Når mister man førerkortet - og for hvor lenge?

(Skrevet 04.01.2004 )

Kjører du med lavere promille enn 0,4, mister du vanligvis ikke førerkortet. Men kjører du i 120 km/t der fartsgrensen er 80 km/t, ryker førerkortet normalt i 5 – 8 måneder. Les om de nye reglene som er innført fra 1. januar 2004.Innledning

I vår artikkel "Tap av rett til førerkort", finner du en omtale av de generelle reglene om når man kan miste retten til å føre motorvogn. I denne artikkelen skal vi se mer detaljert på hvilke overtredelser som fører til tap av førerkortet og hvilken periode tapet gjelder.

Om disse spørsmålene har vi regler i vegtrafikkloven § 33 og i en ny forskrift: Forskrift om tap av retten til å føre motorvogn mv. Vi skal se litt nærmere på enkelte viktige typetilfeller hver for seg. Generelt må det imidlertid understrekes at hver sak - innenfor rammen av de nedenstående retningslinjer, vurderes individuelt. De viktigste hensynene er hensynet til trafikksikkerheten og allmenne hensyn. Men også skjerpende og formildende omstendigheter skal tas hensyn til. Dessuten skal det ved fastsettelsen av perioden for tap av førerretten legges vekt på den virkningen tap av førerretten vil få for innehaveren såfremt denne fremstår som vesentlig mer byrdefull enn hva som normalt kan påregnes.

Kjøring i påvirket tilstand

Tap av førerrett for minst ett år er obligatorisk ved kjøring i påvirket tilstand. Dette gjelder enten man var påvirket av alkohol eller av andre berusende eller bedøvende midler, for eksempel av narkotiske stoffer. Dersom promillen var 0,5 eller lavere, er det imidlertid ikke obligatorisk med tap av førerretten for så lang tid.

Følgende utgangspunkter fremgår av forskriftens kapittel 3:

Inntil 0,4 promille normalt ikke tap av førerrett
0,4 – 0,5 promille tap av førerrett i 6 måneder
0,5 – 0,8 promille tap av førerrett i 12 – 18 måneder
0,8 – 0,9 promille tap av førerrett i 18 – 20 måneder
0,9 – 1,1 promille tap av førerrett i 20 – 22 måneder
1,1 – 1,2 promille tap av førerrett i 22 – 24 måneder
Over 1,2 promille tap av førerrett i minst 2 år
Gjentatt promillekjøring innen 5 år tap av førerrett for alltid

Dette er imidlertid bare et utgangspunkt. Tapet av retten kan settes til kortere tid dersom det vil virke urimelig hardt med så langt tap eller dersom det foreligger særdeles formildende omstendigheter. Foreligger det skjerpende omstendigheter, for eksempel kjøring over lang strekning, trafikkulykke, bilbrukstyveri eller lignende, skal det fastsettes lengre tapstid. Tap av førerretten kan da fastsettes til 3 - 5 år eller for alltid.

Kjøring i for høy hastighet

Ved fartsovertredelser gjelder følgende utgangspunkter i henhold til forskriften:

Fartsgrense 30 km/t:

