Økonomi

Adgangen til utdeling av utbytte i aksjeselskaper

I hvilken utstrekning kan aksjeselskaper utbetale utbytte til sine aksjonærer? Rammene for dette behandles av stud. jur. Cornelius Sogn Ness i denne artikkelen. De regler i aksjeloven som oppstiller begrensninger i adgangen til å utdele egenkapitalen, er primært utformet med sikte på å ivareta hensynet til selskapets kreditorer.
Les mer »

Renter ved forsinket betaling

Ved forsinket betaling har fordringshaveren krav på renter etter forsinkelsesrenteloven. Fra 1. januar 2006 er forsinkelsesrenten satt til 9,25 %.
Les mer »

Forsikring og erstatning ved skade og sykdom

I enhver sak hvor det oppstår sykdom eller personskade, vil det også bli et spørsmål om man har krav på et økonomisk oppgjør. I denne artikkelen gir advokat Sandvold en generell introduksjon til noen av de mest praktiske tilfellene. Han gir også en oversikt over hva slags typer skader og tap de vanligste forsikringsordningene i hovedsak dekker. Les artikkelen hos Jusstorget.

Forsikringsselskapet - din venn eller fiende?

I denne artikkelen får du en oversikt over hvilke rettigheter og plikter du som kunde har overfor forsikringsselskapene.
Du får også råd og tips om hva du bør tenke på ved kjøp av forsikring, og hvordan du bør forholde deg når en skade først har oppstått.

Les artikkelen hos Jusstorget.

Les mer »

Husleie

Skal du leie eller leie ut boligeiendom, må du sette deg nøye inn i lov om husleieavtaler.
Les mer »

Håndverkstjenesteloven

Benytter du deg av håndverkere? Da bør du sette deg inn i lov om håndverkstjenester m.m. for forbrukere. Loven inneholder mange bestemmelser som beskytter forbrukerne. Loven gjelder også hvis du leverer inn ting for reparasjon.
Les mer »

Renteregel har falt

Tradisjonelt har det vært god juss at en må ha særlig hjemmel for å kunne kreve renter. Denne læren er forlatt i en ny Høyesterettsdom.
Les mer »

Pant i driftstilbehør skal tinglyses i løsøreregisteret

Fra 1. juli 2001 er det nye regler om fremgangsmåten ved pantsettelse av driftstilbehør.
Les mer »

Merverdiavgift på advokattjenester

Merverdiavgiftsreformen trådt i kraft 1. juli 2001. Reformen innebærer at alle tjenester blir belagt med merverdiavgift. Dette gjelder også advokattjenester.
Les mer »

Skipsfartsbegrepet i ervervsloven § 1, 2. ledd

Hvilket omfang har unntaksbestemmelsen i ervervsloven § 1, 2. ledd?
Les mer »