Generelt, 2.12.2001
Ditt navn eller alias (brukes til highscore)

1) Hvor mange dommere deltar når Høyesterett behandler en sak?
sju dommere
fem dommere
tre dommere

2) Hvor holder Den europeiske menneskerettsdomstolen til?
Strasbourg
Paris
Haag

3) Hvem var den første justisminister i regjeringen Jagland?
Anne Holt
Gerd Liv Valla
Odd Einar Dørum

4) Hva er minstestraffen for å lage falske penger?
seks år
seks måneder
tre år

5) Hva er et forelegg?
et tilbud fra påtalemyndigheten om å vedta en bot for et straffbart forhold
et prosesskrift som legges frem i en rettssak
en sak som sendes til et forvaltningsorgan for uttalelse

6) Hva er påtalemyndigheten?
en avdeling innen politiet
etat som informerer på vegne av staten ved bl.a. å holde taler til publikum
myndighet som bestemmer om det skal tas ut siktelser og tiltaler mot folk for kriminelle handlinger

7) Hva er en rettshjelper?
en ansatt i domstolene som bistår dommerne
person med juridisk embetseksamen som gir rådgivning til klienter uten å være advokat
en som yter gratis rettshjelp til publikum

8) Hva betyr det når man sier at kjøperen hever et kjøp som følge av mangelfull oppfyllelse fra selgeren?
kjøperen bringer saken inn for retten
kjøperen annullerer avtalen om kjøp
kjøperen krever erstatning fra selgeren

9) Hvor gammel må man være for å kunne straffes i Norge?
14 år
15 år
16 år

10) Hvor lenge varer foreldrenes forsørgelsesplikt for barna som hovedregel
til man er 18 år
til man er 16 år
til man er 20 år

11) Hva er navnet på domstolene i første instans fra 1. januar 2002?
tingrett
distriktsrett
herredsrett/byrett

12) Hvor gammel må en som hovedregel være for å ha rett til å disponere penger en har tjent ved eget arbeid uten samtykke fra foreldrene?
18 år
15 år
16 år

13) Du har som forbruker inngått avtale med en håndverker om en jobb og håndverkeren har sagt en pris uten å angi om prisen er med eller uten merverdiavgift. Du får en faktura på den prisen som ble sagt med tillegg av merverdiavgift. Har håndverkeren rett til
Ja, merverdiavgift er en avgift til staten som alltid kommer i tillegg
Nei, merverdiavgift inngår i prisen hvis ikke forbrukeren visste at avgiften kom i tillegg

14) Du vil ha et domene på internett (for eksempel www.handel.no). Hvem behandler søknaden om registrering av dette domenet i Norge?
Datatilsynet
Norid
Post og teletilsynet

15) Hvem kan få rett til et såkalt no.-domenenavn i Norge (eksempel: www.skole.no)?
Alle norske statsborgere
Alle norske statsborgere som har fylt 18 år
Kun organisasjoner som er registrert i Enhetsregisteret

16) Er forhandlingene i norske domstoler offentlige slik at folk kan gå og høre på?
Nei, du må søke om tillatelse på forhånd
Noen få sakstyper er offentlige
Ja, med unntak av noen få sakstyper som familiesaker etc

17) Du vil søke om fri sakførsel for å saksøke selgeren på grunn av at du føler deg lurt i tilknytning til kjøp av en bruktbil. Hvem avgjør søknaden om fri sakførsel?
Domstolen
Fylkesmannen
En advokat

18) Hva er kravet for å nekte militærtjeneste og utføre siviltjeneste isteden?
den vernepliktige har mer lyst til å gjøre siviltjeneste
den vernepliktige kan ikke gjøre militærtjeneste av noen art uten å komme i konflikt med sin alvorlige overbevisning
den vernepliktige er overbevist om at siviltjeneste er langt mer positivt for samfunnet enn militærtjeneste

19) Hvem etterforsker og fører for retten store og prinsipielle saker om IT-kriminalitet?
ØKOKRIM
Statsadvokaten der forbrytelsen antas begått
Politiet der forbrytelsen antas begått
KRIPOS

20) Hva er en statsadvokat?
En advokat som representerer staten i saker mot private
En advokat som opererer over hele landet
En overordnet person i påtalemyndigheten som tar ut tiltaler mot folk og aktorerer de større straffesakene

21) Hva er en aktor?
en som betjener publikum mellom aktene i et teater
en som foretar beregning av pensjoner
en som er anklager i retten og prosederer på at den tiltalte skal domfelles og straffes

22) Hva heter den øverste ankedomstolen i Storbritannia?
Court of Appeal
High Court of Justice
House of Lords

23) Hvem er den øverste embetsmannen i et departement?
Avdelingsdirektøren
Ekspedisjonssjefen
Departementsråden

24) Du har vært ansatt i en bedrift i ett år og vil si opp for å ta en annen jobb. Det står ikke noe om oppsigelsestid i arbeidsavtalen din eller i gjeldende tariffavtale. Hva er da oppsigelsestiden?
en måned regnet fra første dag i måneden etter at oppsigelsen fant sted
tre måneder regnet fra første dag i måneden etter at oppsigelse fant sted
to måneder regnet fra første dag i måneden etter at oppsigelsen fant sted

25) Hva er regjeringsadvokatens oppgave?
Regjeringsadvokaten er øverste embetsmann for påtalemyndigheten i Norge
Regjeringsadvokaten er en advokat som er medlem av regjeringen
Regjeringsadvokaten leder Regjeringsadvokatembetet, som bl.a. representerer staten i sivile tvistemål for domstolene

26) Hva er riksadvokatens oppgave?
Riksadvokaten er øverste embetsmann for påtalemyndigheten i Norge
Riksadvokaten leder Riksadvokatembetet, som bl.a. representerer staten i sivile tvistemål for domstolene
Riksadvokaten fører tilsyn med at advokatene opptrer i samsvar med reglene og god advokatskikk