenter. Publikum skal likevel ha anledning til å velge å sende inn papirdokumenter.

Arkiv med kopi av alle dokumenter som er tinglyst er foreslått samlet i Ullensvang i Hardanger. Også dette arkivet er foreslått underlagt Statens kartverk.

Les St.meld. nr. 13 (2001-2002).

Behandlingen i Stortinget
Ved behandlingen i Stortinget ble resultatet noe annerledes. Flertallet gikk inn for at tinglysingen skal overføres til en sentral enhet organisert under Statens kartverks hovedkontor på Hønefoss. Dette skal skje når nytt datasystem er på plass. Dette forventes ferdig innen 1. juli 2004. Flertallet overlot for øvrig til Regjeringen å vurdere det nærmere tidspunktet for gjennomføringen av reformen.

Flertallet gikk inn for at pantebokregisteret legges til en enhet underlagt Statens kartverk lokalisert til Ullensvang i Hardanger.

Les Innst S. nr 221 (2001-2002).