Gjeld

Tvangssalg av fast eiendom - del IV: Begjæring om utsettelse

Hvilke muligheter er det til å få utsettelse med gjennomføring av tvangssalg? En utsettelse kan kanskje gi muligheter til å finne en betalingsordning eller foreta et frivillig salg av eiendommen for å dekke gjelden.
Les mer »

Tvangssalg av fast eiendom - del III: Gjennomføringen av tvangssalget

Det er viktig å sette seg godt inn i reglene om tvangssalg før man avgir bud. Det er begrensede muligheter for å påberope eventuelle mangler ved eiendommen. I denne artikkelen belyser vi også prosessen fra avgitte bud til kjøperen blir eier av eiendommen.
Les mer »

Tvangssalg av fast eiendom - del II: Tilrettelegging av salget

Tvangssalg av fast eiendom gjennomføres vanligvis ved en eiendomsmegler eller advokat som medhjelper. Skyldneren kan bli pålagt å flytte fra eiendommen.
Les mer »

Gjeldsordningsloven

Gjeldsordningsloven skal gi personer med alvorlige gjeldsproblemer mulighet til å få kontroll med sin økonomi. Utgangspunktet er at det fastsettes en gjeldsordningsperiode hvor skyldneren kun kan beholde så meget av sin inntekt som med rimelighet trengs til å leve for. Resten av skyldnerens inntekter og midler skal benyttes til nedbetaling av gjeld.
Les mer »

Underhåndsakkord - utenrettslig gjeldsforhandling

Aksjeselskaper som har økonomiske problemer kan som alternativ til en oppbuds- begjæring (konkurs), velge gjelds- forhandlinger etter konkurslovens bestemmelser, eller utenrettslige gjeldsforhandlinger. I denne artikkelen gir advokat Erling Opdal fra advokatfirma Ræder en kort oversikt over noen av de problemstillinger som oppstår og hvordan selskapet bør opptre i forbindelse med en utenrettslig gjeldsforhandling. Artikkelen kan du lese på Jusstorget.

Tvangssalg av fast eiendom - del I: Innledningen

Skyldnerens eiendom kan bli tvangssolgt dersom skyldneren misligholder pantsikret gjeld. I denne artikkelen gir vi en oversikt over hvordan tvangssalg innledes.
Les mer »

Konkurs

Konkurs innebærer at konkursskyldnerens eiendeler blir solgt og midlene blir fordelt mellom kreditorene. I denne artikkelen finner du informasjon om hvordan konkurs blir åpnet og om hva som skjer under bobehandlingen.
Les mer »

Utlegg

Har du penger til gode hos noen som ikke betaler? Da kan du inndrive kravet ditt etter tvangsfullbyrdelseslovens regler. Utlegg er som regel et viktig instrument i tvangsinndrivelsen.
Les mer »

Renter ved forsinket betaling

Ved forsinket betaling har fordringshaveren krav på renter etter forsinkelsesrenteloven. Fra 1. januar 2006 er forsinkelsesrenten satt til 9,25 %.
Les mer »

Salg fra konkursboene på internett

Konkursrådet lanserer en kanal for salg fra konkursbo på internett. Bobestyrerne kan legge inn eiendeler de har for salg på KonkursBørsen.
Les mer »

Namsmannen

Namsmannen sørger for gjennomføringen i tvangsfullbyrdelsessaker.
Les mer »

Domstolenes rolle ved tvangsfullbyrdelse

Tingretten behandler tvister i forbindelse med tvangsfullbyrelse.
Les mer »