Bistandsadvokat

(Skrevet 02.08.2002. Sist oppdatert 02.08.2003 )

Personer som har vært utsatt for voldtekt, sedelighetsforbrytelser og grov vold har krav på bistandsadvokat. Men hva gjør bistandsadvokaten og hvordan går man frem for å få oppnevnt bistandsadvokat?Hva er bistandsadvokat?
En bistandsadvokat skal bistå fornærmede i forbindelse med straffeforfølgning mot gjerningsmannen. En fornærmet i lovens forstand er den som har vært utsatt for et overgrep, for eksempel en person som har blitt voldtatt. Reglene om bistandsadvokater finnes i straffeprosesslovens kapitel 9a.

Når har man krav på bistandsadvokat?
Fornærmede har krav på bistandsadvokat i disse tilfellene:

  • Voldtekt (straffeloven § 192),
  • Når noen har skaffet seg seksuell omgang ved misbruk av stilling, avhengighetsforhold, tillitsforhold eller med personer som er innsatt eller plassert i institusjon under kriminalomsorgen, politiet eller barnevernet (straffeloven §§ 193-194),

  • Når noen har hatt seksuell omgang med barn under 16 år (straffeloven §§ 195-196),
  • Ved incest (seksuell omgang med slektning i nedstigende linje) (straffeloven § 197),
  • Når noen har hatt seksuell omgang med stebarn, fosterbarn, pleiebarn eller andre under 18 år som står under vedkommendes omsorg, myndighet eller oppsikt (straffeloven § 199),
  • Når noen har foretatt seksuell handling med noen som ikke har samtykket i det eller er under 16 år (straffeloven § 200).
  • Når noen har krenket forbud mot besøk etter strpl §§ 222a - 222b


Bringes sak om forbud mot besøk i eget hjem etter strpl § 222a inn for retten, har den som forbudet skal beskytte rett til bistandsadvokat.

I de ovennevnte tilfellene har fornærmede ubetinget krav på bistandsadvokat. Dette er imidlertid ikke uttømmende. Også i andre tilfeller kan det oppnevnes bistandsadvokat hvis det er grunn til å tro at fornærmede som følge av en straffbar handling får betydelig skade på legeme eller helbred og det anses å være behov for advokat. Typisk kan dette være tilfelle ved alvorlig voldsutøvelse.

Hvordan oppnevnes bistandsadvokat?
Når et forhold som kan kvalifisere til bistandsadvokat blir anmeldt, skal politiet gjøre fornærmede kjent med retten til å få bistandsadvokat. Bistandsadvokaten oppnevnes av retten. Det vanlige er at oppnevnelsen skjer hos den stedlige tingrett.
Det er opp til fornærmede, og eventuelt til vergene, om man vil ha bistandsadvokat. Hvis fornærmede ønsker en bestemt advokat, blir denne oppnevnt med mindre dette ville føre til en vesentlig forsinkelse av saken eller etter forholdene vil være utilrådelig. Vanligvis må en benytte en advokat i vedkommende rettskrets. Det er imidlertid også mulig å søke om å få dekket merutgiftene ved å benytte en advokat utenfor rettskretsen i særlige tilfeller.

Det mest praktiske er at fornærmede eller eventuelle verger selv henvender seg til den advokaten de ønsker som bistandsadvokat. Advokaten vil deretter ta opp spørsmålet om oppnevnelse med retten.

Hvem betaler bistandsadvokaten?
Det offentlige dekker godtgjørelsen til bistandsadvokaten.

Hva gjør bistandsadvokaten?
Bistandsadvokaten ivaretar fornærmedes interesser. Vedkommende kan være til stede under politiets avhør av fornærmede under etterforskningen.

Ved avhør av vitner under 14 år i sedelighetssaker (seksuelle overgrep og lignende), avhøres barnet vanligvis ved såkalte dommeravhør utenfor rettsmøte. Bistandsadvokaten har da anledning til å overvære avhøret.

Bistandsadvokaten har også rett til å være til stede under rettssaken mot gjerningsmannen. Ved avhør av fornærmede har bistandsadvokaten rett til å stille spørsmål. Bistandsadvokaten kan også protestere mot spørsmål andre stiller til fornærmede dersom spørsmålene ikke kommer saken ved eller er stilt på en utilbørlig måte. Bistandsadvokaten har rett til å uttale seg om prosessuelle spørsmål som angår fornærmede.

Det vil ofte være aktuelt å søke erstatning hos gjerningsmannen for både økonomisk tap og ikke økonomisk skade på fornærmedes hånd. Bistandsadvokaten hjelper fornærmede med å fremme slike krav. I mange tilfeller fremmes erstatningskravet av påtalemyndigheten under straffesaken. Bistandsadvokaten har likevel rett til å uttale seg om kravet under rettssaken. I andre tilfeller er det bistandsadvokaten som selv prosederer erstatningskravet under straffesaken.

Bistandsadvokaten skal også gi fornærmede slik annen støtte og hjelp som er naturlig og rimelig i forbindelse med saken. Ofte kan de overgrepene som fornærmede har vært utsatt for gi behov for å snakke med noen om det som har skjedd. Bistandsadvokaten vil da kunne være til støtte. Bistandsadvokaten vil også gi informasjon om fornærmedes rettigheter og om hva som skjer under etterforskningen og rettssaken. Fornærmede vil også ved hjelp av bistandsadvokaten ha noen å holde seg til og rådføre seg med når vedkommende skal møte i retten. Under selve avhøret i retten kan imidlertid ikke fornærmede uten etter rettens samtykke rådføre seg med bistandsadvokaten før vedkommende svarer på spørsmål.

Bistandsadvokat hvis fornærmede er død
Er fornærmede død eller av andre grunner ikke er i stand til å begjære oppnevnelse av bistandsadvokat, kan retten likevel i særlige tilfeller oppnevne en advokat for å ivareta hensynet til fornærmede eller fornærmedes nærmeste.

Lovbestemmelsene om bistandsadvokater.