Generelt
Ditt navn eller alias (brukes til highscore)

1) Hvem vedtar lover?
Domstolene
Departementene
Stortinget

2) Hvordan behandler Stortinget et lovforslag?
Sakene behandles i plenum av Stortinget
Sakene behandles bare i Odelstinget
Først fattes det vedtak i Odelstinget og deretter i Lagtinget

3) Hva er en analogisk tolkning av en lovbestemmelse?
Loven tolkes nøyaktig slik teksten tilsier
Loven tolkes i lys av det som står i forarbeidene
Loven tolkes utvidende slik at den gis anvendelse også på tilfeller som likner det som er regulert i ordlyden

4) Hva er en antitetisk tolkning av en lovbestemmelse?
Loven tolkes i samsvar med domstolenes praksis
Når noe ikke faller inn under lovteksten, legger en til grunn at bestemmelsen ikke gjelder for slike tilfeller
Loven tolkes i lys av det som står i forarbeidene

5) Hvordan fremmer Regjeringen lovforslag overfor Stortinget
I Odelstingsproposisjoner
I Stortingsmeldinger
I Stortingsproposisjoner

6) Hvordan starter behandlingen av lovforslag i Stortinget?
Saken går direkte til Odelstinget for behandling
Saken behandles først av en stortingskomité som fremmer en innstilling til Odelstinget
Saken går direkte til Lagtinget for behandling

7) Hva er folkerett?
Regler som regulerer rettsforholdet mellom stater
Det samme som folkeskikk
Regler som gjelder vanlige folk

8) Hva er en traktat?
En internasjonal domstol
En avtaleklausul
En avtale mellom stater

9) På hvilken måte er den europeiske menneskerettskonvensjon inkorporert i norsk rett
Gjennom menneskerettsloven
Gjennom fast sedvane
I kraft av de gode prinsipper den inneholder

10) Hvilken internasjonal domstol behandler saker som gjelder den europeiske menneskerettskonvensjonen?
Den internasjonale domstolen i Haag
Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg
EU-domstolen