Angrerettloven

(Skrevet 09.03.2003 )

Har du handlet ved telefonsalg, dørsalg, postordre eller på internett? Da har du angrerett etter angrerettloven. Angrefristen er 14 dager.Formål
Angrerettloven av 21. desember 2001 er begrunnet med at det ofte brukes pågående salgsmetoder ved dørsalg, telefonsalg og annet salg som skjer på annet sted enn selgers lokaler. Slike situasjoner kan oppstå uventet for kjøperen. Dessuten er det i slike tilfeller ofte ikke mulig for en kjøper å besiktige varen før salget finner sted. Det er derfor behov for å gi kjøperen en rett til å trekke seg fra avtalen. Loven skal også sikre at kjøperen får informasjon om sine rettigheter og annen viktig informasjon. Den nye angreloven er bygget på et EU-direktiv av 1997 om fjernsalg.

Når gjelder loven?
Loven gjelder bare ved salg til forbrukere. Forbrukere er i loven definert som fysiske personer (ikke selskaper, organisasjoner eller lignende) som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Loven gjelder både salg av varer og tjenester. En tjeneste er når noen skal gjøre noe for en annen, for eksempel gjøre blikkenslagerarbeid på taket.


Loven gjelder ikke ved butikksalg. Loven gjelder når avtalen inngås ved fjernsalg eller salg utenfor fast utsalgssted. Med fjernsalg menes tilfeller hvor forberedelse og inngåelse av avtale utelukkende skjer ved bruk av fjernkommunikasjon forutsatt at selgeren tilbyr eller oppfordrer til inngåelse av avtaler på denne måten. Typiske eksempler på fjernavtaler er avtaler inngått over internett, postordre eller telefonsalg. Salg utenfor fast utsalgssted vil omfatte dørsalg, salg på messer, salg på gaten, salg på ”home parties”, salg på utflukter arrangert av selgeren mv.

Det er en rekke unntak hvor loven likevel ikke gjelder. Noen av de viktigste unntakene er:
 • Når den summen kjøperen skal betale, inkludert frakt og omkostninger, er under kr. 300,-
 • Salg fra automater og lignende
 • Visse typer av auksjonssalg
 • Tilfeller hvor selgeren eller tjenesteyteren oppsøker kjøperen på dennes anmodning, for eksempel hvor kjøperen har bedt selgeren komme hjem til ham for å gi et tilbud etter en besiktigelse av stedet hvor en vare eller tjeneste skal brukes
 • Avtaler om finansielle tjenester som inngås på annen måte enn ved telefonsalg eller avtaler om investeringstjenester
 • Avtaler om salg eller oppføring av fast eiendom eller adkomstdokumenter til leierett i bolig.


Loven er ufravikelig
Det kan ikke avtales vilkår som er dårligere for forbrukeren enn det som følger av loven. Det kan heller ikke avtales voldgift (avtalt privat rettergang) på forhånd.

Selgerens opplysningsplikt
Loven pålegger selger (eventuelt tjenesteyter) å gi forbrukeren en rekke opplysninger.

Før avtaleinngåelsen skal forbrukeren få opplysninger han har grunn til å regne med å få. Blant disse er opplysninger om

 • Varens eller tjenestens viktigste egenskaper
 • De totale kostnadene forbrukeren skal betale og spesifikasjon av de enkelte elementene i totalprisen
 • Retten til å fragå avtalen etter angrerettsloven
 • Alle vesentlige avtalevilkår
 • Selgerens eller tjenesteyterens navn og adresse.


Ved avtaleinngåelse har kjøperen krav på å få ytterligere opplysninger. Opplysningene skal som hovedregel være på papir eller eventuelt lesbart og lagret på annet medium kjøperen råder over. Dette innebærer at opplysningene også kan sendes ved epost. Kjøperen skal som hovedregel bl.a. ha opplysninger om

 • alle de forholdene som er listet opp ovenfor
 • vilkår for, fremgangsmåte og virkning av benyttelse av angreretten
 • opplysninger om eventuell ettersalgsservice og eventuelle garantivilkår
 • bekreftelse av bestillingen
 • vilkår for oppsigelse dersom avtalen er tidsubegrenset eller av mer enn ett års varighet (gjelder for eksempel ved tegning av abonnement på tidsskrifter)


Ved kjøp av varer skal kjøperen motta disse opplysningene senest ved levering. Ved avtaler om tjenester skal opplysningene gis snarest mulig etter avtaleinngåelsen.

Angrefristen
Forbrukeren kan gå fra avtalen ved å gi melding til selgeren eller tjenesteyteren innen 14 dager.

Ved kjøp av varer løper fristen fra det tidspunktet varen og de opplysningene kjøperen har krav på å motta etter loven er mottatt på foreskreven måte. Mottas ikke de foreskrevne opplysningene, løper fristen likevel ut senest tre måneder etter at varen er mottatt. Mottas ikke opplysninger om angreretten, løper fristen ut etter ett år. For varer som skal tilvirkes (produseres) spesielt for kjøperen eller tilpasses for kjøperen, gjelder særlige regler.

