Offentlige tilsyn

Offentlig nettsted.Arbeidstilsynet
Arbeidstilsynet fører tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens krav.
Offentlig nettsted.Direktoratet for naturforvaltning
Direktoratet har ansvar for forvaltning av norsk natur.
Offentlig nettsted.Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) skal bidra til å hindre tap av liv og verne om helse, miljø, viktige samfunnsfunksjoner og materielle verdier i forbindelse med ulykker, katastrofer og andre uønskede hendelser i fred, krise og krig.
Offentlig nettsted.Fiskeridirektoratet
Rådgivende og utøvende organ innen fiskeriforvaltningen.
Havarikommisjonen for sivil luftfart og jernbane
Informasjon om Havarikommisjonen for sivil luftfart og jernbane, offentliggjorte rapporter og bulletiner, pressemeldinger samt rapporteringsskjemaer.
Offentlig nettsted.Klagenemnda for offentlige anskaffelser
Leverandører som har deltatt i en konkurranse om offentlige anskaffelser kan klage til klagenemnda. Det samme gjelder leverandører som ønsker å delta i en konkurranse, men som mener at han på ulovlig vis har mistet muligheten til å delta.
Offentlig nettsted.Konkurransetilsynet
Konkurransetilsynet skal bl.a. fremme effektiv konkurranse i næringslivet og påse at ulovlig samarbeid og ulovlige reguleringer ikke forekommer.
Offentlig nettsted.Kredittilsynet
Kredittilsynet fører tilsyn med bl.a. banker, finansieringsselskaper, forsikringsselskaper, pensjonskasser, inkassobransjen, eiendomsmekling, revisorer og regnskapsførere.
Offentlig nettsted.Kystverket
Kystverket driver med kystforvaltning og samferdsel. Nettstedet gir informasjon om lover og regler innenfor sektoren havner, farevann, losvirksomhet m.v.
Offentlig nettsted.Lotteritilsynet
Lotteritilsynet forvalter og kontrollerer private lotteri og statlige spill i Norge.
Offentlig nettsted.Luftfartstilsynet
Etaten har ansvar for å føre tilsyn med at lover og forskrifter på luftfartens område følges. Utsteder bl.a. sertifikater til flyselskaper, verksteder, piloter og kabinpersonell.
Offentlig nettsted.Mattilsynet
Mattilsynet overtar 1. januar 2004 ansvar og oppgaver som tidligere ble utført av: -Statens næringsmiddeltilsyn -de kommunale næringsmiddeltilsynene -Fiskeridirektoratets sjømatkontroll -Statens dyrehelsetilsyn -Statens landbrukstilsyn
Offentlig nettsted.Medietilsynet
Medietilsynet fører bl.a. tilsyn med markeds- og eierforhold i dagspresse og krinkasting, setter aldersgrense på film og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet administrerer også ulike tilskuddsordninger.
Offentlig nettsted.Nasjonal sikkerhetsmyndighet
I tråd med Sikkerhetsloven opprettes Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) som direktorat fra 1. januar 2003. NSM har ansvar for å koordinere forebyggende sikkerhetstiltak og kontrollere sikkerhetstiltstanden i de virksomheter som loven gjelder for.
Offentlig nettsted.Norges grensekommisær for den norsk - russiske grense
Grensekommissariatet skal føre tilsyn med at Grenseavtalen blir overholdt av begge parter og i samarbeid med politiet og forsvaret forebygge og avgrense omfanget av hendelser som er i strid med gjeldende avtaler.
Offentlig nettsted.Oljedirektoratet
Oljedirektoratet fører bl.a. tilsyn med at rettighetshaverne forvalter ressursene på en effektiv og forsvarlig måte og med at regelverket overholdes.
Offentlig nettsted.Personvernnemnda
Personvernnemnda skal behandle klager på vedtak som Datatilsynet fatter i medhold av personopplysningsloven og enkelte andre lover. Personvernnemnda er et uavhengig forvaltningsorgan administrativt underlagt Kongen og Arbeids- og administrasjonsdepartementet.
Offentlig nettsted.Post- og teletilsynet
Post- og teletilsynet skal regulere og overvåke post- og telekommunikasjonssektoren i Norge.
Offentlig nettsted.Nettsteder tilbyr maler og blanketter.Sjøfartsdirektoratet
Sjøfartsdirektoratet forvalter en rekke lover, blant annet sjødyktighetsloven, sjøfartsloven og sjømannsloven.
Statens bygningstekniske etat
Etaten er den sentrale myndighet for det bygningstekniske regelverket, tilsynsmyndighet for reglene om dokumentasjon av byggevarers egenskaper og arbeider med sentral godkjenning av foretak etter plan- og bygningsloven.
Offentlig nettsted.Statens forurensningstilsyn
Denne etaten skal bl.a. overvåke miljøutviklingen, utøve myndighet på miljøsektoren og aksjonere overfor akutt forurensning.
Offentlig nettsted.Statens helsetilsyn
Statens helsetilsyn har det overordnete tilsyn med all helsetjeneste i Norge.
Offentlig nettsted.Statens jernbanetilsyn
Statens Jernbanetilsyn skal ivareta offentlighetens interesser i tilknytning til sikkerhetsspørsmål m.v. ved anlegg og drift av private og offentlige jernbaner, sporvei, tunnelbaner og forstadsbaner, til det beste for de reisende, banens personale og publikum i alminnelighet og føre tilsyn med at utøvere av jernbanevirksomhet oppfyller kravene i jernbaneloven eller forskrifter og bestemmelser gitt med hjemmel i denne loven.
Offentlig nettsted.Statens landbruksforvaltning
Nettstedet inneholder mye informasjon om regelverk av betydning for landbruksnæringen.
Offentlig nettsted.Statens legemiddelverk
Legemiddelverket fører tilsyn med produksjon, utprøvning og omsetning av legemidler. Etaten godkjenner og overvåker legemidlene, og skal bidra til riktig og økonomisk legemiddelbruk.
Offentlig nettsted.Statens medieforvaltning
Organet fører bl.a. tilsyn med reklame og sponsing i kringkasting.
Offentlig nettsted.Statens strålevern
Etaten fører tilsyn på området strålevern og atomsikkerhet.
Offentlig nettsted.Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
Tilsynsrådet driver kontroll med advokaters og rettshjelperes regnskapsførsel og behandling av betrodde midler. Rådet behandler også søknader om forskjellige typer tillatelser til å yte rettshjelp, herunder bl.a. søknader om advokatbevillinger og om autorisasjon av advokatfullmektiger.
Offentlig nettsted.Utdanningsdirektoratet
15. juni 2004 ble Utdanningsdirektoratet etablert – direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring.