Andre

Offentlig nettsted.Arkivverket
Arkivverket består av Riksarkivet og åtte statsarkiver. Arkivverket oppbevarer til sammen ca. 170.000 hyllemeter med arkivmateriale.
Avinor
Avinor er et aksjeselskap heleid av staten. Bedriften er selvfinansierende og får inntekter fra driften av flyplasser og trafikken.
Bazar
BAZAR henvender seg til deg med en annen etnisk bakgrunn enn den norske og med et annet morsmål enn norsk. BAZAR er en veiviser til dine rettigheter og plikter i det norske samfunn og prøver å samle nyttig informasjon som kan gjøre hverdagen i Norge lettere å forstå.
Offentlig nettsted.Bioteknologinemnda
Bioteknologinemnda er en høringsinstans for norske myndigheter i forbindelse med saker som vedrører moderne bioteknologi. Bioteknologinemnda skal bidra med informasjon til publikum og forvaltningen, og fremme debatt omkring de etiske og samfunnsmessige konsekvensene ved bruk av moderne bioteknologi.
Cybercrime Law
Informasjon om straffebestemmelser vedrørende datakriminalitet i 39 land. Redaktør er sorenskriver Stein Schølberg, Moss tingrett.
Offentlig nettsted.Det kriminalitetsforebyggende råd
Det kriminalitetsforebyggende råd er oppnevnt av regjeringen og har som formål å forebygge kriminalitet.
Din Side - jussfag
DinSide gir informasjon til ikke jurister om juridiske emner.
Dette nettstedet synes vi er spesielt bra!Din side - Jusskolen
Masse informasjon om juridiske emner.
Finnmarksloven
Informasjon om Finnmarksloven
Offentlig nettsted.Folkehelseinstituttet
Nasjonalt folkehelseinstitutt arbeider for å bedre befolkningens helse ved å styrke det forebyggende helsearbeidet i samfunnet. Instituttet gir råd, yter tjenester og fremskaffer kunnskap om hvordan helsetilstanden utvikler seg, hvilke forhold som påvirker den og hva som kan gjøres for å bedre den. Folkehelseinstituttet gir også rettssikre råd og tjenester til rettsapparatet. Instituttet har en administrasjonsdivisjon og fire fagdivisjoner - smittevern, miljømedisin, epidemiologi og rettstoksikologi og rusmiddelforskning. Etaten analyserer bl.a. biologisk materiale i tilfeller hvor analysesvaret kan få strafferettslige konsekvenser, for eksempel blodprøver ved mistanke om promillekjøring. (Tidligere Statens Rettstoksikologiske institutt inngår nå i denne organisasjonen).
Dette nettstedet synes vi er spesielt bra!Nettsteder tilbyr maler og blanketter.Offentlig nettsted.Konkursrådet
Konkursrådets publikasjoner, brosjyrer og uttalelser. Sidene er relevante for studenter, advokater og dommere samt vanlige mennesker som kommer i berøring med konkurs.
Offentlig nettsted.Likestillingssenteret
Senteret arbeider for likestilling mellom kvinner og menn på alle samfunnsområder. Nettstedet inneholder masse informasjon om temaet.
Meklingsforum
Mekling er bistand til forhandlinger mellom to eller flere parter som er i konflikt. Forretningskonflikter og private konflikter er like godt egnet for mekling. Målet er å komme frem til en frivillig forliksavtale som avslutter konflikten og som er fremtidsrettet på den måten at partene kan fungere videre sammen. På denne nesttsiden finner du en presentasjon av meklingsinstituttet og informasjon om mekling ved advokat.
Nettjuristen
Web-basert diskusjonsforum for juridiske emner.
Norges Standardiseringsforbund
Norges Standardiseringsforbund selger og markedsfører standarder og publikasjoner. Virksomheten finansieres gjennom salg av standarder, statlige bevilgninger og medlemskontingent.