Ved kjøp av tjenester er reglene noe annerledes. Grunnen er at det normalt tar lengre tid å levere tjenester enn varer. Regelen er at forbrukeren må gi melding om at han vil benytte angreretten til tjenesteyteren innen 14 dager etter at de opplysningene han har krav på er mottatt på foreskreven måte. Angrefristen løper uansett ut senest 3 måneder etter at avtalen ble inngått. Er opplysning om angreretten ikke gitt, løper fristen ut etter ett år.

Det er en god del unntaksbestemmelser som vi skal se nærmere på nedenfor.

Benyttelse av angreretten
Kjøperen behøver ikke gi noen begrunnelse for å benytte angreretten.

Kjøperen må innen fristen gi selgeren melding om at han vil benytte angreretten. Det er nok at meldingen er sendt på en måte som er forsvarlig etter forholdene innen fristens utløp. Dette gjelder selv om meldingen blir forsinket eller ikke kommer frem til selgeren, for eksempel fordi den blir borte i posten. Gjelder saken verdier av betydning, kan det likevel være lurt å sikre beviset for at meldingen er sendt, for eksempel ved at meldingen gis skriftlig og sendes rekommandert slik at man får kvittering fra postverket.

Løper fristen ut på en lørdag, helligdag eller høytidsdag, forlenges den til nærmeste følgende virkedag.

Gjelder salget en vare som er mottatt av kjøperen, må kjøperen i meldingen angi hvordan retur av varen vil skje. Tilsvarende gjelder hvis tjenesteytelsen fra tjenesteyteren er mottatt

Det er ikke formkrav til meldingen. Det er derfor mulig å gi meldingen muntlig eller ved bruk av epost.

Unntak fra og begrensning i angreretten ved kjøp av tjenester
 • Ved annet fjernsalg enn telefonsalg gjelder ikke angreretten for
 • spille og lotteritjenester
 • enkeltstående tjenester dersom selgeren ved avtaleinngåelsen forplikter seg til å levere tjenesten på et bestemt tidspunkt eller innenfor et bestemt tidsrom


Eksempler på unntak som faller i sistnevnte kategori er kjøp av teater- eller kinobilletter, bestilling av hotellrom, bestilling av leiebil eller flyreise m.v. Dette utelukker imidlertid ikke avbestillingsrett etter andre regler enn angrerettsloven.

Unntak fra og begrensning i angreretten ved kjøp av varer
Angreretten gjelder ikke
 • dersom varen ikke kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde, og beskadigelsen eller forringelsen skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra forbrukerens side
 • varer som raskt forringes fysisk
 • varer der selve leveringen har medført at de ikke kan leveres tilbake


Eksempler nevnt i forarbeidene hvor den siste unntaksbestemmelsen kommer til anvendelse er fyringsolje som er levert på kjøperens tank i dennes hjem eller jord som er fylt utover kjøperens hage.

Det er også en særskilt unntaksbestemmelse ved kjøp av lyd-, billedprogram eller dataprogram hvis salget har skjedd ved fjernsalg på annen måte enn telefonsalg. Dette gjelder kjøp av cder, videoer, dvd-filmer og dataprogrammer. Angreretten kan da ikke gjøres gjeldende hvis kjøperen har brutt forseglingen på varen. Forutsetningen for at unntaksbestemmelsen skal kunne anvendes, er at det er gitt klar og tydelig informasjon på selve forseglingen om at angreretten bortfaller hvis denne brytes. En hovedgrunn til dette unntaket er at en ellers lett kunne risikere piratkopiering.

Gjennomføringen av angreretten ved kjøp av varer
Det er særskilte bestemmelser som gjelder telefonsalg og salg utenfor selgerens faste utsalgssted. I disse tilfellene faller partenes plikt til å yte etter avtalen bort. Har levering skjedd, skal det skje en tilbakeføring. Returkostnadene skal i disse tilfellene bæres av selgeren. Har betaling skjedd, skal selgeren tilbakebetale beløpet til kjøperen. Selgeren skal også betale kjøperen et beløp til dekning av returkostnader. Dette skal gjøres innen 14 dager etter at melding om at angreretten benyttes er mottatt. Forbrukeren kan holde varen tilbake inntil selgeren har betalt det han plikter etter denne bestemmelsen. Når forbrukeren har mottatt det selgeren plikter å betale, skal han sende eller levere varen til selgeren innen rimelig tid.

