Lovforarbeider

Offentlig nettsted.Dette nettstedet innholder store mengder sentral informasjon.Beslutninger i Odelstinget
Stortinget behandler lovforslag først i Odelstinget og deretter i Lagtinget. Vedtakene i Odelstinget fremgår av Beslutninger i Odelstinget.
Dette nettstedet innholder store mengder sentral informasjon.ESOP
ESOP er et hjelpemiddel for å finne frem i lovforarbeider. Databasen eies av Statens forvaltningstjeneste og distribueres av ErgoConcept. Søking i ESOP er gratis. ESOP inneholder informasjon fra Stortingssesjonen 1971/72 og nyere.
Offentlig nettsted.Dette nettstedet innholder store mengder sentral informasjon.Innstillinger til Odelstinget
Regjeringens lovforslag behandles først av Stortingskomitèene. Den komitèen som behandler saken, fremmer innstilling til Odelstinget. Innstillingene til Odelstinget er også sentrale dokumenter for senere tolkning av vedkommende lov.
Dette nettstedet innholder store mengder sentral informasjon.Offentlig nettsted.Norges Offentlige Utredninger
Ofte nedsettes det et offentlig utvalg for å komme med forslag til nye lover eller lovendringer. Etter at utvalget har avgitt sin innstilling, fremmer regjeringen forslag til Stortinget gjennom en Odelstingsproposisjon. Dette nettstedet inneholder utredninger som er nyere enn 1993.
Dette nettstedet innholder store mengder sentral informasjon.Offentlig nettsted.Odelstingsproposisjoner
Regjeringens forsleg til nye lover fremmes som Odelstingsproposisjoner til Stortinget. Odelstingsproposisjonene er senere sentrale dokumenter når lovene skal tolkes.
Offentlig nettsted.Referater fra Odelstinget
Debatten om lovforslag i Odelstinget blir nedtegnet i referatet fra forhandlingene i Odelstinget.