Utlandet - Finland

Arbetsdomstolen
Behandler arbeidsrettslige tvister.
Finlands Juristforbund
Fagforening for jurister
Dette nettstedet innholder store mengder sentral informasjon.Finlex
Lover, lovforarbeider og rettspraksis fra de øverste domstolene. Finske, svenske og engelske tekster.
Fångvården i Finland
Orientering om fengselsvesenet i Finland. Svensk og finsk tekst.
Hôgsta Domstolen
Finlands øverste domstol. Presentasjon på svensk, finsk og engelsk.
Högsta Förvaltningsdomstolen
Denne domstolen er øverste domsinstans i forvaltningssaker.
Justitiekanslersämbetet
Justitiekanslern overvåker at domstoler, myndigheter og tjenestemenn iakttar gjeldende rett. Borgerne kan fremsette klager til kanslern. Tekster på finsk og svensk.
Dette nettstedet innholder store mengder sentral informasjon.Justitieministeriet
Orientering om rettsvesenet, lover, blanketter m.m. Tekster på svensk, engelsk og finsk.
Marknadsdomstolen
Spesialdomstol som behandler saker om markedsføring, avtalevilkår og konkurranse.
Polisen i Finland
Informasjon om politiet i Finland. Tekster på finsk og svensk.
Riksåklagarämbetet
Orientering om påtalemyndigheten. Svensk og finsk tekst.
Offentlig nettsted.Rättsväsendet
Presentasjon av domstoler, påtalemyndighet, fengsler, advokater mm i Finland.
Statsrådet
Regjeringens nettsider. Finske og svenske sider.