Lover

Dette nettstedet innholder store mengder sentral informasjon.Gyldendal Rettsdata
Nettstedet het tidligere Karnov Norsk kommentert lovsamling. Du får alle lover med kommentarer i noteform. Dette er en betalingstjeneste som krever abonnement. Ny teknologi og nytt design fra 16. januar 2002.
Dette nettstedet innholder store mengder sentral informasjon.Lover fra Lovdata - fullstendig utgave
Lovdata utgir alle lover med fotnoter. Dette er en betalingstjeneste som krever abonnement. Her får du også tilgang til historiske lover. Logg inn ved å klikke på "innlogging" nederst i venstre spalte. Alternativt har Lovdata lagt ut alle någjeldende lover gratis uten fotnoter - se egen oppføring.
Dette nettstedet synes vi er spesielt bra!Dette nettstedet innholder store mengder sentral informasjon.Lover fra Lovdata - gratisutgave
Lovdata har lagt ut alle lover gratis på internett. Databasen oppdateres kontinuerlig.
Offentlig nettsted.Dette nettstedet innholder store mengder sentral informasjon.Norges traktater
Traktatregisteret gir informasjon om bilaterale og multilaterale overenskomster som Norge er part i. Databasen er utviklet av Utenriksdepartementet i samarbeid med Lovdata, og kan benyttes gratis.
Dette nettstedet innholder store mengder sentral informasjon.Norsk Lovtidend - gratis
Norsk Lovtidend gir informasjon om ny lovgivning. Nettsidene drives av Lovdata.
Oversatte norske lover
Fakultetsbiblioteket ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo tilbyr uoffisielle oversettelser av norsk lovgivning til engelsk.
Offentlig nettsted.Dette nettstedet innholder store mengder sentral informasjon.Tolkningsuttalelser fra Lovavdelingen
Justisdepartementets lovavdeling er et juridisk ekspertorgan for regjeringen og sentral-forvaltningen. En av avdelingens oppgaver er å avgi tolkningsuttalelser om gjeldende rett, først og fremst til andre departementer. Lovavdelingens uttalelser er rådgivende, men blir i praksis tillagt stor vekt. På dette nettstedet finner du tolkningsuttalelser fra og med 1996.