Eiendom

Konkurs i borettslag

Masteroppgave skrevet av Henrik Semb Rønningen. Oppgaven belyser sentrale problemstillinger som oppstår når konkursdebitor nettopp er denne spesielle juridiske personen. Oppgaven er skrevet ut i fra den typisk dagsaktuelle situasjon: Flere borettslag som er finansiert med høy fellesgjeld og lavt borettsinnskudd er den seneste tiden tatt under konkursbehandling, eller står i fare for å gå konkurs.
Les oppgaven Konkurs i borettslag hos Konkursrådet

Den nye NS 8406 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt, kan ha fordeler for byggherrene

Standardentreprisekontrakten NS 8406 kom i januar 2006. Det er en forenklet kontrakt. Advokat Hans Cappelen kommenterer kontrakten i denne artikkelen.
Les mer »

Tomtefesters rett til å kjøpe festetomten - dagens regler

Her behandler Advokat Magnus Landmark, fra advokatfirma Ræder, de nye reglene om fastsettelse og regulering av festeavgifter (bygslingsavgifter) og festerens rett til å kjøpe tomten. Han har tidligere skrevet artikler her på Jusstorget om flere andre spørsmål i tilknytning til tomtefesteloven. Disse gjelder fortsatt. Les artikkelen hos Jusstorget.

Oppløsning av sameie

Å eie noe sammen, f.eks. en eiendom, kan være smart. Man sparer kanskje penger og får utnyttet ressursene bedre. Men et sameierforhold kan "gå surt", eller det er andre grunner til at en eller flere av sameierne ønsker å gå ut av sameiet. I denne artikkelen gir advokat Einar Mo en oversikt over reglene som gjelder ved oppløsning av sameier etter sameieloven. Les artikkelen hos Jusstorget.

Tvangssalg av fast eiendom - del I: Innledningen

Skyldnerens eiendom kan bli tvangssolgt dersom skyldneren misligholder pantsikret gjeld. I denne artikkelen gir vi en oversikt over hvordan tvangssalg innledes.
Les mer »

Tvangssalg av fast eiendom - del II: Tilrettelegging av salget

Tvangssalg av fast eiendom gjennomføres vanligvis ved en eiendomsmegler eller advokat som medhjelper. Skyldneren kan bli pålagt å flytte fra eiendommen.
Les mer »

Tvangssalg av fast eiendom - del III: Gjennomføringen av tvangssalget

Det er viktig å sette seg godt inn i reglene om tvangssalg før man avgir bud. Det er begrensede muligheter for å påberope eventuelle mangler ved eiendommen. I denne artikkelen belyser vi også prosessen fra avgitte bud til kjøperen blir eier av eiendommen.
Les mer »

Tvangssalg av fast eiendom - del IV: Begjæring om utsettelse

Hvilke muligheter er det til å få utsettelse med gjennomføring av tvangssalg? En utsettelse kan kanskje gi muligheter til å finne en betalingsordning eller foreta et frivillig salg av eiendommen for å dekke gjelden.
Les mer »

Dugnadsplikt i borettslag

Når det er vår i lufta, er det høysesong for dugnader. Fellesarealene skal ryddes, rengjøres og males osv. For å spare penger gjøres dette ofte på dugnad. Men hvor langt kan et borettslagsstyre gå i å pålegge andelseierne å delta på dugnad? Og hva kan styret gjøre med andelseiere som ikke bidrar til fellesskapet ved aldri å stille opp på dugnad? Les artikkelen hos Jusstorget.

Hus- og grunneiers plikt til snørydding og strøing

Hver vinter blir det rapportert om arm- og benbrudd og andre personskader etter fall på glatte fortauer. Hvis du er blitt påført et økonomisk tap i en slik ulykke, kan noen da holdes økonomisk ansvarlig for den skaden du er blitt påført? Les artikkelen hos Jusstorget.

Kjæledyr i leiligheter

Advokat Høie gir deg en oversikt over regler og praksis som gjelder for husdyrhold i leiligheter.

Les artikkelen hos Jusstorget.

Sameie

Sameie foreligger når noen eier noe sammen. Rettsforholdet mellom dem er regulert av sameieloven.
Les mer »

Sameie - Salg av andel og tvangsoppløsning

En sameier kan selge sin andel. Men de andre sameierne har da forkjøpsrett. En sameier kan også kreve oppløsning av sameiet.
Les mer »

Husleie

Skal du leie eller leie ut boligeiendom, må du sette deg nøye inn i lov om husleieavtaler.
Les mer »

Selgers ansvar ved salg av eiendom ''som den er''

De fleste hus og leiligheter som selges brukt, selges "som de er", - d.v.s. at selger fraskriver seg alle feil og mangler ved eiendommen overfor kjøper.Men hvor langt går egentlig denne ansvarsfraskrivelsen? I denne artikkelen får du vite mer om reglene som regulerer kjøper og selgers rettigheter og plikter når fast eiendom selges "som den er" eller med lignende forbehold. Les artikkelen hos Jusstorget.

Håndverkstjenesteloven

Benytter du deg av håndverkere? Da bør du sette deg inn i lov om håndverkstjenester m.m. for forbrukere. Loven inneholder mange bestemmelser som beskytter forbrukerne. Loven gjelder også hvis du leverer inn ting for reparasjon.
Les mer »

Hevd

Man kan få både eiendomsrett og bruksrett til en annens eiendom ved hevd. Hevd krever bruk over lang tid og forutsetter at den som hevder er i god tro.
Les mer »

Naboloven

Naboloven regulerer rettsforholdet mellom naboer.
Les mer »

Kjøp og oppføring av ny bolig - standardkontrakter

I denne artikkelen gir advokat Selmer deg en oversikt over hvilke standardkontrakter som gjelder ved kjøp av ny bolig.
Les hele artikkelen hos Jusstorget.

Lov om nabogjerde

De privatrettslige reglene om gjerder finner en i lov om nabogjerde. Her er det regler om rett til gjerde, plikt til å holde gjerde, fordeling av kostnader med gjerdehold mv.
Les mer »

Omlegging av tinglysingen

Tinglysing blir lagt til en sentral enhet under Statens kartsverks hovedkontor i Hønefoss. Pantebokregisteret legges til Hardanger.
Les mer »