Hvis varen er levert gjennom posten eller selvstendig fraktfører (for eksempel Linjegods), skal varen sendes tilbake på samme måte. Har ikke selgeren ordnet med hensiktsmessig returpakning, kan forbrukeren nøye seg med å stille varen til disposisjon for henting av selgeren der den er mottatt. Det samme gjelder hvis varen ikke ble levert gjennom posten eller ved selvstendig fraktfører. Er varen levert på annet sted enn i forbrukerens hjem, kan det isteden avtales at forbrukeren skal sende eller levere varen tilbake på en måte som ikke medfører urimelig ulempe for forbrukeren. Har forbrukeren gitt selgeren beskjed om at varen kan hentes etter disse bestemmelsene, tilfeller varen forbrukeren vederlagsfritt dersom henting ikke skjer innen tre måneder etter at melding er mottatt av selgeren.

Benytter selgeren posten eller fraktfører for levering, har ikke kjøper plikt til å innløse eller motta varen dersom han benytter angreretten. Han kan isteden be den som leverer varen om å levere den tilbake til selgeren.

Er avtalen inngått ved fjernsalg på annen måte enn ved telefonsalg, gjelder særlige bestemmelser. Er avtalen uoppfylt fra begge parter, faller også her både plikten til å levere og plikten til å betale bort. Har levering skjedd, må imidlertid kjøperen i disse tilfellene som hovedregel betale kostnadene ved å returnere varen. Forbrukeren skal i så tilfelle tilbakeføre varen innen rimelig tid. Har selgeren ikke ordnet med hensiktsmessig returpakning, kan kjøperen nøye seg med å stille varen til disposisjon for avhenting.

Er varen sendt gjennom selvstendig fraktfører eller posten, skal tilbakesending skje på samme måte. Har levering skjedd på annen måte, skal forbrukeren enten stille varen til disposisjon for avhenting av selgeren eller sende den til selgeren.

Har kjøperen betalt for varen, plikter selgeren å returnere kjøpesummen innen fjorten dager etter at han har mottatt varen i retur eller den lovlig er stilt til disposisjon for henting.

I disse tilfellene er det altså som hovedregel kjøperen som må bære kostnadene ved retur av varen. Retur av varen må også skje før kjøperen får tilbake det han har betalt for varen.

Har ikke levering skjedd før angreretten benyttes, kan kjøperen nekte å motta varen eller nekte å innløse varen. Han kan isteden be posten eller fraktfører levere varen tilbake til selgeren. I disse tilfellene må han imidlertid først betale returkostnadene til fraktfører eller posten.

Har kjøper lovlig gitt selger melding om at varen kan hentes og dette ikke skjer innen tre måneder etter at meldingen er mottatt av selgeren, tilfaller varen forbrukeren vederlagsfritt.

Gjelder salget varer som skal tilvirkes spesielt eller tilpasses spesielt for kjøperen, inneholder angreloven § 16 særregler.

Gjennomføring av angreretten ved kjøp av tjenester
Benyttes angreretten, faller partenes plikter til å oppfylle avtalen bort.

Har oppfyllelse skjedd helt eller delvis før angreretten benyttes, skal det skje en tilbakeføring så langt det er mulig. Tilbakeføring av tjenester vil ofte være umulig, for eksempel hvis tjenesten består i å male et hus. Forbrukeren vil i slike tilfeller likevel som hovedregel ha krav på tilbakebetaling av eventuelt forskudd.

Gjelder salget fjernsalg på annen måte enn ved telefonsalg, kan partene avtale at tjenesten skal påbegynnes før utløpet av angrefristen og med den virkning at forbrukeren skal betale for den del av tjenesten som er utført og for de materialer som er benyttet. Påbegynnelse må i tilfelle avtales særskilt, og kan ikke skje før tjenesteyteren har gitt de opplysningene han plikter å gi ved avtaleinngåelsen på foreskreven måte.

For øvrig fastslår loven at bestemmelsene om gjennomføring ved kjøp av varer skal gjelde tilsvarende for tilbakeføring av vederlag fra kjøperen og varer mottatt i forbindelse med tjenesteavtalen, for eksempel maling til bruk ved maling av et hus.

Angrerettens virkning for kredittavtaler
Er det i tilknytning til avtalen også inngått kredittavtale som helt eller delvis dekker kjøpesummen, skal denne oppheves vederlagsfritt når angreretten benyttes. Forutsetningen for dette er i utgangspunktet at kreditten ytes av selgeren eller tjenesteyteren. Det samme gjelder imidlertid hvis kreditten ytes av tredjeperson på grunnlag av avtale mellom denne og selgeren eller tjenesteyteren. Er kredittavtale helt eller delvis oppfylt av noen av partene, skal det mottatte i tilfelle tilbakeføres.

Andre bestemmelser
Angreloven §§ 23 – 24 inneholder noen generelle regler om levering, opplysning om leveringshindring og hevning. Det er bestemt at levering skal skje innen rimelig tid og senest innen 30 dager etter at kjøperen innga ordre. De ytre frister for å anvende angrereglene må ses i sammenheng med dette. For øvrig går vi ikke nærmere inn på disse bestemmelsene her.

Les også
Lov om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettsloven) av 21. desember 2000 nr 105
Ot. prp. nr. 36 (1999-2000)
Innst. O. nr 18 (2000-2001)