Arbeidsrett
Ditt navn eller alias (brukes til highscore)

1) Hva er en hovedavtale?
En avtale som er overordnet alle andre avtaler
En avtale mellom de store organisasjonene på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden som fastsetter hovedprinsipper for spillereglene i arbeidslivet
En avtale som er inngått med Stortinget

2) Hva er en tariffavtale?
En avtale mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening om arbeids- og lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold
En avtale mellom en arbeidsgiver og en ansatt om hvilken lønn den ansatte skal ha
En oversikt over avtaler inngått i arbeidslivet

3) Hva er en arbeidsavtale?
En avtale mellom flere arbeidsgivere om hvilke vilkår de skal tilby sine ansatte
En avtale mellom LO og NHO om de generelle retningslinjene i arbeidslivet
En avtale mellom en arbeidsgiver og en arbeidstaker om et ansettelsesforhold

4) Er det lovbestemmelser om arbeidsmiljø for skoleelever?
Nei, skoleelever har ingen rettigheter – bare plikter
Ja, arbeidsmiljøloven gjelder for skoleelever også
Opplæringsloven § 9a inneholder bestemmelser om elevenes skolemiljø

5) Har foreldrene rett til fri fra arbeidet når barna er syke
Ja, i ubegrenset utstrekning
Ja, som hovedregel inntil 10 dager pr kalenderår, men arbeidstakere med flere barn eller arbeidstakere som har omsorg for barn alene, kan ha rett til flere dager
Nei

6) Det skal velges verneombud på de fleste arbeidsplasser. Hva er et verneombud?
Et verneombud skal i samarbeid med likestillingsombudet ivareta kvinners rett til likestilling på arbeidsplassen
Et verneombud skal verne om ting på arbeidsplassen som kan være av historisk verdi og står under instruksjon av Riksantikvaren.
Et verneombudet skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet og se til at arbeidet blir utført på en slik måte at hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt i samsvar med bestemmelsene i loven

7) Har ansatte rett til permisjon ved svangerskap og fødsel?
Hovedregelen er at arbeidstaker har rett til permisjon i inntil 12 uker under svangerskapet og deretter har foreldrene rett til permisjon etter fødselen slik at permisjonen for de to foreldrene ikke til sammen overstiger 1 år
I den utstrekning arbeidet tillater det kan man få fri inntil seks uker
Nei, blir du gravid, må du slutte på jobben

8) Hva betyr avskjed?
Avskjed er når en ansatt selv sier opp jobben sin
Arbeidsgiveren kan avskjedige en arbeidstaker med påbud om øyeblikkelig fratreden dersom denne har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen.
Avskjed er det samme som at man blir oppsagt fra en jobb