Hevning ved misligholdt kontrakt

(Skrevet 16.02.2003 )

Blir en kontrakt misligholdt, kan den som ikke får kontraktsmessig ytelse heve avtalen. Dette innebærer at kontrakten ikke blir gjennomført og at partene beholder eller får tilbake det de har eller skulle ha ytet etter kontrakten. Hovedregelen er at hevning bare kan skje hvis misligholdet av kontrakten er vesentlig.Når to parter inngår en kontrakt, innebærer det normalt at de forplikter seg til å levere hver sin ytelse til hverandre. Ved salg er selgerens ytelse for eksempel en vare, mens kjøperens ytelse er at han skal betale en bestemt sum penger for denne varen.

Av og til blir ikke kontrakten gjennomført som forutsatt. Varen selgeren leverer, er for eksempel mye dårligere enn den skulle vært etter kontrakten. Andre eksempler er at selgeren ikke klarer å levere varen i tide, eller kjøperen klarer ikke å betale den avtalte kjøpesummen.

I slike tilfeller kan den som ikke får det han skal ha etter kontrakten kunne ha rett til å heve kontrakten. Dette innebærer at vedkommende som hever frasier seg motpartens ytelse og også slipper plikten til å yte det han selv skulle etter kontrakten. Hever for eksempel en kjøper en kjøpekontrakt, frasier han seg retten til salgsgjenstanden, men slipper til gjengjeld å betale kjøpesummen. Begrunnelsen for hevningsreglene er at når en avtalepart ikke får det han skal ha etter kontrakten, skal han også ha mulighet til å komme seg ut av avtaleforholdet. Han vil da ha mulighet til isteden å inngå en ny avtale med en annen enn den han opprinnelig inngikk kontrakt med.


Lovverket inneholder en mengde bestemmelser om hevning. Vi lister opp noen viktige lovbestemmelser nedenfor. Hevningsadgangen kan være forskjellig på de ulike rettsområder. Terskelen for å kunne heve er i visse tilfeller lavere for forbrukere enn ellers. Mange kontrakter har også bestemmelser om hevningsadgangen.

Er ikke kontrakten oppfylt fra noen av partene når det heves, innebærer hevning at det ikke blir noen oppfyllelse. Er kontrakten oppfylt, enten fra den ene part eller begge, innebærer hevning at ytelsene skal leveres tilbake. Selgeren får for eksempel tilbake den gjenstanden som er solgt, og kjøperen får tilbake pengene. I noen tilfeller kan hevning bare innebære virkning for tiden fremover. Heves for eksempel en ansettelseskontrakt, innebærer hevning gjerne at den ansatte slutter fra et tidspunkt, men beholder lønnen for den tiden han har jobbet hos arbeidsgiver. Tilsvarende innebærer hevning av en husleiekontrakt at leietakeren flytter ut fra et tidspunkt, men utleieren beholder leien for den tiden leietakeren bodde i boligen.

Hevning er ansett for å være den strengeste reaksjon mot mislighold av kontrakter. Det er derfor en ganske høy terskel en må over for å ha rett til å heve. Hovedregelen er derfor at et mislighold må være vesentlig for at kontraktsmotparten skal ha rett til å heve. Reglene er imidlertid noe forskjellig på de forskjellige områder. For eksempel er terskelen for at kjøper kan heve noe lavere i forbrukerkjøp enn ellers, jf forbrukerkjøpsloven § 32, hvor vilkåret er at forbruker kan heve når den solgte gjenstand lider av en mangel unntatt når mangelen er uvesentlig.

Hevning forutsetter at den som vil heve, erklærer at han vil heve kontrakten. Motparten kan da i vid utstrekning avskjære hevningskravet ved å foreta retting eller omlevering.

Har en eller begge parter gitt fra seg sin ytelse, innebærer hevning at de gir tilbake det de har fått. Noen ganger er dette umulig, for eksempel fordi tingen i mellomtiden er ødelagt. Gjelder hevning for eksempel et parti bananer, kan de ha råtnet før hevning kan gjennomføres. Hevningskravet kan likevel være i behold. Ved hevning som innebærer at begge parter skal levre tilbake det de har fått, er prinsippet at tilbakeleveringen skal skje samtidig. Man kan tilbakeholde det man skal gi fra seg inntil motparten samtidig gir fra seg det han skal.

I tillegg til å heve, kan man – dersom vilkårene for dette foreligger – kreve erstatning for kontraktsbruddet.

Noen aktuelle lovbestemmelser om hevning:
Forbrukerkjøpsloven § 26-32 ved mangler
Forbrukerkjøpsloven §§ 19-23 ved forsinket levering
Forbrukerkjøpsloven §§ 43-45 ved forsinket betaling
Kjøpsloven § 22-26 ved forsinkelse fra selger
Kjøpsloven §§ 30-39 ved mangler
Kjøpsloven §§ 51-55 ved mislighold fra kjøper
Håndverkstjenesteloven § 26 ved mangler
Håndverkstjenesteloven § 15 ved forsinkelse med utførelsen
Håndverkstjenesteloven § 43 ved forsinket betaling
Husleieloven § 2-12 ved mislighold fra utleier. Se også § 5-7 vedr mangler som oppstår i leietiden
Husleieloven § 9-9 om huseiers hevningsrett
Avhendingsloven (fast eiendom) § 4-3 - 4-4 ved forsinkelse fra selger
Avhendingsloven (fast eiendom) § 4-13 ved mangler
Avhendingsloven (fast eiendom) § 5-3 ved forsinket betaling fra kjøper
Boligoppføringsloven § 20 ved forsinkelse fra entreprenøren
Boligoppføringsloven § 34 ved mangler
Boligoppføringsloven § 57 ved forsinket betaling
Pakkereiseloven § 5-1 - kundens hevning før reisen har begynt
Pakkereiseloven § 6-3 - kundens hevning etter at reisen har begynt