Fri rettshjelp

(Skrevet 23.11.2003. Sist oppdatert 23.11.2005 )

Lov om fri rettshjelp gir mange muligheter til å få råd fra advokat eller rettshjelper og til å få sin sak prøvd ved domstolene. Fra 1. januar 2005 er det gjeninnført egenandel på fri rettshjelp. Vår artikkel er oppdatert med informasjon om de nye reglene for egenandel.Hva er fri rettshjelp?
Fri rettshjelp innebærer økonomisk bistand til å få løst et rettslig problem. Fri rettshjelp kan man få både til rettsråd fra advokat og til å føre saker for domstolene. Det er staten som dekker kostnadene ved fri rettshjelp.

Hvem kan få fri rettshjelp?
Som hovedregel gis fri rettshjelp bare til fysiske personer. I spesielle tilfeller kan imidlertid fri rettshjelp også gis til andre, for eksempel foreninger, ikke organiserte grupper og selskaper.

Som hovedregel gis det ikke fri rettshjelp hvis vedkommende har forsikring som dekker utgiftene til bistand i vedkommende sak.

Det er ikke alle som kan få fri rettshjelp. Ordningen gjelder som hovedregel bare for dem som har inntekter og formue under bestemte grenser. Grensene er regulert ved forskrift og endres løpende. I noen saker gis det imidlertid fri rettshjelp uavhengig av inntekter og formue. Dette gjelder mlitærnektersaker, saker etter utlendingsloven, saker om umyndiggjøring, saker for kontrollkommisjonen for psykisk helsevern, saker for fylkesnemnda etter lov om sosiale tjenester og barnevernloven og saker om krav om erstatning for uberettiget straffeforfølgning.

Hovedregelen pr november 2003, som fortsatt gjelder pr januar 2005, er at den som skal få fri rettshjelp ikke må ha årlig bruttoinntekt som overstiger kr. 230.000 og ikke nettoformue som overstiger kr. 100.000. For ektefeller og samboere skal samlet inntekt og formue som hovedregel legges til grunn.

Når særlige forhold gjør det rimelig, kan fylkesmannen innvilge fri rettshjelp selv om inntekts- eller formuesgrensene er overskredet.

Hvem yter fri rettshjelp?
Fri rettshjelp gis av advokater. Dessuten gis fri rettshjelp i form av fritt rettsråd og i saker for forliksrådet av rettshjelpere. Den som yter fri rettshjelp får godtgjørelse fra staten etter fastsatte satser. Disse satsene er lavere enn de godtgjørelser som enkelte advokater vanligvis beregner. Det er derfor ikke alle advokater som yter fri rettshjelp.

Fritt rettsråd
Fritt rettsråd innebærer bistand knyttet til et aktuelt problem. Innenfor rammen av fritt rettsråd kan en få en samtale med og et råd fra den som yter fri rettshjelp om hva man bør foreta seg med en konkret sak.

Fri sakførsel og fritak for rettsgebyr
Fri sakførsel gir rett til fri bistand fra advokat i saker for domstolene. I mange saker påløper gebyr for å få en sak behandlet ved domstolen. Det kan da gis fritak for rettsgebyr som et ledd i ordningen med fri rettshjelp.

Taper man saken, kan en bli ilagt ansvar for motpartens saksomkostninger. Dette er kostnader som ikke dekkes av ordningen med fri sakførsel. I unntakstilfeller kan imidlertid slike kostnader også dekkes etter særskilt søknad.

I hvilke saker kan man få fri rettshjelp?
Fri rettshjelp gis i sivile saker. I straffesaker er det andre ordninger som regler om rett til offentlig forsvarer for den som er siktet og rett til bistandsadvokat for den som har vært utsatt for en straffbar handling.

I noen sakstyper kan man få fri rettshjelp selv om man ikke oppfyller de økonomiske vilkårene i loven. Utlendinger kan få fritt rettsråd i saker etter utlendingsloven. I miltærnektersaker gis fri sakførsel uavhengig av søkerens økonomi. Det samme gjelder i saker om tvangsinngrep, som for eksempel tvangsinnleggelse i psykiatriske sykehus. Tilsvarende gjelder også i noen andre sakstyper.

For øvrig er det ingen automatikk i at man får fri sakførsel selv om man oppfyller de økonomiske vilkårene i loven. I noen sakstyper av særlig velferdsmessig betydning er terskelen noe lavere enn ellers. Dette gjelder bl.a. saker etter ekteskapsloven, barnefordeling ved separasjon og skilsmisse, oppsigelse etter arbeidsmiljøloven, oppsigelse av husleieforhold og erstatningssaker som gjelder personskade eller tap av forsørger. Det samme gjelder for fritt rettsråd. I tillegg er terskelen lavere enn ellers for fritt rettsråd ved saker som gjelder trygd og pensjon. Den som innvilger fri rettshjelp i slike saker, skal imidlertid vurdere om det finnes rimelig at det offentlige yter fri rettshjelp og om slik bistand er nødvendig.

Også i andre sakstyper kan fylkesmannen innvilge fri rettshjelp. Her skal det imidlertid mer til. Det må finnes rimelig at det offentlige yter fri rettshjelp. Viktige momenter ved denne vurderingen er om det aktuelle problemet har stor velferdsmessig og personlig betydning for vedkommende og hvilke utsikter vedkommende har til å vinne frem.

Hvem innvilger fri rettshjelp?
Fri rettshjelp innvilges som hovedregel av fylkesmannen. I enkelte sakstyper innvilges fri rettshjelp av den domstolen som behandler saken. Fritt rettsråd kan også innen visse rammer innvilges av en advokat eller av en rettshjelper.

Hvor henvender man seg?
Man kan henvende seg direkte til en advokat eller rettshjelper som driver med fri rettshjelp. Vedkommende vil gi nærmere veiledning og bistå med å søke om fri rettshjelp. Man kan også henvende seg til fylkesmannen på hjemstedet for generell informasjon.

Tilbakebetaling til det offentlige
Hvis en part som har hatt fri retthjelp vinner saken, skal saksomkostninger vedkommende blir tilkjent fra motparten tilfalle det offentlige som dekning for utgiftene til fri rettshjelp.

Dersom en som har fått fri rettshjelp får sin økonomiske stilling vesentlig bedret gjennom den bistanden som er gitt, skal fylkesmannen som hovedregel kreve det offentliges utgifter med fri rettshjelp erstattet fra vedkommende.

Egenandel
Fra 1. januar 2005 er egenandel gjeninnført. Dette innebærer følgende:

For fritt rettsråd betales en egenandel som tilsvarer den offentlige salærsats, som fra 1. januar 2005 er kr 790,-. For fri sakførsel betales 25 % av den mottatte støtten, men bare oppad til et tak som for tiden utgjør 5 ganger den offentlige salærsatsen, det vil si fra 1. januar 2005 kr. 3.950,-. Det beregnes ikke merverdiavgift på egenandelen.

Egenandelen betales direkte til advokaten. Advokaten kan kreve egenandelen innbetalt på forskudd.

Noen sakstyper er fritatt for egenandel. Dette gjelder saker hvor man får fri rettshjelp uavhengig av inntekt og formue. Det er gjort rede for hvilke sakstyper dette er ovenfor.Les også:
Lov om fri rettshjelp
Forskrift til lov om fri rettshjelp
Forskrift om adgang til å yte fritt rettsråd for juridiske kandidater som utøver rettshjelpvirksomhet
Paragrafens oversikt over nettsteder med informasjon om fri rettshjelp