Avslutning av mekling

(Skrevet 09.02.2003 )

Momentliste som viser viktige punkter i forbindelse med avslutning av mekling ved advokat.Disposisjonen nedenfor er utarbeidet av advokat Dag Røed i Tønsberg og inneholder en momentliste i forbindelse med avslutning av mekling ved advokat.


AVSLUTNING AV MEKLING

1. Utgangspunkt

Meklingens hovedhensikt
Et omforent forlik er innen rekkevidde

1.1 Avtalerett

Når er avtale (forlik) inngått?


1.2 Ansvar for meklingsforliket

Meklers:

1. Bindende avtale
2. Som hever saken

Advokatens:

1. Avtalens innhold


1.3 Prosessfullmakt

Prosessfullmakten omfatter ikke fullmakt til å inngå fullmakt på klientens vegne, jfr. tvistemålslovens § 47
2. Før det tilkjennegis aksept
2.1 Har advokaten overskuet meklingsresultatet?

- Advokaters ansvar for forlik, Rt 1994 side 14302.2 Har klienten forstått – og tatt inn over seg – meklingsresultatet?

2.3 Er den en sak hvor partene er tjent med et kompromiss,
Rt 1989 side 90 følgende (Overlege Holsts uttalelse på side 97) (bør vurderes før mekling/ forliksforhandlinger vurderes)


3. Kvalitetssikring

3.1 Hva klienten får/må gi?

3.2 Er det reelle kravet godt nok utregnet?

3.3 Er det andre potensielle tvistepunkter mellom partene?

3.4 Avledede konsekvenser av forlik:

-Som regel ingen innrømmelse av skyld
-Presiser i en eventuell forlikstekst "ikke rettskraftig" i forhold til senere/avledede tvister
-Mulig avledet ansvar (regressansvar/regressadgang o.l.)
-Mulig offentligrettslige konsekvenser (skatter og avgifter, gebyr, konsesjonsplikt o.l.)


4. Tilkjennegivelse av aksept

4.1 Nevn/ta forbehold om at du vil ta med (renter, ordlyd, forbehold) løslig nå

4.2 Vær forberedt på å slåss om detaljene

4.3 Fare (!): Advokaten slapper av, skjerper seg ikke, detaljer, oversikt glipper5. Avtaleutformingen

5.1 Utgangspunkt:
- Vanlig avtaleskriving

5.2 Normaltilfelle:
- Partene er lite glade i hverandre
- Skal ikke ha med hverandre å gjøre i fremtiden

5.3 Forventningen om motpartens lojalitet

5.4 Nøyaktighet i angivelse av kravet

5.5 Er alle krav mellom partene oppgjort?

5.6 Det må angis at det i saken omtvistede krav nå er forlikt

5.7 Annen ordlyd av betydning – formulering av skylderklæringer

5.8 Partenes underskrift

5.9 Advokatenes underskrift


6. Sikring av avtaleoppfyllelse

6.1 Hensyn

6.2 Betingede avtaler

- Muligheten
- Konsekvenser av manglende oppfyllelse
- Teknisk gjennomføring forhold til tvistemålslovens § 105 (stansning)
- Deponering

6.3 Annen sikkerhet for oppfyllelse

- Eksigible gjeldsbrev (Tvfbl) (§ 7-2)(A), jfr.
(§ 7-1)
- Sikkerhet i form av pant, garanti o.l.
- Garanti/tredjemannspant
- Sikring av sikkerheten (rettsvern) før saken heves?

6.4 Forlik ved rettsforlik?

- Forutsetter rettssak
- Mekanikk:
Tvml. § 99, jfr. § 285- 2-6


7. Brudd i forhandlingen på grunn av avtaleutformingen/ detaljer?
- Eget standpunkt
- Utnyttelse av dynamikken overfor motparten

(C) Advokat Dag Røed 2003