Generelt
Ditt navn eller alias (brukes til highscore)

1) Hvem vedtar lover?
Domstolene
Departementene
Stortinget

2) Hvordan behandler Stortinget et lovforslag?
Sakene behandles i plenum av Stortinget
Først fattes det vedtak i Odelstinget og deretter i Lagtinget
Sakene behandles bare i Odelstinget

3) Hva er en analogisk tolkning av en lovbestemmelse?
Loven tolkes utvidende slik at den gis anvendelse også på tilfeller som likner det som er regulert i ordlyden
Loven tolkes nøyaktig slik teksten tilsier
Loven tolkes i lys av det som står i forarbeidene

4) Hva er en antitetisk tolkning av en lovbestemmelse?
Når noe ikke faller inn under lovteksten, legger en til grunn at bestemmelsen ikke gjelder for slike tilfeller
Loven tolkes i samsvar med domstolenes praksis
Loven tolkes i lys av det som står i forarbeidene

5) Hvordan fremmer Regjeringen lovforslag overfor Stortinget
I Stortingsproposisjoner
I Stortingsmeldinger
I Odelstingsproposisjoner

6) Hvordan starter behandlingen av lovforslag i Stortinget?
Saken går direkte til Odelstinget for behandling
Saken behandles først av en stortingskomité som fremmer en innstilling til Odelstinget
Saken går direkte til Lagtinget for behandling

7) Hva er folkerett?
Regler som gjelder vanlige folk
Det samme som folkeskikk
Regler som regulerer rettsforholdet mellom stater

8) Hva er en traktat?
En internasjonal domstol
En avtale mellom stater
En avtaleklausul

9) På hvilken måte er den europeiske menneskerettskonvensjon inkorporert i norsk rett
Gjennom fast sedvane
Gjennom menneskerettsloven
I kraft av de gode prinsipper den inneholder

10) Hvilken internasjonal domstol behandler saker som gjelder den europeiske menneskerettskonvensjonen?
Den internasjonale domstolen i Haag
EU-domstolen
Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg