Domstoler

Offentlig nettsted.Bergen tingrett
Informasjon om kommende saker og om domstolens virksomhet.
Offentlig nettsted.Borgarting lagmannsrett
Inneholder informasjon om saker som er berammet i Norges største lagmannsrett og om aktuelle dommer fra lagmannsretten.
Dette nettstedet innholder store mengder sentral informasjon.Offentlig nettsted.Dette nettstedet synes vi er spesielt bra!Domstol.no
Portal for domstolene i Norge. Gir en generell informasjon om domstolene og rettssaker. Inneholder adresser til alle domstolene og informasjon om Domstoladministrasjonen. Nettstedet driftes av Domstoladministrasjonen i Trondheim. Informasjon på bokmål, nynorsk, samisk og engelsk.
Offentlig nettsted.Domstoladministrasjonen
Domstoladministrasjonen administrerer domstolene i Norge. DA har kontor i Trondheim.
Offentlig nettsted.Eidsivating lagmannsrett
Domstolen har sete i Hamar. Eidsivating lagmannsrett er ankeinstans for Oppland, Hedmark og Romerikskommunene i Akershus.
Forliksråd og hovedstevnevitner
Samarbeidsrådet for forliksråd og hovedstevnevitner i byene har laget et nettsted som gir informasjon om forliksrådene og hovedstevnevitner. Her finner du bl.a. adressene til alle forliksrådene.
Offentlig nettsted.Frostating lagmannsrett
Frostating lagmannsrett har sete i Trondheim Geografisk dekker domstolen de tre fylkene Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag.
GlobalCourts
Oversikt over avgjørelser fra Høyesterett i hele verden. Siden inneholder også stoff om elektroniske rettssaler og juridiske støttesystemer.
Dette nettstedet synes vi er spesielt bra!Offentlig nettsted.Gulating lagmannsrett
Gulating lagmannsrett har sete i Bergen. Nettstedet har informasjon om berammede saker og dommer. Nytt og bedre design.
Offentlig nettsted.Hedemarken tingrett
Hedemarken tingrett omfatter kommunene Hamar, Ringsaker, Stange og Løten. Rettskretsen har ca 84000 innbyggere. Retten holder til på Hamar.
Offentlig nettsted.Dette nettstedet innholder store mengder sentral informasjon.Høyesterett
Inneholder informasjon om Norges Høyesterett og om nye avgjørelser fra Høyesterett.
Offentlig nettsted.Jordskifteretten
Informasjon om jordskifteretten. Jordskifteretten er en særdomstol.
Offentlig nettsted.Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker
Gjenopptakelseskommisjonen er et uavhengig organ som skal ta stilling til om en domfelt med en rettskraftig dom, skal få ny behandling av sin sak i retten.
Offentlig nettsted.Kristiansand tingrett
Kristiansand tingrett er en fullfaglig førsteinstansdomstol som behandler tvistemål og straffesaker.
Offentlig nettsted.Moss tingrett
Informasjon om virksomheten ved domstolen. Liste over berammede straffesaker som er åpne for publikum.
Offentlig nettsted.Nedre Romerike tingrett
Nedre Romerike tingrett omfatter kommunene Nittedal, Skedsmo, Gjerdrum, Fet, Rælingen og Lørenskog.
Nettsteder tilbyr maler og blanketter.Offentlig nettsted.Oslo byfogdembete
Informasjon om tvungen gjeldsordning, arrest, midlertidig forføyning og klager til tingretten over namsmannens avgjørelser. Det er også informasjon om namsmannens virksomhet, tvangssalg og borgerlige vigsler.
Offentlig nettsted.Dette nettstedet synes vi er spesielt bra!Oslo skifterett og byskriverembete
Tidligere Oslo skifterett og Oslo byskriverembete er slått sammen. Nettsidene inneholder mye informasjon om dødsfallsmeldinger, skifte av dødsbo og felleseiebo, konkurs og tinglysing. Nettsidene fremtrer med nytt design våren 2001.
Offentlig nettsted.Oslo tingrett
Inneholder berammelsesliste for domstolen i Oslo.
Offentlig nettsted.Dette nettstedet synes vi er spesielt bra!Sandefjord tingrett
Nettstedet inneholder mye informasjon om domstolenes virksomhet. liste over saker som er berammet og konkurser som er åpnet. Det er også tre quiz spesielt beregnet på skoleelever.
Offentlig nettsted.Sunnmøre tingrett
Sunnmøre tingrett holder til i Ålesund. Nettstedet gir bl.a. oversikt over saker som er berammet ved domstolen.
Offentlig nettsted.Sør-Trøndelag tingrett
Domstolen er en fullfaglig domstol med alle de arbeidsoppgaver en domstol i første instans har i Norge. Av Sør-Trøndelags 25 kommuner er det 16 som hører under denne domstolen.
Dette nettstedet innholder store mengder sentral informasjon.Offentlig nettsted.Trygderetten
Trygderetten er et uavhengig ankeorgan for trygdeetatens og arbeidsmarkedsetatens vedtak etter folketrygdloven.