Namsmannen

(Skrevet 27.04.2001 )

NAMSMANNEN

Namsmannen behandler saker etter lov om tvangsfullbyrdelse og gjeldsordningsloven. I lensmannsdistrikt er det lensmannen som er namsmann. I andre distrikter er det ansatt særskilt namsmann eller namsmannens oppgaver er underlagt et annet offentlig kontor. Enkelte steder har den lokale domstolen egen namsmannsavdeling.

Tvangsfullbyrdelse skjer når noen unnlater å oppfylle en sivilrettslig plikt de har. Det vanligste er plikten til å betale i et gjeldsforhold. Selv om noen har et krav, kan de ikke ta seg til rette og tvangsgjennomføre sin rett selv. Fullbyrdelse skal skje gjennom namsmyndighetene. Før fullbyrdelse kan skje, må det være konstatert på en betryggende måte at kreditor virkelig har den rett som vedkommende hevder. Dette skjer ved at det må foreligge et tvangsgrunnlag som oppfyller lovens kriterier. Tvangsgrunnlag kan for eksempel være uteblivelsesdom avsagt av forliksrådet.

Tvangsfullbyrdelse av gjeldskrav starter med utlegg. Et utlegg innbærer at kreditor får pant i eiendeler som tilhører skyldneren. Utlegg kan for eksempel tas i skyldnerens faste eiendom eller i skyldnerens bil. Dette er første skritt på veien mot tvangssalg av de eiendelene det gis utleggspant i.

Namsmannen behandler begjæringer om utlegg. For at det skal gis utlegg, må det foreligge et tvangsgrunnlag. Dette kan for eksempel være en dom som fastslår kravet eller et gjeldsbrev hvor skyldneren har vedtatt at kravet kan drives inn uten søksmål. Utlegg skjer ved en utleggsforretning hvor namsmannen beslutter hvilke gjenstander det skal tas utlegg i.

Namsmannen tar også imot og behandler begjæringer om tvangsdekning i løsøregjenstander, for eksempler møbler og innbo. Før salg kan skje, må det foreligge tvangsgrunnlag, for eksempel i form av utlegg. Namsmannen sørger for salg av gjenstandene og oppgjør overfor de berettigede.

Namsmannen behandler også saker som gjelder tilbakelevering av gjenstander til salgspanthaver og tvangsdekning i verdipapirer og pengekrav. Namsmannen behandler videre krav om utlevering av løsøregjenstander (for eksempel gjenstander som er leid eller lånt) og verdipapirer samt begjæring om fravikelse av fast eiendom (utkastelse). I husleieforhold må imidlertid krav om utkastelse i enkelte tilfeller først settes frem for namsretten.

Namsmannen sørger også vanligvis for gjennomføringen av sivilrettslig arrest og midlertidig forføyning.

Namsmannens beslutninger kan påklages til den stedlige namsrett. Klager fremsettes for namsmannen. Det må betales et gebyr for å få klagen behandlet.

Gjeldsordningsloven skal gi personer med alvorlige gjeldsproblemer en mulighet til å få kontroll over sin økonomi. Søknad om gjeldsforhandling etter gjeldsordningsloven fremsettes for namsmannen der skyldneren bor. Namsmannen gir veiledning overfor skyldneren.

Flere opplysninger fremgår av:

Tvangsfullbyrdelsesloven

Gjeldsordningsloven