Fart: Tap av førerett:
56 - 65 3 - 7 md.
65 - 70 7 - 9 md.
70 - 75 9 - 12 md.
75 - 80 12 - 18 md.
80 - 85 18 - 24 md.
85 - 90 24 - 30 md.
90 - 90 30 - 36 md.
Over 90 Over 36 md.
Fartsgrense 40 km/t:
Fart: Tap av førerett:
66 - 75 3 - 6 md.
75 - 80 6 - 8 md.
80 - 83 8 - 10 md.
83 - 87 10 - 13 md.
87 - 90 13 - 15 md.
90 - 93 15 - 18 md.
93 - 97 18 - 21 md.
97 - 100 21 - 24 md.
100 - 105 24 - 28 md.
105 - 110 28 - 33 md.
Over 110 Over 33 md.
Fartsgrense 50 km/t:
Fart: Tap av førerett:
76 - 82 3 - 6 md.
82 - 90 6 - 9 md.
90 - 95 9 - 12 md.
95 - 100 12 - 15 md.
100 - 105 15 - 18 md.
105 - 110 18 - 21 md.
110 - 114 21 - 24 md.
114 - 118 24 - 27 md.
118 - 122 27 - 30 md.
122 - 126 30 - 33 md.
126 - 130 33 - 36 md.
Over 130 Over 36 md.
Fartsgrense 60 km/t:
Fart: Tap av førerett:
86 - 95 3 - 6 md.
95 - 100 6 - 8 md.
100 - 106 8 - 12 md.
106 - 112 12 - 16 md.
112 - 118 16 - 20 md.
118 - 124 20 - 24 md.
124 - 130 24 - 28 md.
130 - 136 28 - 32 md.
136 - 142 32 - 36 md.
Over 142 Over 36 md.
Fartsgrense 70 km/t:
Fart: Tap av førerett:
106 - 110 3 - 6 md.
110 - 114 6 - 8 md.
114 - 118 8 - 10 md.
118 - 120 10 - 11 md.
120 - 123 11 - 13 md.
123 - 126 13 - 15 md.
126 - 129 15 - 17 md.
129 - 134 17 - 20 md.
134 - 140 20 - 24 md.
140 - 146 24 - 28 md.
146 - 152 28 - 32 md.
152 - 160 32 - 36 md.
Over 160 Over 36 md.
Fartsgrense 80 km/t:
Fart: Tap av førerett:
116 - 120 3 - 5 md.
120 - 130 5 - 8 md.
130 - 140 8 - 13 md.
140 - 150 13 - 19 md.
150 - 160 19 - 25 md.
160 - 170 25 - 30 md.
170 - 180 30 - 36 md.
Over 180 Over 36 md.
Fartsgrense 90 km/t motorvei kl. B:
Fart: Tap av førerett:
126 - 135 3 - 6 md.
135 - 145 6 - 9 md.
145 - 151 9 - 12 md.
151 - 157 12 - 15 md.
157 - 163 15 - 18 md.
163 - 169 18 - 21 md.
169 - 175 21 - 24 md.
175 - 181 24 - 27 md.
181 - 187 27 - 30 md.
187 - 194 30 - 33 md.
194 - 200 33 - 36 md.
Over 200 Over 36 md.
Fartsgrense 90 km/t motorvei kl. A:
Fart: Tap av førerett:
131 - 135 3 - 5 md.
135 - 137 5 - 6 md.
137 - 139 6 - 7 md.
139 - 141 7 - 8 md.
141 - 145 8 - 9 md.
145 - 151 9 - 12 md.
151 - 157 12 - 15 md.
157 - 163 15 - 18 md.
163 - 169 18 - 21 md.
169 - 175 21 - 24 md.
175 - 181 24 - 27 md.
181 - 187 27 - 30 md.
187 - 194 30 - 33 md.
194 - 200 33 - 36 md.
Over 200 Over 36 md.
Fartsgrense 100 km/t motorvei kl. A:
Fart: Tap av førerett:
141 - 145 3 - 5 md.
145 - 147 5 - 6 md.
147 - 149 6 - 7 md.
149 - 151 7 - 8 md.
151 - 155 8 - 9 md.
155 - 161 9 - 12 md.
161 - 167 12 - 15 md.
167 - 173 15 - 18 md.
173 - 179 18 - 21 md.
179 - 185 21 - 24 md.
185 - 191 24 - 27 md.
191 - 197 27 - 30 md.
197 - 204 30 - 33 md.
204 - 210 33 - 36 md.
Over 210 Over 36 md.

Forutsetningen for ovenstående tabell er tørr veibane, dagslys og rett veistrekning uten kryss eller fotgjengerfelt. Foreligger det skjerpende omstendigheter, blir reaksjonen strengere enn etter det ovenstående. Hvis overtredelsen har skjedd i tilknytning til en ellers aktsom forbikjøring, vurderes forholdet noe mildere.

Andre overtredelser
Dersom noen ved bruk av motorvogn har voldt eller medvirket til trafikkuhell og er straffet for å ha unnlatt å yte hjelp til folk som i denne forbindelse har kommet til skade, skal vedkommende fratas retten til førerkort for alltid. Foreligger det særdeles formildende omstendigheter, kan førerretten fratas vedkommende for kortere tid.

Også en rekke andre forhold kan etter de nærmere omstendigheter medføre fradømmelse av rett til førerkort. Som eksempler nevnes:

 • Uaktsom forbikjøring
 • Unnlatt overholdelse av vikeplikt
 • Utforkjøring
 • Kjøring mot rødt lys
 • Unnlatelse av å stanse ved fotgjengerfelt
 • For kort avstand til forankjørende
 • Bruk av mobiltelefon under kjøring
 • Skrensing, burnout eller annen hensynsløs kjøring
 • Person som har sovnet under kjøring
 • Unnlatt overholdelse av kjøre- og hviletidsbestemmelser
 • Unnlatt eller dårlig sikring av gods
 • Tekniske mangler ved kjøretøyet som innebærer vesentlig fare for trafikksikkerheten
 • Unnlatt stopp for trafikkontroll
 • Piratdrosjekjøring

Bruk av motorvogn ved straffbare handlinger
Hvis en person domfelles for straffbare handlinger, skal det vurderes om tap av førerretten er påkrevd for å beskytte samfunnet mot de skadevirkninger det kan ha om vedkommende fortsatt tillates å føre motorvogn. Skal tap av førerrett kunne idømmes, må det være en klar sammenheng mellom den straffbare handlingen og bruken av motorvogn. Eksempler på slike tilfeller er bilbrukstyverier, narkotikaforbrytelser hvor motorvogn var praktisk transportmiddel eller skjulested mv.

Prikkbelastning
Mange lovovertredelser er ikke av så alvorlig art at de umiddelbart vil føre til tap av førerkortet. Fra 1. januar 2004 er det imidlertid innført et system med prikkbelastning for slike overtredelser. Når man når et visst antall prikker, fører dette til tap av retten til å føre motorvogn for et bestemt tidsrom. Disse reglene er omtalt i egen artikkel hos Paragrafen.

Les også:
Paragrafens artikkel om tap av rett til førerkort
Paragrafens artikkel om prikkbelastning
Lov om endringer i vegtrafikkloven av 4. juli 2003.
Forskrift om tap av retten til å føre motorvogn mv.
Ot. Prp. Nr 52 (2003-2004) Om lov om endringer i vegtrafikkloven mv.
Ot. Prp. Nr 17 (2003-2004) Om lov om endringer i lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy.