Tilsyn med Telenors standardavtaler

(Skrevet 10.08.2001 )

Jonas Madsø er advokat i advokatfirmaet Steenstrup Stordrange. Artikkelen er også publisert på JussNett og Digitoday.

Telenor opererer med en rekke standardavtaler på de ulike delområder av telemarkedet - samtrafikk, herunder fast forvalg, operatøraksess og videresalg av mobil- og fastnettelefoni, for å nevne de viktigste. Standardavtalene er omfattende og teknisk komplisert. De utarbeides ensidig av Telenor uten noen form for kontakt med andre markedsaktører, og forelegges deretter for Post- og teletilsynet for gjennomsyn. Ettersom avtalene anvendes overfor konkurrerende aktører og sjelden fravikes, gir de rammevilkårene for konkurransen i markedet.

Post- og teletilsynet skal påse at avtalevilkårene er i samsvar med reguleringene. Hittil har tilsynet sjelden hatt innsigelser av vesentlig art mot Telenors ensidig utarbeidede forslag. Dette har fått konsekvenser for de andre aktørene i markedet, ettersom de er nødt til signere avtalene for å få tilgang til det offentlige telenettet. Erfaringsmessig har det vist seg svært vanskelig for aktørene - i ettertid - å få til endringer i avtalene. Tilsynet har til og med hevdet at de ikke har kunnet gripe inn overfor avtaler som allerede er signert. Resultatet er at standardvilkårene til dels har vært ubalanserte, hvilket har vanskeliggjort en virksom konkurranse i markedet.


Det kan imidlertid nå synes som om Post- og teletilsynet vil føre et mer aktivt og progressivt tilsyn med det standard avtaleverk som er ensidig utarbeidet av Telenor. Tilsynet har i brev av 3. juli 2001 pålagt Telenor å foreta en rekke endringer i den nye operatøraksessavtalen. I samme brev er det også varslet øvrige pålegg om endringer etter at Song Networks AS hadde inngitt sine merknader til avtalen. Tilsynets inngripen på dette området er viktig ettersom operatøraksessavtalen åpner et nytt marked for konkurranse. Men Telenor har i liten grad vært villig til å gi tilgang til noe som ikke er omfattet av Telenors egne standardavtaler. Det kan nevnes at Post- og teletilsynet i en separat klagesak fattet vedtak 12. juli 2001 der Telenor pålegges å etterkomme anmodning fra Song Networks AS om å implementere de internasjonale godkjente standardene g.SHDSL og SDSL i operatøraksessavtalen, selv om disse ikke opprinnelig var tatt inn i avtalen.

Post- og teletilsynets nye linje er udelt positivt, ikke minst med tanke på at EU-kommisjonen har uttalt at det lokale aksessnettet fremdeles er et av de minst konkurransepregede områder innenfor det liberaliserte telekommunikasjonsmarkedet. I ovennevnte brev har tilsynet fattet pålegg om endring av i alt 11 punkter i operatøraksessavtalen, mens det ytterligere er varslet pålegg om endring av i alt 26 punkter. Ett av de varslede tiltak av tilsynet går for øvrig ut på at bruk av voldgift skal være betinget av at dette avtales mellom partene etter at tvisten er oppstått. Slik situasjonen er i dag er de andre aktørene gjennom voldgiftsklausuler i standardavtalene til Telenor avskåret fra å kunne bringe tvister inn for de ordinære domstoler. Det er grunn til å tro at flere aktører vil velge å bruke de alminnelige domstoler. I motsetning til voldgift vil det være mulig å påanke en dom og voldgift er normalt også en dyrere løsning. Rettsmøtet og dommen vil videre være offentlig, hvilket det ikke er ved voldgift hvor det er full konfidensialitet. Det er stort sett Telenor som har vært opptatt av at all korrespondanse mellom partene skal være konfidensiell, mens de andre aktører har ønsket større grad av offentlighet.

Det gjenstår nå å se om Post- og teletilsynet også vil føre et mer aktivt tilsyn med Telenors øvrige standardavtaler. Aktørene i markedet vil uansett være helt avhengig av bistand fra tilsynet for å få fastsatt et avtaleverk som kan danne grunnlag for en virksom konkurranse. Det bør i denne sammenheng i større grad legges til rette for at andre aktører kan komme med innspill når tilsynet gjennomgår avtaleutkastene til Telenor. På denne måten ivaretas hensyn til kontradiksjon. Telenor er som tidligere nevnt stort sett avvisende til å gjøre endringer etter at standardavtalen har vært forelagt Post- og teletilsynet, selv om tilsynet alltid tar forbehold om at de ikke har gitt noen godkjennelse. Dersom det i framtiden utøves et mer aktivt tilsyn på dette området vil de andre aktørene muligens slippe å måtte gå til domstolene for å få dom for sine rettigheter. Post- og teletilsynet vil da også i større grad kunne sies å fylle rollen som en dynamisk pådriver for konkurransen i samsvar med lovgivers intensjoner.


Tilleggskommentarer fra brukere

Ingen har lagt igjen kommentar til denne artikkelen.
Navn
Mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)