Foreldreansvar

(Skrevet 20.01.2002. Sist oppdatert 20.01.2004 )

Foreldreansvar gir rett til å treffe avgjørelser i personlige forhold for barn, for eksempel avgjørelser om skolegang. Vi gjennomgår reglene, og tar bl.a. opp hva som skjer ved separasjon, skilsmisse og der foreldrene ikke er gift.Hva er foreldreansvar?
De som har foreldreansvaret for et barn, har rett til å ta avgjørelser i personlige forhold for barnet. Eksempler på slike personlige forhold er avgjørelser om skolegang, sommerjobb, grensesetting for hvor lenge barnet kan være ute på kvelden, avgjørelser om medisinske forhold, påkledning mv. Retten til å bestemme over barnet opphører når barnet når myndighetsalderen, som er 18 år.

Foreldreansvaret omfatter ikke avgjørelser om økonomiske forhold for barnet. På dette feltet er det vergene som treffer avgjørelsene på vegne av barnet. En annen sak er at de som har foreldreansvaret også i de fleste tilfeller er verger. Foreldreansvaret må også skilles fra den daglige omsorg for barnet, det vil si spørsmålet om hvem barnet skal bo hos dersom foreldrene ikke bor sammen.


Det følger av barneloven § 30 at de som har foreldreansvaret skal utøve dette ut fra barnets interesser og behov. Barnet har krav på omsorg og omtanke fra dem som har foreldreansvaret. De som har foreldreansvaret, plikter å gi barnet en forsvarlig oppdragelse og forsørgelse. De skal sørge for at barnet får utdannelse etter evne og muligheter.

Det følger av barneloven § 30 at barnet ikke må utsettes for vold eller på annet vis bli behandlet slik at den fysiske eller psykiske helsen blir utsatt for skade eller fare.

Etter loven har imidlertid barn også både medbestemmelsesrett og selvbestemmelsesrett. Disse reglene setter grenser for rettighetene til de som har foreldreansvaret.

Barns medbestemmelsesrett.
Det følger av barneloven § 31 at foreldrene (eller andre som har foreldreansvar) etter hvert som barnet utvikles og modnes skal høre hva barnet har å si før de treffer avgjørelse om deres personlige forhold. Det skal legges vekt på hva barnet mener.

Når barnet har fylt 7 år, skal det få si sin mening før det blir tatt avgjørelser om dets personlige forhold. Når barnet har fylt 12 år, skal det legges stor vekt på hva barnet mener.

Barns selvbestemmelsesrett.
Barn som har fylt 15 år, har selv rett til å avgjøre spørsmål om valg av utdannelse og om å melde seg inn og ut av foreninger. Etter barneloven § 33 skal foreldrene gi barnet stadig større selvbestemmelsesrett med alderen. Det er også mange regler om barnets selvbestemmelsesrett i økonomiske spørsmål. Disse går vi ikke inn på her.

Hvem har foreldreansvaret når foreldrene er gift?
Når foreldrene er gift med hverandre, har de foreldreansvaret sammen.

Blir ekteskapet oppløst ved separasjon eller skilsmisse, kan foreldrene avtale at de fortsatt skal ha foreldreansvaret sammen eller at en av dem skal ha det alene. Inntil annet er bestemt, har de fortsatt foreldreansvaret sammen.

Blir ikke foreldrene enige om hvem som skal ha foreldreansvaret, kan hver av dem reise sak om dette for domstolene. De må i tilfelle først møte til mekling før saken bringes inn for retten. Mekling utføres bl.a. av de lokale familievernkontorene (se Paragrafens JussGuide under emnet familierett). Dette gjelder selv om de har vært til mekling i forbindelse med separasjon eller skilsmisse. Hvis barnet er over 15 år, kan fylkesmannen treffe avgjørelse om foreldreansvaret etter krav fra en av foreldrene. Det samme gjelder ellers dersom foreldrene er enige om å overlate avgjørelsen til fylkesmannen.

Skal spørsmålet avgjøres av fylkesmannen eller retten, skal avgjørelsen først og fremst rette seg mot det som er best for barnet. I forbindelse med sak om foreldreansvar, kan det kreves at retten treffer en foreløpig avgjørelse om hvem som skal ha foreldreansvaret inntil saken er endelig avgjort.

Hvem har foreldreansvaret når foreldrene ikke er gift?
Har foreldrene ikke giftet seg, har moren foreldreansvaret alene. Her er det altså ingen automatikk i at faren får foreldreansvar. Dette gjelder selv om foreldrene bor sammen som samboere. I slike tilfeller kan de imidlertid avtale at de skal ha foreldreansvaret sammen. De må da sende melding til folkeregisteret.

Foreldre som ikke er gift, kan også avtale at faren skal ha foreldreansvaret alene.

Hver av foreldrene kan gå til sak om hvem som skal ha foreldreansvaret om de ikke blir enige også når foreldrene ikke har vært gift. Saken behandles i tilfelle av retten eller fylkesmannen etter de samme regler som gjelder etter separasjon og skilsmisse.

Særregler når foreldrene ikke bor sammen.
Det er ganske vanlig at foreldrene har foreldreansvaret sammen selv om de ikke bor sammen. I enkelte tilfeller kan dette bli noe upraktisk. Det er derfor bestemt i barneloven § 35b at den av foreldrene som barnet bor sammen med alene tar avgjørelser om vesentlige sider av omsorgen for barnet, bl.a. spørsmålet om barnet skal være i barnehage, hvor i landet barnet skal bo og andre større avgjørelser om dagliglivet. Dette må også gjelde for de mindre avgjørelser som leggetider, samvær med venner mv. Er det spørsmål om barnet skal flytte, må imidlertid den av foreldrene som barnet ikke bor sammen med, men som har foreldreansvar, ha anledning til å uttale seg før det blir tatt noen avgjørelse.

Foreldreansvar etter dødsfall.
Dør en av foreldrene der begge har foreldreansvar, får den gjenlevende foreldreansvaret alene. Bodde barnet sammen med begge foreldrene og den ene dør, får den andre foreldreansvaret alene selv om vedkommende ikke hadde foreldreansvar tidligere. Dette er praktisk der foreldrene var samboere.

Hvis det ikke lenger er noen som har foreldreansvar etter dødsfallet, skal de som ønsker foreldreansvaret henvende seg til tingretten der barnet bor. Dette kan for eksempel være barnets besteforeldre eller søsknene til en av foreldrene. Det kan også være den av foreldrene som ikke hadde foreldreansvar tidligere og som heller ikke bodde sammen med barnet.

Registrering av foreldreansvaret.
Alle avtaler eller avgjørelser om foreldreansvar skal registreres i folkeregisteret. En avtale som ikke er meldt til folkeregisteret, er ikke gyldig.