Bruk av advokat

(Skrevet 27.04.2001 )

BRUK AV ADVOKAT

På våre nettsider finner du en oversikt over de advokatene som har egne websider. Det er mange advokater som ikke har det. Dem finner du på de gule sidene i telefonkatalogen.

Advokater har ingen formell spesialisering. Fordi jussen blir mer og mer komplisert, tvinger spesialisering seg likevel frem. Det kan være lurt å velge en advokat som har erfaring på det rettsområdet hvor du har behov for bistand. Advokatenes websider inneholder informasjon om de rettsområdene hvor firmaene tilbyr tjenester. På våre nettsider kan du søke på spesielle fagområder kombinert med de enkelte fylker. Noen advokatfirmaer har i hovedsak oppdrag fra bedrifter, mens andre i hovedsak tar personlige klienter.

Trenden i advokatbransjen er at firmaene blir stadig større. Mange mindre firmaer har slått seg sammen i de senere årene. Flere firmaer har nå 50- 100 advokater. Særlig har denne utviklingen gjort seg gjeldende i de store byene. De store revisjonsfirmaene har også i de senere årene bygget opp avdelinger som tilbyr advokattjenester.

Kostnadene ved å bruke advokat kan være store. De fleste advokater fakturerer klientene etter anvendt tid, og timesatsen ligger som regel mellom kr. 700 – kr. 2.000 pr time. Som klient har du full anledning til å spørre hva advokaten tar for sine tjenester. Det skal ikke være pinelig å stille slike spørsmål.

Det eksisterer en statlig ordning med fri rettshjelp. Fri rettshjelp kan bestå av fritt rettsråd eller fri sakførsel. Normalt kommer bare personer med liten inntekt under denne ordningen. I noen få sakstyper kan en imidlertid få fri rettshjelp selv om inntektene overstiger de fastsatte grensene. Du finner nærmere informasjon om ordningen på Justisdepartementets internettsider.

Det eksisterer også en ordning med advokatvakt hvor man kan få bistand inntil ½ time gratis. Dessuten dekker visse forsikringer, for eksempel huseierforsikringer, rettshjelp inntil visse grenser. Opplysninger om dette finner du i din forsikringspolise.

Er du siktet i en straffesak, har du alltid rett til å la deg representere ved advokat. Tiltalte i de fleste typer straffesaker har krav på forsvarer på det offentliges bekostning. Utgangspunktet er at man selv velger sin forsvarer, men det offentlige dekker som hovedregel ikke merutgifter om en velger en advokat utenfor domssognet.

I den senere tid har flere advokater begynt å tilby innledende konsultasjoner gratis eller rimelig over internett.

Mange advokater er medlemmer i Den norske Advokatforening. Dette gjelder imidlertid ikke alle, og det er ikke noe krav at advokatene skal være medlemmer av foreningen. For å kunne kalle seg advokat, må en ha bevilling fra fylkesmannen. Kravet er at man har juridisk embetseksamen og relevant praksis i minst 2 år som advokatfullmektig, dommerfullmektig, politifullmektig eller lignende.

Advokater har taushetsplikt. Du skal kunne være sikker på at det du betror din advokat ikke kommer videre.

Er du misfornøyd med en advokat, kan du klage til disiplinærnemnden eller et disiplinærutvalg.