Besøksforbud

(Skrevet 02.01.2002. Sist oppdatert 02.01.2003 )

Relaterte artikler
For å forebygge vold og trusler kan det nedlegges besøksforbud. Reglene er endret med virkning fra 10. januar 2003. Endringene innebærer en del konkretiseringer av regelverket og noen nye bestemmelser om saksbehandlingen.Påtalemyndigheten har anledning til å forby en person å oppholde seg på et bestemt sted eller forfølge, besøke eller på annet vis kontakte en bestemt person.

Dette har hjemmel i straffeprosessloven § 222a. Bestemmelsen ble vedtatt i 1994 og endret i 1998 og 2003. Formålet med bestemmelsen er å øke tryggheten for mulige ofre for vold og unngå trusler og trakasseringer. Bestemmelsen tar særlig sikte på situasjoner hvor det tidligere har vært utøvd vold innen familien eller foreligget mishandling av kvinner. Hensikten med bestemmelsen er at den skal virke forebyggende. Med hjemmel i bestemmelsen kan det for eksempel nedlegges forbud mot at en samboer oppsøker sitt og samboerens felles hjem og mot at voksne barn oppsøker foreldrene i hjemmet. Det kan også nedlegges forbud mot for eksempel at en person oppsøker eller oppholder seg i en skolegård, et offentlig kontor eller lignende.


For at bestemmelsen skal kunne anvendes, må det foreligge særlige forhold som gir grunn til å tro at den forbudet retter seg mot ellers ville begå en straffbar handling mot noen, forfølge vedkommende eller på annet vis krenke vedkommendes fred. Det må foreligge noe konkret som gir grunnlag for å anta at det foreligger fare for handlinger som nevnt. En generell og teoretisk frykt er ikke tilstrekkelig. Det er ikke noe krav at det skal foreligge sannsynlighetsovervekt for at det vil bli begått straffbare handlinger eller andre handlinger forbudet skal beskytte mot.

Tar forbudet sikte på at noen skal forbys å oppholde seg i sitt eget hjem, er kravet strengere. Det må da foreligge en nærliggende fare for slik handling som besøksforbudet skal beskytte mot. Det er naturlig med et strengere krav i slike tilfeller, da inngrepet er vesentlig mer vidtgående i forhold til den det gjelder enn ellers. Det har ikke betydning hvem som eier boligen. Fritidsbolig omfattes ikke av besøksforbudsrglene.

Besøksforbudet kan begrenses på nærmere angitte vilkår. Det kan for eksempel gis bestemmelser om at besøk kan tidsbegrenses og bare foretas under tilsyn.

Straffeprosessloven § 170a gjelder også ved besøksforbud. Dette innebærer at besøksforbud bare kan anvendes når det er tilstrekkelig grunn til det og ikke når det etter sakens art og forholdene ellers vil være et uforholdsmessig inngrep.

Et forbud kan ilegges på begjæring av den det skal beskytte. Personer som for eksempel frykter vold og trusler fra tidligere samboere etc, kan henvende seg til politiet for å begjære at det nedlegges besøksforbud. Påtalemyndigheten kan nedlegge forbud selv om det ikke foreligger noen begjæring. Kravet er da at det finnes påkrevd av allmenne hensyn.

Restriksjoner av denne typen skal være tidsbegrenset. De kan nedlegges maksimalt for ett år av gangen, men tiden kan senere forlenges. Besøksforbud i eget hjem kan bare ilegges for høyest tre måneder av gangen. Forbudet kan bare opprettholdes så lenge vilkårene er oppfylt.

Har påtalemyndigheten nedlagt besøksforbud, må saken som hovedregel bringes inn for tingretten til avgjørelse innen fem dager. Tingretten avgjør da ved kjennelse om forbudet skal opprettholdes. Den forbudet skal beskytte, har også anledning til å bringe saken inn for retten. Dette kan være aktuelt dersom påtalemyndigheten ikke har tatt en begjæring om besøksforbud til følge. Både den som forbudet er rettet mot og den som skal beskyttes, skal varsles om rettsmøtet i tingretten. Begge har rett til å møte og til å uttale seg.

Saken skal bringes inn for tingretten selv om den som er undergitt besøksforbud har samtykket i forbudet. Gjelder saken spørsmål om besøksforbud i eget hjem, har den forbudet er rettet mot krav på forsvarer, jfr den nye strpl § 100b. Begjæring om besøksforbud for øvrig gir alene ikke rett til forsvarer på det offentliges kostnad.

Også fornærmede (den forbudet skal beskytte) har krav på bistandsadvokat dersom vedkommende ønsker det; se strpl § 107a.

Brudd på besøksforbud er straffbart. Etter straffeloven § 342, første ledd litra c. Strafferammen er satt slik at brudd etter omstendighetene kan gi grunnlag for varetektsfengsling.

Reglene om besøksforbud ble sist endret fra 10. januar 2003. Forarbeidene finner du i Ot.prp. nr 109 (2001-2002) kap 4.