Norsk idrettsjuridisk forening
Norsk Idrettsjuridisk Forening ble stiftet 29. august 2000 og har som formål å gi innsikt i og skape debatt om idrettsrelaterte juridiske emner. Foreningen vil arrangere temamøter med foredrag og diskusjoner, og fungere som et bindeledd for de ulike grupperinger som regelmessig jobber med temaet idrettsjuss.
Offentlig nettsted.Norsk Lysningsblad
Nettsidene inneholder informasjon om offentlige innkjøp.
Norsk organisasjon for asylsøkere ( NOAS )
Nettstedet gir informasjon til asylsøkere på mange språk.
Næringslivets konkurranseutvalg
Næringslivets Konkurranseutvalg er et responderende selvdømmeorgan i samarbeid med Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Handelens og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH), Coop NKL BA, Reklamebyråforeningen (RF), ANFO Annonsørforeningen, Mediebedriftenes Landsforening (MBL), TV 2 AS og Posten. Det har sitt mandat knyttet til markedsføringsloven §§ 1 – 9. Konkurranseutvalget uttaler seg i tvister mellom næringsdrivende om hvorvidt en form for markedsføring er i strid med markedsføringsloven.
Offentlig nettsted.Planlovutvalget
Planlovutvalget har vurdert endringer i planleggingsbestemmelsene i Plan- og bygningsloven.
Offentlig nettsted.Regjeringsadvokaten
Regjeringsadvokaten fører rettssaker på vegne av staten og avgir uttalelser om rettslige spørsmål til statlige organer.
Offentlig nettsted.Reindriftsforvaltningen
Reindriftsforvaltningen er statens spesifikke forvaltningsorgan i saker som angår reindrift.
Offentlig nettsted.Riksantikvaren
Riksantikvaren arbeider bl.a. med fredning av kulturminner.
Offentlig nettsted.Riksarkivet
Riksarkivet har ansvaret for arkivene etter den statlige sentraladministrasjonen, altså departementer og direktorater mv., i tillegg til Høyesterett.
Dette nettstedet innholder store mengder sentral informasjon.Offentlig nettsted.Rundskriv fra departementene
Rundskriv fra departementene inneholder ofte viktig informasjon om lover og forskrifter.
Offentlig nettsted.Samediggi Sametinget
Sametinget er en representativ folkevalgt forsamling som skal styrke samenes politiske stilling og bidra til en rettferdig behandling av det samiske folk i Norge.
Offentlig nettsted.Senter mot etnisk diskriminering
Senteret gir gratis rettshjelp til personer som utsettes for diskriminering på grunnlag av etnisk opprinnelse. Nettstedet inneholder artikler og informasjon om emnet.
Offentlig nettsted.Siviltjenesten i Norge
Siviltjenesten i Norge administrerer sivile vernepliktige. Vernepliktige som av alvorlige overbevisningsgrunner ikke kan gjøre militærtjeneste av noen art, kan etter søknad fritas for militærtjeneste og overføres til sivil verneplikt.
Offentlig nettsted.Nettsteder tilbyr maler og blanketter.Skipsregistrene
Informasjon om registrering av skip i Norsk ordinært Skipsregister (NOR) og Norsk internasjonalt Skipsregister (NIS).
Offentlig nettsted.Sosial og helsedirektoratet - avdeling rusmidler
Informasjon om alkohol og andre rusmidler. Nettstedet tilhørte tidligere Rusmiddeldirektoratet, som nå er innlemmet i Sosial- og helsedirektoratet.
Offentlig nettsted.Sosial- og helsedirektoratet
Direktoratet ble opprettet 1. januar 2002. Forebyggende og helsefremmende arbeid er blant direktoratets viktigste oppgaver, der det overordnede mål er sosial trygghet og god helse for befolkningen.
Nettsteder tilbyr maler og blanketter.Standardiseringen i Norge
Standardiseringen i Norge består av fire organisasjoner. Ett salgs- og markedsføringsselskap og tre organisasjoner som jobber med å utvikle standarder innenfor sine fagområder.
Offentlig nettsted.Nettsteder tilbyr maler og blanketter.Statens forvaltningstjeneste
Statens forvaltningstjeneste (Ft) er dels produsent av tjenester til statsforvaltningen, dels innkjøper av varer og tjenester til departementene, dels koordinator og rådgiver og dels et virkemiddel for Arbeids- og administrasjonsdepartementet i utviklingen av statsforvaltningen.
Offentlig nettsted.Statens kartverk
Statens kartverk er den nasjonale kartinstitusjonen og ivaretar Norges behov for landsdekkende geografisk informasjon, kartserier og eiendomsinformasjon.
Offentlig nettsted.Statskonsult
Statskonsult er nå et direktorat. Statens informasjonstjeneste er nå en del av Statskonsult. Statskonsult skal bistå forvaltningen i å omsette behovene for fornyelse, effektivisering, styring og god kommunikasjon eksternt og internt til ønskede endringer i offentlig sektor.
Stiftelsen Bedre føre var
Stiftelsens målsetting er kunnskapsformidling om kriminalitets- og rusforebyggende arbeid.
Styreinfo.no
Her finner du informasjon om styrearbeid. Daglig nyheter om styrearbeid i inn- og utland.
Offentlig nettsted.Sysselmannen på Svalbard
Nettstedet gir informasjon om spesielle rettsregler som gjelder på Svalbard, om sysselmannens arbeid og oppgaver samt generell informasjon om Svalbard.
Dette nettstedet innholder store mengder sentral informasjon.Dette nettstedet synes vi er spesielt bra!Offentlig nettsted.Søk i Enhetsregisteret
Søk i Enhetsregisteret. Her kan du finne opplysninger om foretak gratis. Søket skjer i Brønnøysundregisterets databaser. Flere opplysninger er tilgjengelig ved betalingstjenester hos private aktører.
Testamente.no
Informasjon om testamenter. Nettstedet drives av Advokatfirmaet NorJus.
Tolkeportalen
Nasjonalt tolkeregister skal være et innsynsregister med allmenn tilgang til informasjon om tolker og deres kvalifikasjoner i tolking mellom norsk og andre språk. Nasjonalt tolkeregister er en møteplass for tolker og brukere av tolketjenester og inneholder ikke bestillingsfunksjoner.
Offentlig nettsted.Ung.no
ung.no er et nettsted for offentlig informasjon om rettigheter, muligheter og plikter. Målgruppen er ungdom mellom 14 og 20 år. ung.no drives av Barne-, ungdoms- og familieforvaltningen (BUFA), på oppdrag fra Barne- og familiedepartementet.
Ungdom mot narkotika
Ungdom Mot Narkotika UMN er Norges største rusgiftpolitiske ungdomsorganisasjon.
Ungdom mot vold
Organisasjon som arbeider for å forebygge vold og kriminalitet blant ungdom.
Offentlig nettsted.Utlendingsdirektoratet
Håndhever innvandrings- og flyktningpolitikk.
Offentlig nettsted.Utlendingsnemnda
Utlendingsnemnda er klageorgan for vedtak truffet av Utlendingsdirektoratet. I hver nemnd deltar en nemndsleder og to nemndsmedlemmer som er lekfolk.
Utstein Anti-Corruption Resource Center
Web-basert ressurssenter vedrørende anti-korrupsjon.
Offentlig nettsted.Vernepliktsverket
Vernepliktsverket har ansvaret for felles vernepliksforvaltning. Det vil si sesjon, fordeling, og innkalling til førstegangstjeneste og repetisjonstjeneste, rulleføring, mobilisering - kort sagt alt som har med verneplikt å gjøre.
Privat hjemmeside.Våpen og Juss
Artikler om våpenloven, forskriftene, praksis og tolkninger.
Offentlig nettsted.Yrkestransport
Informasjon fra samferdselsdepartementet om yrkestransport. Sidene gir bl.a. oversikt over løyver og regelverk.